Uzņēmējdarbība

Likvidācijas process un dokumentu iesniegšana

Likvidācija ir veicama divos posmos:

1.posms.

Sākotnēji ir jāsasauc dalībnieku (akcionāru) sapulce, kurā pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu. Tajā ieceļ likvidatoru, nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību, kā arī nosaka kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņu.

2.posms.

Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām (saskaņā ar likvidācijas pirmajā posmā norādīto termiņu) veicams likvidācijas otrais, noslēdzošais posms. Šajā posmā likvidators informē visus zināmos kreditorus, sagatavo likvidācijas sākuma finanšu pārskatu, veic parādu piedziņu, ja nepieciešams – arī uzņēmuma mantas pārdošanu, kā arī veic tādus darījumus, kas nepieciešami likvidācijas veikšanai, un, visbeidzot, sagatavo likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sagatavo uzņēmuma atlikušās mantas sadales plānu un iesniedz  dalībniekiem.

Likvidācijai nepieciešamie dokumenti un to iesniegšana

Uzņēmumu reģistra (UR) tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrē”, izvēloties atbilstošo komercdarbības formu un tālāk izvēloties “likvidācija” vai “likvidācija vai darbības apturēšana”, ir pieejams saraksts ar dokumentu veidiem, kādi ir iesniedzami UR katrā no likvidācijas posmiem.


Dokumentus varat iesniegt:

Preču zīmes reģistrācijas dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas

Preču zīmes īpašnieks var lūgt preču zīmes reģistrāciju dzēst pirms tās spēkā esamības termiņa izbeigšanās. Lūgumu var attiecināt uz reģistrāciju pilnā apjomā vai arī tikai uz daļu no precēm vai pakalpojumiem, kuriem reģistrēta zīme. Iesniegumā var norādīt dienu, ar kuru vēlams dzēst reģistrāciju, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē.


Preču zīmes reģistrācijas dzēšanai iesniegumu varat iesniegt:

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana

Ja uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā beidz maksāt nodokli likvidācijas dēļ, uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc slēguma vai likvidācijas finanšu pārskata bilances apstiprināšanas.


Likvidācijas gadījumā uzņēmums Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniedz:

  • slēguma finanšu pārskatu un
  • uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju.

Deklarāciju un gada pārskatu varat iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Scroll Up