Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Makšķerēšana, vēžošana, zemūdens medības un zveja

Lai nodrošinātu zivju sugu saglabāšanos dabā, makšķerēšana, vēžošana, zemūdens medības un zveja ir pakļautas regulējumam. Ir noteikts iegūstamo zivju un vēžu limits konkrētā laika periodā, kā arī dažādi citi makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību un zvejas ierobežojumi.


Pirms nodarbojaties ar makšķerēšanu, vēžošanu, zemūdens medībām vai zveju, ņemiet vērā, ka arī šo darbību kārtību nosaka Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Savukārt zvejniecību reglamentē “Zvejniecības likums” un no tā izrietošie Ministru kabineta noteikumi.  Zveja Zvejniecības likuma izpratnē ir darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot rūpnieciskus zvejas rīkus – dažāda veida tīklus, murdus u.c. Zveja iedalās pašpatēriņa zvejā un komerciālajā zvejā. Atbilstoši šim iedalījumam ir noteiktas arī tiesības un pienākumi, kas jāievēro.


Makšķerēt, vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām savam patēriņam ir tiesības personai, kurai zivju un vēžu ieguves laikā ir klāt:

  • derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte vai elektroniski iegādāta makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods, vai tiek nosaukts šādas kartes numurs. Makšķerēšanas kartes var iegādāties Latvijas Pastā, atsevišķos makšķerēšanas piederumu veikalos, mazumtirdzniecības tīklos, vietnē Makskeresanaskarte.lv vai citās tirdzniecības vietās, kur izvietota attiecīga norāde;
  • personu apliecinošs dokuments, bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecība;
  • vietās, kurās organizēta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai licencētās zemūdens medības, – derīga īpašā atļauja (licence) vai elektroniski (internetā) iegādāta īpašā atļauja (licence). Makšķerēšanas licenci iespējams iegādāties vairākās vietās – gan uz vietas pašvaldībā, gan portālā Latvija.lv – pašvaldību unificētajā e-pakalpojumā “Licences saņemšana makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai”, kurā aprakstīti pakalpojuma saņemšanas soļi vairākās pašvaldībās. Tāpat licences var iegādāties tīmekļa vietnēs E-pakalpojumi.lvManacope.lv vai bezmaksas mobilajā lietotnē Mana Cope, kas lejupielādējama tiešsaistes veikalos “Google Play” vai “App Store”.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.


Plašāka informācija par atļauto makšķerēšanas loma apjomu, lieguma vietām un laikiem, kā arī atļautajiem/aizliegtajiem makšķerēšanas paņēmieniem atrunāta Ministru kabineta  2015.gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Par novērotajiem pārkāpumiem makšķerēšanā ziņojiet Valsts vides dienestam (VVD) vai Valsts policijai.


Latvijas Republikas fiziskās un juridiskās personas var nodarboties ar zveju jūras ūdeņos, ja ievērojot Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”:

1) saņemta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā, ja plāno nodarboties ar komerczveju. Licenci izsniedz Zemkopības ministrija (ZM) (pakalpojuma apraksts pieejams ZM tīmekļa vietnē un portālā Latvija.lv);

2) noslēgts zvejas tiesību nomas līgums ar vietējo pašvaldību par zveju jūras piekrastes ūdeņos (gan pašpatēriņa zvejniekiem, gan komerczvejniekiem). Plašāka informācija pieejama pašvaldību tīmekļa vietnēs vai portālā Latvija.lv. Zvejai aiz piekrastes ūdeņiem un starptautiskajos ūdeņos zvejas tiesību nomas līgumu slēdz ZM, un šis process ir cieši saistīts ar licences komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu;

3) saņemta zvejas atļauja. VVD izsniedz zvejas licences zvejai līdz 2020. gada 30.jūnijam (ieskaitot), bet pašvaldībām šis pienākums saskaņā ar Zvejniecības likumu sākas 2020.gada 1. jūlijā. Veiktās izmaiņas Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētajā sistēmā (LZIKIS) paredz, ka, ievadot zvejas tiesību nomas līguma un protokola informāciju un citus datus, automātiski ģenerēsies zvejas licence. Visas licences zvejai 2020. gadā tiks izsniegtas un būs atrodamas LZIKIS. Savukārt zvejai aiz piekrastes ūdeņiem un starptautiskajos ūdeņos, zvejas atļaujas kopā ar papildu pilnvarojumu izsniedz ZM (pakalpojuma apraksts pieejams ZM tīmekļa vietnē).


Lai zvejnieks varētu zvejot iekšējos ūdeņos – upēs, ezeros un ūdenskrātuvēs, tam saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” ir jāveic šādas darbības:

1) jāsaņem speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā, ja plāno nodarboties ar komerczveju. Licenci izsniedz vietējā pašvaldība;

2) gan pašpatēriņa zvejai, gan komerczvejai jānoslēdz zvejas tiesību nomas līgums ar vietējo pašvaldību par zveju iekšējos ūdeņos;

Zvejas tiesību nomas līgums nav jānoformē un ir nepieciešama tikai zvejas atļauja, ja zveja notiek ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības nepieder valstij un ar zveju nodarbojas attiecīgās ūdenstilpes īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, kā arī, ja zveja ūdenstilpē notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto rūpniecisko zveju;

3) jāsaņem zvejas atļauja, kuru saskaņā ar Zvejniecības likumu līdz 2020. gada 30.jūnijam (ieskaitot) izsniedz VVD, bet pašvaldības no 2020. gada 1. jūlija;


VVD zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē ir tiesīgs iesaistīt VVD pilnvarotas personas — sabiedriskos vides inspektorus. Pašvaldība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā iekšējos ūdeņos, kuri atrodas tās administratīvajā teritorijā, un jūras piekrastes ūdeņos, kuri piegulst tās administratīvajai teritorijai, ir tiesīga iesaistīt pašvaldības pilnvarotas personas — sabiedriskos vides inspektorus. VVD un pašvaldības pilnvarotās personas — sabiedriskā vides inspektora — statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, šai personai izvirzāmās prasības un apliecības paraugu, kā arī zivju resursu aizsardzības un uzraudzības veikšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumi Nr. 833 “Noteikumi par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu, izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un apliecības paraugu”.


VVD uzturētajā Sabiedrisko vides inspektoru reģistrā iespējams pārbaudīt, vai konkrētam inspektoram ir izsniegta apliecība. Par sabiedrisko vides inspektoru varat kļūt arī Jūs, ja vien atbilstat noteiktajām prasībām. Lai saņemtu inspektora statusu vai to pagarinātu, Jums VVD ir jāiesniedz iesniegums inspektora statusa piešķiršanai vai pagarināšanaiAr drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu varat nosūtīt uz iestādes oficiālo e-pastu vai e-adresi. Sabiedriskā vides inspektora statuss paredz brīvprātīgo darbu ar noteiktām pilnvarām atkarībā no darbības jomas.

Scroll Up