Tiesību aizsardzība

Kur var izmantot drošu elektronisko parakstu?

Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm

Elektronisko dokumentu likums nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī tiesas,  pieņem elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus no fiziskām un juridiskām personām, līdz ar to, ikviena rakstiski iesniedzama informācija vai pieprasījums valsts un pašvaldību iestādēm var tikt iesniegts attālināti, izmantojot e-dokumentu. E-dokuments var ietvert informācijas un izziņu pieprasījumus no iestādēm, iesniegumus, atļauju, sertifikātu un licenču saņemšanai, gatavu veidlapu iesniegšanu, kā arī atskaišu, pārskatu un statistikas iesniegšanu.

 

Iestādei iesūtītie dokumenti jāizskata saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vairāk kā viena mēneša laikā.

 

Elektroniskai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm var izmantot:

 

  • E-adresi – nodrošina mūsdienīgu un drošu iedzīvotāju un uzņēmēju saziņu ar valsti – ziņu saņemšanu, nosūtīšanu un glabāšanu. E-adrese pieejama portālā Latvija.lv. Vairāk lasiet šeit.
  • Portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” – iespējams elektroniski nosūtīt iesniegumu valsts un pašvaldību iestādēm, pielikumā pievienojot ar eParakstu parakstītus dokumentus.
  • Veidlapas un iesniegumi – iespējams nosūtīt ar e-pasta palīdzību, elektroniski parakstot nepieciešamo dokumentu un pievienojot to kā e-pasta vēstules pielikumu. Piemēram, elektroniski pieteikties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK) – aizpildot EVAK iesnieguma veidlapu (pdf), parakstot ar eParakstu un nosūtot Nacionālajam veselības dienestam, izmantojot e-adresi vai uz e-pasta adresi nvd@vmnvd.gov.lv.
  • Elektroniski parakstītus dokumentus pieņem arī Latvijas Republikas tiesas, kur elektroniski parakstīts dokuments var kalpot kā pierādījums tiesas procesā.

 

Ja saraksti ar iestādēm veicat jautājumos, kas ir vispārīgi un neattiecas uz konkrētu personu, elektronisks paraksts nav nepieciešams, tomēr varat to izmantot. Piemēram, ja vēlaties savā pašvaldībā noskaidrot, kad tiks veikts pašvaldības ceļa remonts. Tomēr, attiecībā uz tādiem jautājumiem, kur iestādei ir jāizskata tieši Jūsu gadījums un jāsniedz Jums oficiāla atbilde, piemēram, par pabalsta piešķiršanu, dokuments būs jāparaksta obligāti.

 

Dokumentu parakstīšana ar eParakstu notiek tāpat kā parakstot tos papīra formātā – Jums nepieciešams parakstīt ar eParakstu visus tos dokumentus, kurus Jūs būtu parakstījis, ja darītu to klātienē.

Darījumiem juridisko personu starpā

Uzņēmēji sava starpā vai sarakstē ar klientiem var izmantot eParakstu brīvprātīgi, savstarpēji vienojoties, piemēram sūtot rēķinus, aktus, līgumus, vēstules u.c. dokumentus.

 

Līgumu, rēķinu, iesniegumu un jebkura veida citu dokumentu parakstīšanai atsevišķi vai izmantojot lietvedības un grāmatvedības sistēmas, kur iestrādāta eParaksta funkcionalitāte. eParakstam ir līdzvērtīgs juridiskais spēks kā parakstam uz dokumentiem papīra formā.

 

Vienu dokumentu var parakstīt vairākas personas, tāpēc to var ērti izmantot, piemēram, parakstot līgumus.

 

Savukārt, Elektronisko dokumentu likums nosaka, ka uzņēmumiem, kuri reģistrēti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir pienākums pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus un atbildēt uz tiem (atbildes dokumentu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot klientam uz e-adresi vai norādīto saziņas e-pastu).

Attālinātas oficiālas saziņas nodrošināšanai uzņēmējiem ar klientiem

Veidojot savus portālus un apkalpošanas vides, uzņēmēji var izmantot bezmaksas autentifikācijas platformu. Uzzini vairāk: https://www.eparaksts.lv/lv/izstradatajiem/EISP_autentifikacijas_platforma

 

Uzņēmēji, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, var nodrošināt publisku pieeju attiecīgajām veidlapām rediģējamā formā un iespēju tās lejupielādēt, lai būtu iespējams tās aizpildīt elektroniski un parakstīt ar eParakstu.

Personu pilnvarošanai

Ja Jums nepieciešams kādu pilnvarot vai saņemt pilnvarojumu rīkoties, piemēram, ar kustamo vai nekustamo īpašumu, varat to nokārtot elektroniski. Izmantojot Latvijas zvērinātu notāru klientu portālu www.latvijasnotars.lv, konsultācija pie notāra var notikt videorežīmā (nepieciešama eID karte ar PMLP izsniegtiem PIN kodiem), un notariālās darbības iespējams veikt attālināti. Tādējādi personai, kura, piemēram, pašlaik atrodas ilgstošā prombūtnē ārvalstīs, nav jāmēro ceļš uz Latviju, lai izdotu kādam pilnvaru rīkoties viņa interesēs – piemēram, risināt ar īpašuma apsaimniekošanu u.c. saistītus jautājumus.

 

Notārs pēc pilnvaras izdošanas var izsniegt tās atvasinājumu (izrakstu) elektroniska dokumenta formā, parakstot ar eParakstu un pievienojot laika zīmogu. To var elektroniski nosūtīt iestādei, kura pilnvaru lūgusi.

E-identitātes apliecināšana

eParakstu var izmantot arī e-identitātes apliecināšanai:

  • Var izmantot tīmekļa vietnēs, pašapkalpošanās portālos, informācijas sistēmās (piemēram, izmantot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv);
  • Piekļuvei informācijas resursiem (piekļuvi datoram ar paroli un lietotājvārdu aizstājot ar eID kartes vai eParaksta kartes juridiskajām personām PIN kodu ievadi).
Scroll Up