Laulība un nereģistrēta kopdzīve

Laulība un nereģistrēta kopdzīve

Starp laulību un nereģistrētu kopdzīvi pastāv tiesiskās aizsardzības atšķirības. Nereģistrētai kopdzīvei nav paredzēta īpaša aizsardzība, turpretī laulībai ir.

Piemēri:

  1. Ja vecāki ir laulībā, reģistrēt bērna dzimšanas faktu klātienē var ierasties viens no vecākiem. Ja bērna vecāki nav laulībā, reģistrēt bērna dzimšanas faktu jāierodas abiem vecākiem, jo iesniedzams kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;
  2. Dāvanas no laulātā netiek apliktas ar nodokli, savukārt dāvanas no nereģistrēta partnera tiek apliktas, ja to vērtība pārsniedz 1425 eiro gadā;
  3. Laulātajiem tiek piemērotas mazākas valsts nodevas, nostiprinot īpašuma tiesības Zemesgrāmatā, kā arī zemāki maksājumi par notariālajiem pakalpojumiem mantojuma lietu vešanā;
  4. Laulātajiem ir tiesības saņemt pabalstus pēc laulātā partnera nāves (pie īpašiem nosacījumiem), nereģistrētas kopdzīves partneriem šādi pabalsti nav paredzēti;
  5. Laulātajiem ir tiesības pieņemt lēmumus par dzīvesbiedra ārstniecību gadījumā, ja otrs cilvēks to nespēj veselības dēļ. Nereģistrētiem partneriem tas iespējams tikai uz pilnvaras pamata;
  6. Manta, kas iegūta laulības laikā kopīgi, vai kuru ieguvis viens no laulātajiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīgā manta (ja vien laulības līgums nenosaka citādāk). Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās. Nereģistrētās attiecībās mantas kopība neveidojas, tomēr partneriem manta var piederēt kā kopīpašniekiem, ja šāds statuss tiek ierakstīts Zemesgrāmatā;
  7. Laulātajam ir tiesības prasīt izdot viņa neatņemamo daļu no kopdzīves partnera atstātā mantojuma arī tad, ja visa manta testamentā novēlēta citam cilvēkam. Nereģistrētajam partnerim šādas tiesības nav, kā arī nav tiesības mantot no partnera, ja nav testamenta vai līguma;
  8. Laulātie var kopīgi adoptēt bērnu (izņemot, ja tiek adoptēts otra laulātā bērns), taču personas, kas neatrodas laulībā, nevar adoptēt vienu un to pašu bērnu.