Ģimene, bērni

Laulības noslēgšana ārzemēs un ārzemnieka tiesības laulāties Latvijā

Laulības noslēgšana ārzemēs

Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis noslēdz laulību ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, šī laulība ir spēkā Latvijas Republikā, ja:

 

  • vismaz viens no laulātajiem ir pilngadīgs (ja otrs ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu – jābūt vecāku vai aizbildņu atļaujai precēties);
  • netiek slēgta laulība starp radiniekiem, adoptētāju un adoptējamo;
  • nav noslēgta laulība starp viena dzimuma partneriem;
  • kāds no laulātajiem jau neatrodas laulībā.

 

Lai noslēgtu laulību ārzemēs, Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešams attiecīgajā ārvalsts iestādē, kura atbild par laulības reģistrāciju, iesniegt izziņu no Latvijas Fizisko personu reģistra par savu ģimenes stāvokli. Atrodoties ārpus Latvijas, konkrēto izziņu iespējams pieprasīt Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstī  vai, nosūtīt pieprasījumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP). Izziņu saņemt iespējams Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstī. Ja attiecīgā valsts iestāde pieprasa iesniegt izziņu ar apliecinājumu Apostille*, tad izziņa jāsaņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP). PMLP izsniegto izziņu būs nepieciešams tulkot un nodot apliecināšanai ar Apostille* Latvijas zvērinātam notāram.  Ja izziņas pieprasījums PMLP saņemts pa pastu no ārvalsts, tad izziņa tiek izsniegta tikai klātienē Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstī, jo izziņas pieteicējs vienu reizi jāidentificē (uzrāda personu apliecinošu dokumentu), lai nepieļautu, ka izziņa tiek nosūtīta uz ārvalsts adresi personai, kura nav tiesīga to saņemt.

 

Lai pieprasītu izziņu elektroniski, varat izmantot Ārlietu ministrijas e-pakalpojumu “Izziņu izsniegšana“, kura ietvaros varat iesniegt pieteikumu izziņas saņemšanai no Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs par Jūsu ģimenes stāvokļa datiem Fizisko personu reģistrā. Par izziņas saņemšanu jāmaksā valsts nodeva un konsulārā atlīdzība.

 

Lai, atrodoties ārzemēs, elektroniski pieprasītu izziņu par ģimenes stāvokli Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), portālā Latvija.lv varat  izmantot e- pakalpojumu “Iesniegums iestādei“, iesniedzot izziņas pieprasījumu PMLP. Izziņa, pēc Jūsu norādījuma, tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto dzīvesvietas adresi ārvalstī vai izvēlēto Latvijas pārstāvniecību ārvalstī. Par izziņas saņemšanu jāmaksā valsts nodeva, kā arī pakalpojuma maksa par izziņas saņemšanu pa pastu.

Paziņošana par ārzemēs noslēgtu laulību

Fizisko personu reģistra likuma 15. pants nosaka personas pienākumu par ārzemēs noslēgto laulību paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), neskatoties uz to, vai laulība noslēgta ar Latvijas vai kādas citas valsts valstspiederīgo. Tas nepieciešams, lai būtu sakārtotas Jūsu ģimenes un mantojuma tiesības.

 

Ziņas par ārvalstīs noslēgto laulību jāsniedz 30 dienu laikā PMLP vai Latvijas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs. Dodoties paziņot par laulības noslēgšanu, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu (arī laulātā partnera personu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai kopiju), laulības reģistrācijas apliecību, kā arī tās tulkojumu.

 

Iesniegumam, kurā lūgts aktualizēt ziņas Fizisko personu reģistrā par laulības noslēgšanu, pievienojiet laulības apliecības kopiju (jāuzrāda oriģināls), kā arī dokumenta tulkojumu latviešu valodā (tulkojuma pareizību uz dokumenta apliecina tulks). Ja iesniegumu ar dokumentiem iesniegsiet Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī un dokumenti būs angļu, vācu, franču vai krievu valodā, tad tulkojums nebūs nepieciešams. Atbilstoši dokumenta izdošanas valstij, var būt nepieciešama dokumenta īstuma apliecināšana ar Apostille* vai legalizāciju. Iesniegumā ziņu aktualizēšanai norādiet uzvārdu pēc laulībām, ja tas mainījies, taču iesniegumam pievienotajā laulības apliecībā tas nav norādīts.

 

* Dokumentu legalizācija jeb īstuma apliecināšana nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Informāciju par dokumentu legalizāciju varat iegūt Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Ārzemnieka tiesības laulāties Latvijā

Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, ES, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

 

Lai Latvijā reģistrētu laulību, ārzemniekam papildus iesniegumam par laulības reģistrāciju un citiem dokumentiem, ja tādi ir bijuši nepieciešami (skat. sadaļu “Laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā), jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli. Tas ir derīgs sešus mēnešus, ja dokumentā nav norādīts īsāks termiņš.

 

Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs, jāpievieno tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tāpat ārvalstīs izdotos dokumentus var būt nepieciešams legalizēt vai apliecināt ar Apostille*.  Legalizācija nav vajadzīga, ja dokuments ir izsniegts ES, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā.

 

Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar minētās personas rakstveida deklarāciju. Deklarācijai ir noteikta forma (Ministru kabineta noteikumu Nr. 761 5. pielikums), kuru aizpildot, persona apliecina, ka neatrodas laulībā. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības noslēgšanas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi.

 

Ārzemnieka vārds un uzvārds laulības reģistrā un laulības apliecībā tiks atveidots atbilstoši valsts valodas prasībām, ar iespēju papildus šķērssvītrās norādīt vārdu un uzvārdu ar latīņu alfabēta burtiem. Lai uzzinātu vairāk par personvārdu atveidi, varat izmantot lietotni Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā, kā arī vērsties pēc konsultācijas Latviešu valodas aģentūrā.

Scroll Up