Tiesību aizsardzība

Kur vērsties, ja radušās aizdomas, ka sniegtais pakalpojums/iegādātā prece var negatīvi ietekmēt veselību?

Ja Jums ir aizdomas, ka pakalpojums neatbilst veselības nozares regulējumam, vērsieties Veselības inspekcijā.


Šajā gadījumā Jūs varat izmantot e-pakalpojumu “Iesniegums Veselības inspekcijai“.

Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski iesniegt iesniegumu vai atsauksmi par:

 • Higiēnas prasību ievērošanu – ja neapmierina higiēna (piemēram, tīrība, dezinfekcija) ārstniecības, sociālās aprūpes, izglītības un bērnu pieskatīšanas iestādēs, dienesta viesnīcās, kā arī pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos – frizētavās, publiskajās pirtīs, peldbaseinos, kosmētiskajos kabinetos, solārijos, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanas vietās;

Pirms skaistumkopšanas, solārija, tetovēšanas vai pīrsinga pakalpojuma saņemšanas, vai publiskās pirts vai peldbaseina apmeklējuma pārliecinieties, vai pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis par savu darbību Veselības inspekcijai.


 • Dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāti – ja neapmierina no publiskās dzeramā ūdens apgādes sistēmas piegādāta dzeramā ūdens kvalitāte, peldvietu ūdens kvalitāte;

Veselības inspekcija katru gadu peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim veic oficiālo peldvietu monitoringu un publicē rezultātus.


 • Ķīmiskām vielām/maisījumiem, kosmētikas līdzekļiem – ja ir jautājumi, piemēram, saistībā ar produkta sastāva, iepakojuma, marķējuma atbilstību normatīvo aktu prasībām, vai kosmētikas līdzeklis vai ķīmiskais maisījums radījis nelabvēlīgu ietekmi uz veselību;
 • Zāļu uzraudzību – piemēram, ja ir jautājumi par zāļu izsniegšanas kārtību aptiekās, zāļu reklāmu vai zāļu cenu;
 • Veselības aprūpi – ja, piemēram, radušās šaubas par nepareizu vai nekvalitatīvu izmeklēšanu vai ārstēšanu, jautājumi par obligātās veselības pārbaudes rezultātiem vai lēmumu par arodslimības noteikšanu.

Jautājumos par veselības aprūpi vispirms vērsieties ārstniecības iestādē, jo ikvienā ārstniecības iestādē kopš 2017. gada 1. oktobra ir izveidota pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma. Ja nepiekrītat ārstniecības iestādes sniegtajam skaidrojumam, vērsieties Veselības inspekcijā.


Veselības aprūpes pakalpojumus ir tiesīgas sniegt tikai Ārstniecības personu reģistrā iekļautās ārstniecības personas un ārstniecības iestādēs, kas reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas pārliecinieties, vai ārstniecības iestādes un/vai ārstniecība personas ir reģistrētas attiecīgajos reģistros.


Ja ārstniecības personas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai, vērsieties Ārstniecības riska fondā.


Iesnieguma veidlapas ir pieejamas portāla Latvija.lv Publisko pakalpojumu kataloga pakalpojuma “Iesniegums Ārstniecības riska fondam“ kartītē. Ja lūgsiet atlīdzināt arī ārstniecības izdevumus, kas radušies, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas, Veselības inspekcija Jums lūgs aizpildīt Ārstniecības izdevumu deklarāciju ar maksājumus apliecinošo dokumentu uzskaitījumu.


Nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcija Jums var pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus (piemēram, nesalasāms maksājuma dokuments (čeki), neskaidrs mantinieka statuss, utt.).


Iesniegums Ārstniecības riska fondā jāiesniedz ne vēlāk kā 2 gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā 3 gadu laikā no kaitējuma nodarīšanas dienas.


Ar iesniegumiem par veselības aprūpes kvalitāti (lai saņemtu detalizētu izvērtējumu) un Ārstniecības riska fondā ir tiesības vērsties:

 • pacientam, kura veselībai ir nodarīts kaitējums;
 • pacienta pārstāvim;
  • vienam no bērna vecākiem, ja pacients ir nepilngadīgs;
  • pilnvarotam pārstāvim, iesniedzot vai uzrādot Veselības inspekcijā pilnvaras oriģinālu;
  • pacienta mantiniekam, ja pacients ir miris, Veselības inspekcijā iesniedzot vai uzrādot apliecības par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecības oriģinālu (Ārstniecības riska fondam).

Jebkurus iesniegumus Veselības inspekcijai Jūs varat iesniegt:

Ja ir radušās aizdomas, ka pārtikas tirdzniecības vietā (veikalā, tirgū, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā) netiek ievērotas higiēnas prasības vai novēroti pārtikas produkti ar beigušos derīguma termiņu, kā arī nekvalitatīva pārtika, vai gadījumā, ja cilvēks ir saindējies ar pārtiku, informējiet Pārtikas un veterināro dienestu (PVD):

 • zvanot uz PVD uzticības tālruni 67027402. Tas ir automātiskais atbildētājs, kurā pēc signāla atskanēšanas, ir jāierunā sūdzība. Tā tiks reģistrēta, nosūtīta PVD reģionālajai pārvaldei, kuras uzraudzības teritorijā atrodas sūdzībā minētais objekts, un pārbaudīta;
 • sūtot ziņojumu iestādei, izmantojot e-adresi;
 • sūtot e-pasta vēstuli uz adresi pasts@pvd.gov.lv ;
 • rakstot un zvanot PVD Reģionālai pārvaldei.

Ja ir radušās aizdomas par darba tiesību vai darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, nav noslēgts rakstveida darba līgums vai netiek nodrošināti droši darba apstākļi:

Ja vēlaties vērsties pie kādas konkrētas valsts vai pašvaldības iestādes ar priekšlikumiem vai sūdzībām:

 • nosūtot iesniegumu iestādei, izmantojot e-adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • izmantojiet e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei“. Pakalpojumā izvēlieties Jums nepieciešamo iestādi un, izpildot prasītos soļus, sagatavojiet un iesniedziet iesniegumu.
Scroll Up