Ģimene, bērni

Laulības noslēgšana

Tiesības salaulāt personas ir dzimtsarakstu nodaļu amatpersonām vai Civillikumā norādītajiem konfesiju garīdzniekiem.


Salaulāšana netiek veikta, ja ir zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai:

  • aizliegta laulība pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu laulāties var persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi;
  • aizliegta laulība ar radiniekiem taisnā līnijā (cēlušies viens no otra ar dzimšanu) un sāņu līnijā (cēlušies no vienas kopējas trešās personas – tēva vai mātes). Piemēram, precēties nedrīkst brāļi ar māsām un pusbrāļi ar pusmāsām. Tāpat aizliegta laulība starp viena dzimuma personām, adoptētāju un adoptējamo,  aizbildni un aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības;
  • aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.

Laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā

Ja vēlaties reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, Jums un topošajam laulātajam partnerim jāiesniedz šādi dokumenti:

Elektroniski parakstītu iesniegumu var iesniegt tikai tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā plānots reģistrēt laulību.


Iesniedzot iesniegumu klātienē, kā arī pirms laulības reģistrācijas topošajiem laulātajiem jāuzrāda derīgs personu apliecinošais dokuments. Elektroniski parakstīta iesnieguma gadījumā personu apliecinošais dokuments, lai apliecinātu identitāti, būs jāuzrāda pirms laulības reģistrēšanas.


Ja Jums nepieciešams jauns personu apliecinošs dokuments, elektroniski pieteikties iesniegt dokumentus tā izsniegšanai varat: 

Pieteikties iesniegt dokumentus PMLP varat arī, zvanot pa tālruni uz konkrēto teritoriālo nodaļu vai nosūtot informāciju iestādei, izmantojot e-adresi, vai e-pastā (PMLP kontaktinformācija).


Ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie personu apliecinošu dokumentu var nomainīt Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstī pēc iepriekšēja pieraksta. Personu apliecinošais dokuments tiks izgatavots Latvijā un nosūtīts izsniegšanai Latvijas pārstāvniecībai ārvalstī.


Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, dzimtsarakstu nodaļā jāuzrāda VIENU no šādiem dokumentiem:

Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.


Lai pārbaudītu informāciju par ģimenes stāvokli, kas par Jums iekļauta Fizisko personu reģistrā, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā“.

Ja ziņas par laulības šķiršanu, ja tāda ir notikusi, nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, tad Jūsu pienākums ir vērsties jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā, līdzi ņemot laulības šķiršanas fakta apliecinoša dokumenta oriģinālu, lai ziņas tiktu iekļautas Fizisko personu reģistrā.


Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam jāpievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauja.


Vienlaicīgi ar iesnieguma par laulības reģistrāciju iesniegšanu dzimtsarakstu nodaļā ir jāsamaksā valsts nodeva  par laulības reģistrāciju. Tas ir arī priekšnosacījums, lai iesniegums tiktu pieņemts. Informācija par apmaksas kārtību pieejama dzimtsarakstu nodaļā. Ministru kabineta noteikumi Nr.906  nosaka, kādos gadījumos personas tiek atbrīvotas no valsts nodevas.


Ja vēlaties noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā iesniedzāt iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, Jums nepieciešama izziņa (Ministru kabineta noteikumu Nr. 761 6. pielikums) no dzimtsarakstu nodaļas, kurā iesniedzāt iesniegumu par laulības noslēgšanu. Izziņa ir bezmaksas.


Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu  iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstīs, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu. Citu dokumentu iesniegšana uz topošajiem laulātajiem attiecas tad, ja kādam no viņiem jāpierāda, ka iepriekšējā laulība vairs nav spēkā. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt minimālo (viena mēneša) termiņu.


Pēc laulības noslēgšanas laulātajiem tiks izsniegta laulības apliecība.

Laulības noslēgšana baznīcā

Plānojot laulāties baznīcā, jums dzimtsarakstu nodaļā vai, pastāvīgi uzturoties ārzemēs, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstīs jāiesniedz iesniegums par laulības noslēgšanu. Tas ir jāizdara ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotā laulību datuma. Pēc dokumentu noformēšanas, dzimtsarakstu nodaļa izdos izziņu (Ministru kabineta noteikumu Nr. 761 6. pielikumu), kura būs jāiesniedz draudzes kancelejā. Kristīgai laulībai ir savi nosacījumi, taču tos tāpat regulē Civillikums. Tātad arī šajā gadījumā topošajiem laulātajiem ir saistoša dokumentu iesniegšanas procedūra, kas aprakstīta sadaļā “Laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā”.


Lai noslēgtu laulību baznīcā, topošajiem laulātajiem ir jābūt kristītiem un iesvētītiem draudzē. Ja līgava un līgavainis pieder atšķirīgām kristīgajām konfesijām, salaulāšanās vienas konfesijas baznīcā ir iespējama, tomēr par šo nodomu jāvienojas ar garīdznieku.


Garīdznieki par katru noslēgtu laulību 14 dienu laikā laulības reģistram vajadzīgās ziņas nosūtīs tai dzimtsarakstu nodaļai, kuras teritorijā laulāšana notikusi. Baznīcā tiek izsniegta garīdznieka parakstīta laulības apliecība, kuras forma ir tāda pati, kā dzimtsarakstu nodaļā izsniegtajām laulību apliecībām.


Atkārtotu laulības apliecību pie garīdznieka saņemt nevar – to izsniedz dzimtsarakstu nodaļa vai Latvijas diplomātiskā vai konsulārā iestāde ārvalstīs. Portālā Latvija.lv izmantojiet e-pakalpojumu “Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana“, lai pieteiktos atkārtotam dokumentam.

Scroll Up