Lauksaimniecība un vide

Maksājumi un finansiāls atbalsts

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

Izmantojot e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, Jūs varat apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli par saviem vai citai personai piederošajiem īpašumiem, kas ierakstīti Zemesgrāmatā, tostarp, lauksaimniecības zemi.

 

Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek:

 

  • zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ar likumu aizliegta saimnieciskā darbība;
  • īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošās dabas aizsardzībai izmantojamās ēkas, inženierbūves un zemi, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes (jaunaudzes);

kā arī pastāv vēl citi izņēmumi.

Platību maksājumi

Platību maksājumi ir ikgadējs finansiāls atbalsts lauksaimniekiem vai meža īpašniekiem. Ikviena fiziska vai juridiska persona ir tiesīga pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, kuru var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai meža zemes katru apsaimniekoto hektāru. Maksājumus var saņemt tad, ja lauksaimnieks izpilda visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, galvenais no tiem – zeme tiek apsaimniekota un kopta. Vairāk par platību maksājumiem lasiet LAD vietnē.

Scroll Up