Mājoklis, pārcelšanās

Kas jāzina pirms privātmājas būvniecības uzsākšanas?

Privātmājas būvniecības procesa uzsākšanai nepieciešams iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu būvvaldē, piesaistīt būvspeciālistu un saņemt būvatļauju.

 

Visas būves tiek iedalītas trīs grupās (1., 2. un 3. grupas būves) atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi. Detalizēti par būvju iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam lasāms Vispārīgajos būvnoteikumos (uzskatāmi iedalījums atspoguļots noteikumu 1.pielikumā). Privātmājas būvniecība visbiežāk saistīta ar 2. grupas būvēm.

 

Ja vēlaties uzsākt privātmājas būvniecību, nepieciešams iepazīties ar pašvaldības teritorijas plānojumu un pārliecināties par pašvaldības noteikto teritorijas izmantošanu. To varat izdarīt Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla (Geolatvija.lv) sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, meklējot pēc nekustamā īpašuma adreses vai kadastra numura, kā arī vēršoties pašvaldībā klātienē.

 

Ja plānojat iegādāties vai Jums jau pieder zeme privātmājas būvniecībai, aicinām pārliecināties par nekustamajam īpašumam reģistrētajiem apgrūtinājumiem. Ja esat nekustamā īpašuma īpašnieks, par apgrūtinājumiem varat iegūt informāciju Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tīmekļa vietnē (Zemesgramata.lv). Datus par nekustamo īpašumu, kā arī to, vai plānotā būvniecība neskar arī meža zemes teritoriju, varat pārbaudīt, izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu  “Mani dati kadastrā”.

 

 

Ja būvniecība skar meža zemes teritoriju, pirms privātmājas būvniecības nepieciešams veikt atmežošanas pasākumus. Informāciju par atmežošanas atļaujām un papildus izdevumiem atmežošanas kompensācijas apmaksai var iegūt Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē.

 

Detalizētāk par informācijas iegūšanu saistībā ar savu nekustamo īpašumu, kā arī par noteiktajiem apgrūtinājumiem lasiet dzīves situācijā “Man piederošo dzīvojamo ēku un telpu uzturēšana”, kā arī dzīves situācijā “Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana”.

Scroll Up