Lauksaimniecība un vide

Man piederoša meža apsaimniekošana

Meža īpašnieka pienākums ir sev piederošam mežam veikt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienesta (VMD) mežniecībā. Meža inventarizāciju veic meža inventarizācijas jomā sertificētas personas, par kurām datus var iegūt VMD oficiālajā tīmekļvietnē.

 

Meža īpašniekam katru gadu līdz 1. februārim jāinformē VMD par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību, ja meža īpašumā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana. Informāciju var iesniegt:

 1. tiešsaistē Meža valsts reģistrā, ja meža īpašniekam ir noslēgta vienošanās ar VMD par informācijas sistēmas – Meža valsts reģistra – lietošanu tiešsaistē;
 2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu  un nosūtot, izmantojot e-adresi;
 3. iesniedzot pārskatu, izmantojot pasta starpniecību un nosūtot to uz izvēlētās VMD mežniecības pasta adresi;
 4. iesniedzot pārskatu klātienē izvēlētajā VMD mežniecībā;
 5. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu)un nosūtot uz izvēlētās mežniecības oficiālo e-pasta adresi.

 

Pārskata veidlapu paraugus varat atrast VMD oficiālajā tīmekļvietnē.

Meža izciršana

Koku ciršanai mežā ir nepieciešams apliecinājums, kuru meža īpašnieks var saņemt:

 

Apliecinājumu izsniedz, ja ir saņemts meža īpašnieka iesniegums un pieteiktā darbība atbilst normatīvo aktu prasībām, kā arī ir samaksāta Valsts kasē nodeva par ciršanas apliecinājuma sagatavošanu.

 

Koku ciršanu mežā var veikt izmantojot vairākus atļautos ciršu veidus:

 • Galvenā cirte – koksnes galvenās ražas ievākšanai mežaudzē pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas.
 • Kopšanas cirte – mežaudzes sastāva, paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai.
 • Sanitārā cirte – meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, sausos, vēja gāztos un lauztos koku izciršanai.
 • Rekonstruktīvā cirte – cērt neproduktīvas mežaudzes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Cita cirte – cirtes veids, ko izmanto, ja cirte nepieciešama meža infrastruktūras un robežstigu izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai, dabas vērtību saglabāšanai, ainavu veidošanai, sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.

 

Meža īpašniekam katru gadu līdz 1. februārim jāinformē VMD par savā mežā veikto mežsaimniecības darbību – ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana, iesniedzot pārskatu.

 

Pārskatu var iesniegt:

 1. tiešsaistē Meža valsts reģistrā, ja meža īpašniekam ir noslēgta vienošanās ar VMD par informācijas sistēmas – Meža valsts reģistra – lietošanu tiešsaistē;
 2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu nosūtot, izmantojot e-adresi;
 3. iesniedzot pārskatu izmantojot pasta starpniecību un nosūtot to uz izvēlētās VMD mežniecības pasta adresi;
 4. iesniedzot pārskatu klātienē izvēlētajā VMD mežniecībā;
 5. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) un nosūtot uz izvēlētās VMD mežniecības oficiālo e-pasta adresi.

 

Pārskats ir jāiesniedz par šādām darbībām:

 • par meža atjaunošanu;
 • par meža ieaudzēšanu;
 • par jaunaudžu kopšanu;
 • par koku ciršanu.

 

Meža atjaunošana un ieaudzēšana

Meža īpašnieka pienākums pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes, ir atjaunot mežaudzi, kā arī nodrošināt atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes kopšanu. Meža atjaunošanas noteikumu prasības nosaka gan meža atjaunošanas termiņu, gan kārtību, kādā mežs ir jāatjauno, savukārt, šim nolūkam ieteicamo koku sugas minētas Meža atjaunošanai un meža ieaudzēšanai izmantojamo koku sugu sarakstā, kas nosaka meža atjaunošanu ar piecām galvenajām, saimnieciski izmantojamām koku sugām – bērzu, priedi, egli, apsi un baltalksni. Meža īpašnieks veic meža atjaunošanas darbus un par paveikto paziņo Valsts meža dienestam. Par meža atjaunošanu vairāk lasiet VMD oficiālajā tīmekļvietnē.

Kompensācijas meža īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas kādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, un, līdz ar to, ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, ir tiesības saņemt kompensāciju par neiegūto mantisko labumu, kuru tie nevar iegūt saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ.

 

Kompensācija ir noteikta likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”, kas paredz divu veidu kompensācijas:

 • atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem vai
 • zemes atpirkšanu.

Vairāk par kompensācijām un darbībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos lasiet Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē.

Scroll Up