Tiesību aizsardzība

Kādam mērķim var izmantot drošu elektronisko parakstu?

Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām publiskām personām un to iestādēm, tiesām, tiesu sistēmai piederīgajām personām un iestādēm, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Ja saraksti ar iestādēm veicat jautājumos, kas ir vispārīgi un neattiecas uz konkrētu personu, drošs elektroniskais paraksts nav nepieciešams, tomēr varat to izmantot. Piemēram, ja vēlaties savā pašvaldībā noskaidrot, kad tiks veikts pašvaldības ceļa remonts.


Savukārt attiecībā uz tādiem jautājumiem, kur iestādei ir jāizskata iesniedzēja gadījums un jāsniedz oficiāla atbilde, piemēram, par pabalsta piešķiršanu, dokuments ar drošu elektronisko parakstu būs jāparaksta obligāti.


Līdz ar to, ikviena rakstiski iesniedzama informācija vai pieprasījums valsts un pašvaldību iestādēm var tikt iesniegts izmantojot e-dokumentu (Elektronisko dokumentu likums), piemēram, informācijas un izziņu pieprasījumus, iesniegumus, atļaujas, dokumentus sertifikātu un licenču saņemšanai, pieteikumu skolai, gatavu veidlapu iesniegšanu, kā arī atskaišu, pārskatu un statistikas iesniegšanu u.tml.


Elektroniski parakstītus dokumentus pieņem arī Latvijas Republikas tiesas, kur elektroniski parakstīts dokuments var kalpot kā pierādījums tiesas procesā.


Elektroniski parakstītus dokumentus pieņem arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, piemēram, uzņēmumi, kuri sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, pasta, enerģētikas, ūdenssaimniecības u.c. pakalpojumus.


Ar iestādi elektroniski var sazināties dažādos veidos, piemēram, izmantojot e-pakalpojumus vai e-adresi portālā Latvija.lv, vai citus saziņas kanālus. Uzzini vairāk šeit.

Darījumiem juridisko personu starpā

Uzņēmēji savā starpā vai sarakstē ar klientiem var izmantot drošu elektronisko parakstu brīvprātīgi, savstarpēji vienojoties, piemēram sūtot rēķinus, aktus, līgumus, vēstules u.c. dokumentus. Dokumentu var parakstīt atsevišķi vai izmantojot lietvedības vai grāmatvedības sistēmas, kur iestrādāta droša elektroniskā paraksta funkcionalitāte. 


Vienu dokumentu var parakstīt vairākas personas, tāpēc to var ērti izmantot, piemēram, parakstot līgumus.

Attālinātas oficiālas saziņas nodrošināšanai uzņēmējiem ar klientiem

Uzņēmēji, veidojot savus portālus un apkalpošanas vides, var izmantot vienotu autentifikācijas (piekļuves) rīku, ietaupot izmaksas jaunu autentifikācijas rīku iegādei. Tas ir ieguvums arī klientiem – dažādu uzņēmēju portālos lietot vienotu autentifikācijas rīku.


Uzņēmēji, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, var nodrošināt publisku pieeju attiecīgajām veidlapām rediģējamā formā, ar iespēju tās lejupielādēt, lai būtu iespējams tās aizpildīt elektroniski un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Dažādi elektronisko paraksta pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt papildus pakalpojumus. Piemēram, uzņēmēji, kas izmanto Dokobit integrāciju, var nodrošināt arī parakstīšanās funkcionalitāti uzreiz savā tīmekļa vietnē. Tā dod iespēju parakstīt elektroniski aizpildītas veidlapas bez lejupielādēšanas.

Personu pilnvarošanai

Ja Jums nepieciešams kādu pilnvarot vai saņemt pilnvarojumu rīkoties, piemēram, ar kustamo vai nekustamo īpašumu, varat to nokārtot elektroniski, izmantojot Latvijas zvērinātu notāru klientu portālu www.latvijasnotars.lv. Konsultācija pie notāra var notikt videorežīmā – nepieciešama personas apliecība (eID karte) ar  PIN kodiem. Tādējādi personai, kura, piemēram, pašlaik atrodas ilgstošā prombūtnē ārvalstīs, nav jāmēro ceļš uz Latviju, lai izdotu kādam pilnvaru rīkoties viņa interesēs – piemēram, risināt ar īpašuma apsaimniekošanu u.c. saistītus jautājumus.


Notārs pēc pilnvaras izdošanas var izsniegt tās atvasinājumu (izrakstu) elektroniska dokumenta formā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. To var elektroniski nosūtīt iestādei, kura pilnvaru lūgusi.

Scroll Up