Mājoklis, pārcelšanās

Koku stādīšana un ciršana

Stādīšana pie robežas ar citiem īpašumiem

Koku stādīšanai savā īpašumā nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Saskaņošana ar būvvaldi, būtu nepieciešama tikai tādā gadījumā, ja Jūs vēlētos iestādīt atsevišķu koku un krūmu publiskās ārtelpās (ielas, laukumi, mežs un mežaparki, parki, skvēri, krastmalas, kas pieejami sabiedrībai).

Nav likumu, kas noteiktu konkrētus attālumus koku stādīšanai no zemes gabala robežām vai ierobežotu koka augstumu, tādēļ, veicot stādījumus privātā zemes gabalā, jāņem vērā, cik liels koks izaugs, lai tas nenodarītu kaitējumu ēkām, vai negatīvi neietekmētu kaimiņu īpašumu.

Gadījumā, ja uz robežas augošs koks liecas pār kaimiņa ēku, viņam ir tiesība prasīt, lai koka īpašnieks nozāģē zarus, vai to nocērt, lai koks neapdraudētu savu un kaimiņa īpašumu. Ja koks noliecies virs kaimiņa zemes, tad kaimiņam ir tiesība nolasīt tajos augošos augļus un paturēt sev.

Vairākas pašvaldības ir izstrādājušas saistošos noteikumus, kas jāievēro visiem konkrētās pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem.

Koku ciršana

Saskaņā ar 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.1. un 5.2. apakšpunktu, bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst tikai augļu kokus (ar dažiem izņēmumiem), kas minēti noteikumos. Tas nozīmē, ka, piemēram, ābeles nociršanu zemes īpašnieks var veikt pēc saviem ieskatiem.

Savukārt, lai saņemtu ciršanas atļauju kokam, kas nav augļu koks un, kam celma caurmērs ir vienāds vai lielāks par 20 centimetriem, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāiesniedz iesniegums pašvaldībai ar lūgumu atļaut kokus cirst (par iesniegšanas prasībām interesējieties savā pašvaldībā). Ja Jūsu nekustamais īpašums atrodas Rīgas pašvaldības teritorijā, varat izmantot e-pakalpojumu “Koku ciršanas atļauja”, lai iesniegtu pieteikumu koku ciršanas atļaujas saņemšanai Rīgā.

Scroll Up