Lauksaimniecība un vide

Lauksaimniecības dzīvnieku nokaušana

Vairums lauksaimniecības dzīvnieku tiek audzēti un turēti produkcijas ieguvei, ko patērē cilvēki. Dzīvnieku aizsardzības likums paredz vairākas normas, kas jāievēro lauksaimniecības dzīvnieku kaušanā. Savukārt Eiropas Savienības (ES) regula Nr. 1099/2009 nosaka prasības dzīvnieku aizsardzībai nonāvēšanas laikā.

 

Lauksaimniecības dzīvniekam ir jābūt apzīmētam un reģistrētam Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē. To drīkst nokaut, ja:

 • Tas audzēts cilvēka uzturam paredzētas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkcijas un rūpniecības izejvielu ieguvei;
 • Dzīvnieka turēšana tā neproduktivitātes dēļ kļuvusi ekonomiski neizdevīga;
 • Dzīvniekam draud bojāeja slimības vai traumas dēļ;
 • Tas paredzēts infekcijas slimību apkarošanas programmā.

 

Lauksaimniecības dzīvniekus drīkst kaut tikai Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atzītā vai reģistrētā kautuvē. Saimniecībās uz vietas kautus dzīvniekus drīkst izmantot tikai pašpatēriņam. PVD tīmekļa vietnē varat iegūt informāciju par PVD atzītajām un reģistrētajām dzīvnieku kautuvēm.

 

Piesakot lauksaimniecības dzīvniekus kaušanai, kautuves pārstāvis pieprasa pārtikas aprites informāciju (Eiropas Savienības regulas Nr. 853/2004 2. pielikuma 2. daļa):

 • Informāciju par izcelsmes saimniecības statusu vai reģiona dzīvnieku veselības stāvokli un to, vai izcelsmes saimniecībā ir oficiāli apstiprināti kontrolēti turēšanas apstākļi;
 • Informāciju par kaujamo dzīvnieku veselības stāvokli;
 • Informāciju par veterinārajiem medikamentiem vai citu ārstēšanu;
 • Informāciju par tādu slimību sastopamību, kas var ietekmēt gaļas drošību;
 • Visu to analīžu rezultātus, ja tie attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību, kas veiktas no dzīvniekiem ņemtiem paraugiem vai citiem paraugiem, kas ņemti tādu slimību diagnosticēšanai,  kuras var ietekmēt gaļas atbilstību pārtikas aprites normām;
 • Attiecīgus ziņojumus par iepriekš veiktām pirmskaušanas pārbaudēm un pēckaušanas veterinārām ekspertīzēm tās pašas izcelsmes saimniecības dzīvniekiem;
 • Ražošanas datus, ja tie var norādīt uz slimības klātbūtni,
 • Tā privātā veterinārārsta vārdu un adresi,kas parasti apmeklē izcelsmes saimniecību.

 

Pavaddokumenta pieteikums dzīvnieka pārvietošanai uz kautuvi jāsagatavo kautuves īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai –  Elektronisko ziņojumu ievades sitēmā (EZIS) ne vēlāk kā 24 stundas pirms dzīvnieka pārvietošanas, dokumentā norādot:

 • Ganāmpulka un novietnes numuri,
 • Kaušanai pieteikto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un to identifikācijas numuru,
 • Pārtikas aprites informāciju,
 • Dzīvnieku liemeņu, to daļu vai kautproduktu turpmāko izmantošanas (realizācijas) veidu,
 • Dzīvnieku pircēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu (firmu) un tā reģistrācijas numuru PVD uzraudzības objektu reģistrā, ja saņemts kaušanas pakalpojums.

 

Kautuves pārstāvis sagatavoto pavaddokumentu izdrukā divos ekspemplāros. Dzīvnieku nodošanas brīdī to īpašnieks vai turētājs pavaddokumentā ar parakstu apliecina datu un pārtikas aprites informācijas patiesumu un attiecīgo dzīvnieku nodošanas faktu.

 

Par transportēšanu atbildīgā persona pavaddokumentā norāda dzīvnieka pārvietošanas sākuma un beigu datumu, laiku, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un pārvadātāja atļaujas numuru. Viens eksemplārs atrodas transportlīdzeklī, ar kuru dzīvnieku nogādā uz kautuvi, bet otrs paliek pie dzīvnieka īpašnieka vai turētāja.

 

Pavaddokumentu jāuzglabā trīs gadus.

 

Kautuves pārstāvim jāpaziņo LDC par kautuvēs nokautajiem lauksaimniecības dzīvniekiem!

 

Atsevišķos gadījumos, ja dzīvnieks nav piemērots transportēšanai, ir dzīvnieku kaušana ārpus kautuves. 

 

Par saimniecībā nokautajiem vai utilizācijas uzņēmumam atdotajiem lauksaimniecības dzīvniekiem īpašniekam  7 dienu laikā ir jāpaziņo LDC! To varat izdarīt elektroniski EZIS.

Scroll Up