Ģimene, bērni

Laulības reģistrēšana

Laulība Latvijā ir atļauta no astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā laulībā var stāties no sešpadsmit gadu vecuma (ar vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstisku atļauju), bet tikai tad, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu.

Iesniegums

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, dzimtsarakstu nodaļā iesniedz noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.

 

Dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt:

 

Ja persona, kas vēlas stāties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstisku atļauju.

Laulības noslēgšana

Laulāšanu atļauts veikt dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam, ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi, un to noslēdz viena līdz sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas. Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, līdz ar iesniegumu jāuzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

  • bijušā laulātā miršanas apliecība;
  • laulības šķiršanas apliecība;
  • tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
  • izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

 

Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā klātesot pārim, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā vietā, ja pāris nodrošina piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

 

Ja laulājamie pieder pie ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas, un vēlas salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, viņus laulā pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem.

 

Pēc laulības noslēgšanas izsniedz laulības apliecību.

Ja laulības apliecība pazudusi, iespējams izmantot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana” un pieprasīt atkārtotu laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju.

Uzvārda maiņa pēc laulības

Ja, noslēdzot laulību, tiek mainīts uzvārds, personu apliecinošie dokumenti (pase un/vai personas apliecība – eID karte) kļūst lietošanai nederīgi. 30 dienu laikā pēc uzvārda maiņas jāvēršas tuvākajā PMLP teritoriālajā nodaļā, lai pieteiktu un saņemtu jaunu personu apliecinošo dokumentu.

 

Lai pieteiktu konkrētu laiku dokumentu iesniegšanai PMLP aicinām:

Scroll Up