Mājoklis, pārcelšanās

Mājokļa atjaunošana

Ja plānots mājoklī veikt remontu, saskaņošana ar būvvaldi nav nepieciešama tikai gadījumā, ja tiek veikts kosmētiskais remonts, taču ir būtiski ņemt vērā vairākus nosacījumus.

Kosmētiskais remonts

Gadījumā, ja dzīvoklī veicat kosmētisko remontu, nemainot telpu lietošanas veidu, telpu plānojumu, neskarot nesošās un nenesošās konstrukcijas, neizmainot logu un durvju ailas, nemainot skaņas izolāciju, ēkas fasādi un koplietošanas inženierkomunikācijas, ar būvvaldi saskaņojums nav nepieciešams.

 Telpu funkciju maiņa, pārbūve

Gadījumos, kad plānotā atjaunošana ir pamatīgāka par tikai kosmētiskām izmaiņām, un ir plānoti apjomīgāki dzīvokļa remontdarbi, piemēram, dzīvokļa pārbūve, dzīvokļa īpašniekam jāpieaicina sertificēts arhitekts, kurš izstrādās atbilstošo būvniecības dokumentāciju iesniegšanai būvvaldē. Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņošanas un būvdarbu veikšanas nepieciešams izstrādāt jaunu telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu.  Jāatceras, ka pēc jaunas kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādāšanas būvdarbi jānodod arī ekspluatācijā, vēršoties ar iesniegumu būvvaldē.

Lai izstrādātu kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentāciju, jāvēršas pie sertificēta mērnieka, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1011 “. Vairāk par uzmērīšanas lietu un tās sagatavošanu varat izlasīt VZD vietnē un portālā Latvija.lv, kā arī mana.latvija.lv dzīves situācijā “Mājokļa pārbūve”.

Kultūrvēsturiska pieminekļa renovācija

Ja Jums piederošs dzīvoklis atrodas vēsturiskā ēkā un ir kultūrvēsturisks piemineklis, nepieciešams saskaņojums par renovāciju ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP). Iesnieguma formas un iesniegšanas veidi apskatāmi NKMP vietnē.

Vērtējot katru šādas ēkas pārbūves gadījumu individuāli – cik būtiski iecerētie pārbūves darbi skars vēsturisko ēku –, inspekcija var arhitektam prasīt atsevišķā sējumā noformēt māksliniecisko inventarizāciju, t.i., safotografēt visus objektus, kuriem ir vēsturiska vērtība – krāsnis, griestu dekorus, rozetes, durvis, logu un durvju elementus, griestu gleznojumu utt. –, un tos pievienot pārbūves projektam.

Ja NKMP projekta saskaņošanas gaitā secinās, ka vēsturiskā ēkā renovācijas laikā ir pazuduši vēsturiskie rotājumi, vai izmantoti nepiemēroti elementi (piemēram, plastikāta logi), inspekcija pārbūvi var nesaskaņot un prasīt atsevišķu elementu nomaiņu vai atjaunošanu. Dokumentu izskatīšana NKMP ir bez maksas.

Vairāk par kultūrvēsturiska pieminekļa saskaņošanu lasiet Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vietnē.

Žoga vai sētas uzstādīšana

Lai uzstādītu žogu vai sētu, kas nav redzama no ielas puses un kas atdalītu Jūsu īpašumu no kaimiņa īpašuma, jāsaņem kaimiņu, ar kuriem ir kopēja zemes robeža, piekrišana. Pašvaldības saskaņojums šajā gadījumā nav nepieciešams. Žoga vai sētas izbūvi saskaņot ar pašvaldību nepieciešams tikai tad, ja būve redzama no ielas puses (publiskās ārtelpas).

Vēršam uzmanību, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos var būt noteikti apbūves parametri, kādam tieši ir jābūt žogam un cik augsts tas drīkst būt. Informāciju par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumiem var meklēt portāla Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Scroll Up