Ģimene, bērni

Laulības šķiršana

Laulības šķiršana pie notāra

Ja ar laulāto partneri par šķiršanos esat vienisprātis un jums nav nesaskaņu par mantas sadali un bērnu aizgādību, izmantojiet notāra pakalpojumus. Ja visos jautājumos vēl neesat pilnībā vienojušies, varat vērsties pie notāra, kas palīdzēs rast abpusēji pieņemamu risinājumu. Arī tad, ja jums nav kopīgu nepilngadīgu bērnu un kopīgas mantas, laulību varat šķirt pie notāra.


Pie notāra obligāti jāvēršas kopīgi. Notārs notariālā akta formā sagatavos jūsu abpusēju gribas izteikumu par laulības šķiršanu. Nepieciešams iesniegt arī laulības apliecības oriģinālu vai dzimtsarakstu iestādes izsniegtu norakstu vai izrakstu, vai izziņu no civilstāvokļa aktu reģistra. Tāpat vajadzīga arī atsevišķi rakstiska vienošanās par bērnu aizgādību, uzturlīdzekļiem, saskarsmes tiesībām ar bērnu un laulāto kopīgās mantas sadali. Šādu vienošanos var sastādīt notārs. Ja vienošanos esat izvēlējušies slēgt notariāli, tai var piešķirt izpildu spēku attiecībā uz uzturlīdzekļu piedziņu bez tiesas iesaistīšanas. Laulību šķir mēnesi pēc tam, kad šķiršanas iesniegums iesniegts notāram, ja šajā laikā neviens no laulātajiem nav paziņojis, ka iesniegumu atsauc.


Kad laulība ir šķirta, notārs par to paziņo dzimtsarakstu nodaļai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) un, ja laulība noslēgta baznīcā, attiecīgās draudzes garīdzniekam. Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā Latvijasnotars.lv varat attālināti izmantot notāra pakalpojumus, vēršoties pie notāra videokonferences režīmā, un pēc sarunas ar notāru, notariālo aktu – laulības šķiršanas iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Tas nozīmē, ka laulību varat šķirt arī attālināti. Ja vēlaties pārliecināties, vai dati par Jūsu laulības šķiršanu ir sniegti PMLP un aktualizēti Fizisko personu reģistrā, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā.

Laulības šķiršana tiesā

Ja ar laulāto partneri  nevarat vienoties par mantas sadali un bērnu aizgādību vai arī viens no jums nepiekrīt laulības šķiršanai, laulības šķiršanu var pieprasīt tiesas ceļā, iesniedzot tajā prasības pieteikumu.


Laulības šķiršanas pieteikumu var iesniegt viens laulātais, bet dokuments jāiesniedz divos eksemplāros un tam jāpievieno laulības apliecības oriģināls, dokumenti, kas pamato apstākļus, kā dēļ tiek prasīta laulības šķiršana, kopīgo bērnu dzimšanas apliecības kopijas (uzrādot oriģinālus), kā arī citi dokumenti, kas var būt noderīgi, piemēram, dokumentus, kas apliecina laulāto mantisko stāvokli. Ja laulība slēgta ārvalstīs, būs nepieciešams arī dokumenta tulkojums un legalizācija vai Apostille.


Ja nepieciešams saņemt atkārtotas bērnu dzimšanas apliecības, izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana.

Tas, cik garš būs šāds šķiršanās process, lielā mērā ir atkarīgs no partneru spējas rast kompromisu strīdīgajos jautājumos, kā arī sadarboties ar tiesu. Tiesa var lemt par laulības šķiršanu vai samierināšanas laiku. Konfliktu risināšanas procesā var izmantot mediāciju, kas var būt gan kā papildinājums, gan alternatīva tiesas procesam.


Samierināšanas laiks var tikt piešķirts tikai tad, ja abi ar partneri piekrīt šādam lēmumam, kā arī, ja šķirti dzīvojat mazāk kā trīs gadus, nav konstatēti vardarbīgi apstākļi un nav citu nepārvaramu iemeslu, kādēļ kopdzīve nav iespējama.Uzvārda maiņa pēc laulības šķiršanas


Laulības šķiršanas gadījumā varat paturēt laulībā iegūto uzvārdu vai atgūt pirmslaulības uzvārdu. Laulātajam, kurš veicinājis laulības iziršanu, laulībā iegūtais uzvārds var tikt liegts.


Jums nākotnē vairs nebūs likumīga pamata iegūt bijušā dzīvesbiedra uzvārdu, ja pēc šķiršanās būsiet izvēlējies atgūt savu pirmslaulības uzvārdu vai bijušais laulātais būs liedzis palikt viņa uzvārdā. Tikai vēlreiz apprecoties ar bijušo partneri, varēsiet no jauna pieņemt viņa uzvārdu.

Mantas sadale, bērnu aizgādība un uzturlīdzekļi

Ja starp laulātajiem noslēgta vienošanās par bērna aizgādību, uzturlīdzekļiem un saskarsmes tiesībām, šķirtajiem laulātajiem tā ir jāpilda. Ja tāda nav noslēgta un partneri nespēj savstarpēji vienoties par mantas sadali un bērnu aizgādību, šie jautājumi tiek risināti tiesā.


Uzturlīdzekļus ir tiesīgs pieprasīt viens no bērnu vecākiem arī tad, ja laulība nav šķirta un vecāki dzīvo kopā, tomēr viens no vecākiem nepiedalās bērnu uzturēšanā.


Ja starp vecākiem nav strīda, tomēr viens no vecākiem kaut kādu iemeslu dēļ uzturlīdzekļus nemaksā, lai saņemtu bērniem nepieciešamos uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, vecākam, kura aprūpē atrodas bērns, tiesā vairs nav jāvēršas. To var izdarīt iesniedzot pieteikumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā (UGFA). Pieteikumu UGFA var iesniegt arī elektroniski, izmantojot ir portāla Latvija.lv e-pakalpojumu Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai.


Uzturlīdzekļu saņemšanai, kuri pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru, vecākam ir jāvēršas rajona (pilsētas) tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu. Prasību tiesā var iesniegt pēc deklarētās dzīvesvietas (prasītāja vai atbildētāja). Konkrētajai adresei piekritīgās tiesas kontaktinformācija atrodama Latvijas tiesu portāla Tiesas.lv sadaļā “Tiesu darbības teritorijas”.


Ja vecāki nevar vienoties par uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību, vienam no vecākiem jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu.


Ja persona, kuras aprūpē atrodas bērns, un kurai ir spēkā stājies tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu no otra vecāka, IR PIEPRASĪJUSI UN SAŅĒMUSI  tiesas izdotu izpildu rakstu vai zvērināta notāra izpildu aktu par uzturlīdzekļu piedziņu no otra bērna vecāka, tas:

  1. jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darba vietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas;
  2. personai jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai (UGFA). Attālināti pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai iespējams portāla Latvija.lv e-pakalpojumā Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai.

Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti tādā apmērā, kādu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 37, bet ne lielākā apmērā par to, kādu paredz tiesas nolēmums.


Ja uzturlīdzekļu parādniekam ir maksātnespējas process, personai, kura vēlas saņemt uzturlīdzekļus minimālajā apmērā, jāvēršas UGFA (ja starp vecākiem nav strīds). Kad maksātnespējas process tiks izbeigts, personai nav jāvēršas pie tiesu izpildītāja, lai uzturlīdzekļu izmaksa no UGFA tiktu turpināta. Ja persona vēlas saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā minimāli noteiktos, un parādniekam ir maksātnespējas process, personai jāceļ prasība tiesā. Šajā gadījumā tiesas spriedumu izpildei nodot nevar, un persona ar spriedumu ir tiesīga uzreiz vērsties UGFA, nevis pie tiesu izpildītāja.


Augstāk minētie nosacījumi ir spēkā arī tad, ja uzturlīdzekļu parādniekam nav deklarētās dzīvesvietas, mantas vai darba vietas Latvijas Republikā. Tātad, ja persona vēlas saņemt uzturlīdzekļus minimālajā apmērā un starp vecākiem nav strīds, personai jāvēršas UGFA. Ja persona vēlas saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā minimālos, personai jāceļ prasība tiesā. Tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu var tikt nodots izpildei Eiropas Savienības dalībvalstī, Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē, Amerikas Savienotajās Valstīs un Turcijā.


Lai saņemtu informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās esat reģistrēts kā iesniedzējs, izmantojiet e-pakalpojumu portālā Latvija.lv Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu.


Ja vēlaties saņemt informāciju par uzturlīdzekļu lietām, kurās esat reģistrēts kā parādnieks vai vēlaties iegūt informāciju, vai citai personai ir parāds pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu, izmantojiet portāla Latvija.lv e-pakalpojumu Informācija par uzturlīdzekļu parādu.


Informāciju par to, ka parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, UGFA sniedz fiziskajām personām, izmantojot portālu Latvija.lv, ja:

  • fonda administrācija ar parādnieku nav noslēgusi vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, vai parādnieks noslēgto vienošanos nepilda;
  • parādnieks nav persona ar invaliditāti vai persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumā, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Lai redzētu informāciju, personai nepieciešams autentificēties portālā Latvija.lv, kā arī zināt attiecīgās personas kodu, par kuru vēlas noskaidrot informāciju.

Scroll Up