Tiesību aizsardzība

Kur vērsties, ja radušās aizdomas par veselības pakalpojumu sniedzēju pārkāpumiem?

Ja Jums ir aizdomas, ka pakalpojums neatbilst veselības nozares regulējumam, vērsieties Veselības inspekcijā.

 

Šajā gadījumā Jūs varat izmantot e-pakalpojumu Iesniegums Veselības inspekcijai.

Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski iesniegt iesniegumu vai atsauksmi par:

 • Higiēnas prasību ievērošanu – ja, piemēram, neapmierina tīrība ārstniecības iestādēs;
 • Dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāti, troksni – ja neapmierina no publiskās dzeramā ūdens apgādes sistēmas piegādāta dzeramā ūdens kvalitāte, peldvietas un peldvietu ūdens kvalitāte, saimnieciskās darbības iekārtu un satiksmes radītais troksnis;
 • Veselības aprūpi – ja, piemēram, radušās šaubas par nepareizu vai nekvalitatīvu izmeklēšanu vai ārstēšanu;
 • Ķīmiskām vielām/maisījumiem, kosmētikas līdzekļiem – piemēram, par produkta sastāvu, kā arī par radītu nelabvēlīgu ietekmi uz veselību;
 • Zāļu uzraudzību – piemēram, ja neapmierina aptiekās sniegtie pakalpojumi un zāļu izsniegšana.

 

Ja ārstniecības personas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīts kaitējums veselībai, vērsieties Ārstniecības riska fondā, iesniedzot:

vai

 • iesniedzot elektroniski, izmantojot e-adresi, vai sūtot uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un, ja nav pievienoti dokumenti, kuriem obligāti iesniedzami vai uzrādāmi dokumentu oriģināli (ārstniecības izdevumus apliecinoši čeki vai kvītis, kas apliecina izmaksas par ārstniecības personas sniegtajām konsultācijām un medicīniskajām manipulācijām).

 

Atlīdzību pacientam izmaksā par kaitējumu, kas nodarīts pēc 2013. gada 25. oktobra jeb, kopš Ārstniecības riska fonda darbības sākuma. Iesniegums Ārstniecības riska fondā jāiesniedz ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas.

 

Ārstniecības riska fondā ir tiesības vērsties:

 • pacientam, kura veselībai ir nodarīts kaitējums;
 • pacienta pārstāvim:
  • vienam no bērna vecākiem, ja pacients ir nepilngadīgs;
  • pilnvarotam pārstāvim, iesniedzot vai uzrādot Veselības inspekcijā pilnvaras oriģinālu;
  • pacienta mantiniekam, ja pacients ir miris, Veselības inspekcijā iesniedzot vai uzrādot apliecības par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecības oriģinālu.

Iesniegumā norādiet veidlapā prasīto informāciju. Ja lūgsiet atlīdzināt arī ārstniecības izdevumus (ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas), Veselības inspekcija Jums lūgs aizpildīt Ārstniecības izdevumu deklarāciju ar maksājumus apliecinošo dokumentu uzskaitījumu. Veidlapas ir pieejamas portāla Latvija.lv Publisko pakalpojumu kataloga sadaļā “Iesniegums Ārstniecības riska fondam“.

 

Ja ir radušās aizdomas, ka pārtikas tirdzniecības vietā (veikalā, tirgū, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā) netiek ievērotas higiēnas prasības vai novēroti pārtikas produkti ar beigušos derīguma termiņu, kā arī nekvalitatīva pārtika, vai gadījumā, ja cilvēks ir saindējies ar pārtiku, informējiet Pārtikas un veterināro dienestu (PVD):

 • zvanot uz PVD uzticības tālruni 67027402. Tas ir automātiskais atbildētājs, kurā pēc signāla atskanēšanas, ir jāierunā sūdzība. Tā tiks reģistrēta, nosūtīta PVD reģionālajai pārvaldei, kuras uzraudzības teritorijā atrodas sūdzībā minētais objekts, un pārbaudīta;
 • sūtot ziņojumu iestādei, izmantojot e-adresi;
 • sūtot e-pasta vēstuli uz adresi pvd@pvd.gov.lv ;
 • rakstot un zvanot PVD Reģionālai pārvaldei.

 

Ja ir radušās aizdomas par darba tiesību vai darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, nav noslēgts rakstveida darba līgums vai netiek nodrošināti droši darba apstākļi:

 

Ja vēlaties vērsties pie kādas konkrētas valsts vai pašvaldības iestādes ar priekšlikumiem vai sūdzībām:

 • izmantojiet e-pakalpojumu Iesniegums iestādei. Pakalpojumā izvēlieties Jums nepieciešamo iestādi un, izpildot prasītos soļus, sagatavojiet un iesniedziet iesniegumu.
Scroll Up