Uzņēmējdarbība

Komersanta un patērētāja tiesības un pienākumi, ko nosaka līgumsaistības

Attiecības starp komersantu un patērētāju primāri regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un citi patērētāju tiesību aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tāpēc pušu tiesībām un pienākumiem, kas izriet no savstarpēji noslēgta tiesiskā darījuma, piemēram, pirkuma līguma, ir jāatbilst arī patērētāju tiesību aizsardzības prasībām, nevis tikai formālām prasībām par tiesiskiem darījumiem vispār.


Papildus Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC), patērētāju tiesību aizsardzības uzdevumu pildīšanā ir iesaistītas arī Veselības inspekcija (VI), Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).


Tiesiskās attiecības starp komersantiem regulē starp pusēm noslēgtie tiesiskie darījumi, Komerclikums, Civillikums un citi speciālie normatīvie akti. Informācija un dažādas vadlīnijas komersantiem patērētāju tiesību ievērošanai pieejamas PTAC tīmekļa vietnē.

Komersanta pienākumi, slēdzot distances līgumu un līgumu ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas

Ja vēlaties veikt tirdzniecību internetā, jums nepieciešams slēgt distances līgumu – vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Plašāka informācija par distances tirdzniecību pieejama PTAC tīmekļa vietnē. Vairāk informācijas par tirdzniecību internetā lasiet dzīves situācijas aprakstā “Tirdzniecība internetā”.


Slēdzot distances līgumu par preču un pakalpojumu iegādi, pušu tiesiskās attiecības regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL), 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 un 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 254.


Ja vēlaties piedāvāt preces vai pakalpojumus savā pastāvīgajā tirdzniecības vietā, Jums jāievēro PTAL prasības, kā arī speciālo normatīvo aktu prasības atbilstoši konkrētām precēm un pakalpojumiem.


Jums kā komersantam ir jānodrošina patērētajiem tiesības vērsties ar pretenziju par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas, sniedzot atbildes uz patērētāju prasījumiem 15 dienu laikā. Jums ir pienākums piedalīties patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas procedūrās.


Plašāka informācija par patērētāja tiesībām pieejama dzīves situācijas aprakstā “Patērētāja tiesības”.

Patērētāja tiesības, ja iegādāts digitāls saturs

Attiecībā uz digitālā satura neatbilstību speciāls regulējums šobrīd nav noteikts. Atbilstoši PTAL 4.1panta septītajai daļai noteikumi par pakalpojumu sniegšanu ir attiecināmi arī uz līgumiem par digitālā satura piegādi, kas netiek veikta materiālā datu nesējā.


PTAL 27.pants un 29.pants nosaka, ka neatbilstoša digitālā satura, kas nav piegādāts materiālā datu nesējā gadījumā, patērētājs pretenziju ir tiesīgs iesniegt 2 gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas (digitālā satura piegādes) dienas. Patērētājam ir tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš digitālā satura neatbilstību. Ja tas nav iespējams, tad pakalpojuma sniedzējam jāsamazina pakalpojuma cena vai jāatmaksā patērētājam veiktā samaksa par līgumu.


Ja digitālais saturs tiek piegādāts materiālā datu nesējā, tad atbilstoši PTAL 1.panta 6.punktam, tas kopā ar datu nesēju uzskatāms par preci. Patērētāja tiesības preces neatbilstības gadījumā nosaka PTAL 27. pants un 28. pants.


Ja iegādātais digitālais saturs neatbilst līguma noteikumiem, kā arī gadījumā, ja konstatēti digitālā satura defekti, atbilstoši PTAL 27., 28., 29.pantam atbildīgs ir pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.


Plašāka informācija par patērētāja tiesībām pieejama dzīves situācijas aprakstā “Patērētāja tiesības”.

Scroll Up