Izglītība

Mācību resursi un atbalsta iespējas

Mācību atvaļinājums

Ir divi mācību atvaļinājuma veidi – obligāti piešķiramais mācību atvaļinājums 20 darbadienu apmērā, kas darbiniekam pienākas diplomdarba izstrādei vai valsts pārbaudījumu kārtošanai, un mācību atvaļinājums, ko piešķir neatkarīgi no izglītības pakāpes, atbilstoši darba līgumam vai koplīgumam.


Obligāti piešķiramo mācību atvaļinājumu piešķir neatkarīgi no laika, ko darbinieks nostrādājis pie darba devēja, un to piesaka, iesniedzot darba devējam iesniegumu un izziņu no izglītības iestādes.


Darbiniekam ir iespējams saņemt mācību atvaļinājumu citām mācību vajadzībām – semestra pārbaudījumu kārtošanai, mācību praksei, lekciju apmeklējumam utt. Šim atvaļinājumam nav izglītības līmeņa ierobežojuma, to var saņemt, neatkarīgi no tā, vai darbinieks mācās vidusskolā, koledžā vai augstskolā, taču jāņem vērā, ka darbinieka tiesības uz šādu mācību atvaļinājumu ir katras darbavietas kompetencē.

Hugo.lv

Dažādu dokumentu tulkošanai latviešu, krievu un angļu valodā un izpratnei varat izmantot Hugo.lv, kur tiek piedāvāts:

  • mašīntulks,
  • runas sintēzes iespēja (teksta lasīšana sintētiskā balsī),
  • runas atšifrēšanas rīks (runas pārnešana rakstītā tekstā).

To var izmantot, piemēram, lekciju ierakstīšanai, mācību materiāla izpratnei un vieglākai apguvei, kā arī citiem, ar mācībām nesaistītiem, mērķiem.

Digitālie un bibliotēku resursi

Digitāli pieejamie resursi un bibliotēku sniegtie pakalpojumi var kļūt par noderīgu resursu ikvienā mācību procesa posmā jebkuram iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma un interesēm. Apmeklējot bibliotēku, ikviens iedzīvotājs var izmantot bezmaksas internetu un brīvpieejas datoru. Sev tuvāko bibliotēku Jūs varat atrast Latvijas bibliotēku portālā.


Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (LNDB) ir lielākā publiski pieejamā dokumentārā mantojuma digitālā krātuve Latvijā, kuru veido tādi nozīmīgi resursi kā:

Sadaļā Digitālais kultūras mantojums un Bibliotēku resursi lasiet vairāk par bibliotēkās uz vietas un digitālajā vidē pieejamo informāciju.

Nodokļu un mācību maksas kompensācija

Macibaspieaugusajiem.lv izglītības programmu izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona. Mācības bez maksas pieejamas personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.


Par mācību izdevumiem varat saņemt nodokļu atmaksu, tos norādot savā gada ienākumu deklarācijā. Attaisnojuma dokumentus par izglītību (neformālā izglītība, bērnu pulciņi) var pievienot gada ienākumu deklarācijai, izmantojot aplikāciju “Attaisnotie izdevumi” un iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS).


Vairāk informācijas lasiet VID metodiskajā materiālā un dzīves situācijas aprakstā “Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?”.


Ja jums piešķirta invaliditāte, norādiet to savā algas nodokļu grāmatiņā, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus. Plašāka informācija par algas nodokļa grāmatiņu pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.

Transporta izmaksu kompensācija

Ja esat strādājošais vecumā no 25 gadiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu un apgūstat kādu no macibaspieaugusajiem.lv piedāvātajām izglītības programmām, varat saņemt finansiālu atbalstu transporta izdevumiem, kas radušies mācību laikā, lai nokļūtu uz mācību norises vietu vai tās laikā paredzētās prakses vietu vismaz 20 km attālumā.

Asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija

Ja esat strādājošais ar invaliditāti vecumā no 25 gadiem un apgūstat kādu no macibaspieaugusajiem.lv piedāvātajām izglītības programmām, varat saņemt kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, izmantojot asistenta vai surdotulka pakalpojumus mācību laikā. Izmaksu kompensācijai strādājošais ar invaliditāti var pieteikties, ja nesaņem atbalstu no pašvaldības vai Latvijas Neredzīgo biedrības un Latvijas Nedzirdīgo savienības.

Kompetences novērtēšanas izmaksu kompensācija

Lai pēc sekmīgi nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena un valsts atzīta profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumenta iegūšanas saņemtu kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, jāvēršas Valsts izglītības attīstības aģentūrā un jāiesniedz:

  • iesniegums,
  • dalībnieka anketa,
  • maksājuma uzdevuma dokumenta kopija par veiktā pakalpojuma apmaksu,
  • iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta kopija,
  • trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa izziņas kopija, ja šāds statuss bija piešķirts uz kompetences novērtēšanas pieteikšanās brīdi.

Dokumentus, varat iesniegt:

Scroll Up