Ģimene, bērni

Kā reģistrēt bērna piedzimšanu?

Par bērna piedzimšanu ir jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta ilgāk par mēnesi, bērna mātei vai tēvam jāiesniedz paskaidrojums par nokavējuma apstākļiem. Bērna dzimšanas fakta reģistrāciju var veikt arī dzemdību iestādē, ja dzemdību iestādei ir izveidota sadarbība ar dzimtsarakstu nodaļu. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta dzimšanas apliecība.

 

Personas, kurām ir pienākums paziņot par bērna piedzimšanu:

 

 • bērna tēvam vai mātei;
 • ja bērna vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar paziņot par bērna piedzimšanu, pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir ārstniecības personai vai citai personai, kas bijusi klāt dzemdībās;
 • ja bērns piedzimis patversmē vai ieslodzījuma vietā, attiecīgās iestādes vadītājam ir pienākums par to rakstveidā paziņot;
 • ja par bērna piedzimšanu nav paziņojusi neviena no augstāk minētajām personām un pašvaldībai kļuvis zināms par bērna piedzimšanu, tai ir pienākums rakstveidā paziņot par to dzimtsarakstu nodaļai.

 

Lai veiktu jaundzimušā reģistrāciju:

 

 • jāuzrāda derīgs vecāka personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz ārstniecības iestādes izziņa par bērna piedzimšanu;
 • ja bērna vecāki nav noslēguši savstarpēju laulību, jāiesniedz paternitātes atzīšanas iesniegums (abi vecāki dzimtsarakstu nodaļā to var iesniegt gan reģistrējot bērna dzimšanas faktu, gan pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas, gan vēl pirms bērna piedzimšanas);
 • ja bērna vecāki ir savstarpējā laulībā, jaundzimušā reģistrāciju var veikt viens no vecākiem;
 • ja vecāki laulību ir noslēguši ārvalstīs un ziņas par noslēgto laulību nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, bērna vecākiem ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai aktualizētu ziņas par noslēgto laulību Fizisko personu reģistrā. Ārzemēs izsniegtam dokumentam ir jābūt legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tulkotam valsts valodā. Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts ES valstīs, EEK valstīs un Šveicē;
 • ja bērns ir dzimis laulībā vai pēc laulības šķiršanas nav pagājušas 306 dienas, par bērna tēvu tiek ierakstīts mātes laulātais vai bijušais laulātais – paternitātes pieņēmums;
 • ja bērna mātes laulātais vai bijušais laulātais nav bērna tēvs, dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu. Tas ir, bērna māte, bērna mātes laulātais vai bijušais laulātais un vīrietis, kurš sevi uzskata par bērna tēvu, iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, apliecinot, ka bērna tēvs nav mātes laulātais vai bijušais laulātais un lūdzot dzimšanas reģistrā kā bērna tēvu ierakstīt vīrieti, kurš sevi uzskata par bērna tēvu. Jāņem vērā, ka šo iesniegumu var iesniegt tikai pirms vai vienlaikus ar bērna dzimšanas fakta reģistrāciju. Ja bērna dzimšanas fakts jau ir reģistrēts un par bērna tēvu ir ierakstīts mātes laulātais vai bijušais laulātais, tad paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt tikai tiesā.

 

Lai pārbaudītu, vai dati par ārvalstīs reģistrēto laulību ir iekļauti Fizisko personu reģistrā un vai dati par jaundzimušo ir pareizi reģistrēti, varat izmantot e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā, kurā var pieprasīt un apskatīt datus par sevi vai saviem nepilngadīgajiem bērniem.

Scroll Up