Tiesību aizsardzība

Mantojuma atstāšana

Lai pēdējās gribas izteikšanas jautājumā izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, ir svarīgi būt informētiem par mantojuma atstāšanas niansēm, kuras nosaka, kam tiks novēlēta pēc cilvēka nāves palikusī manta.

Informācija par personas īpašumā esošajām mantiskajām vērtībām

Neatkarīgi no tā, kas un cik daudz Jums kā mantojuma atstājējam pieder, reizēm, lai vieglāk izlemtu par īpašumu tālāko likteni, ir ieteicams pārskatīt savu mantu jeb veikt kaut ko līdzīgu inventarizācijai.

Informācija par nekustamajiem īpašumiem:

  • Lai saņemtu informāciju par saviem Zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamajiem īpašumiem un apskatītu īpašuma elektronisko zemesgrāmatu, apmeklējiet valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu portālā Zemesgramata.lv. Attiecīgo informāciju meklējiet, identificējoties portāla sadaļā “Mani dati”.
  • Ja Jums pieder ēkas, zemes vienības vai inženierbūves, Jūs varat saņemt tehniskos datus par šiem īpašumiem no Kadastra. To var izdarīt, portālā Latvija.lv vai Kadastrs.lv, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Kadastrā.
  • Ja vēlaties saņemt informāciju par jebkuru (ne tikai Jums piederošu) Zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu varat izmanot portāla Zemesgramata.lv sadaļu “Meklēt īpašumu”, kur īpašuma nodalījuma 4 daļās tiek ierakstītas ziņas par: 1) nekustamo īpašumu, 2) nekustamā īpašuma īpašnieku, 3) nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem un 4) nekustamā īpašuma parādiem. Īpašuma meklēšana iespējama norādot kadastra numuru, nodalījuma numuru, adresi vai īpašuma nosaukumu. Lai saņemtu pakalpojumu, Jums jāveic apmaksa, izmantojot portāla Latvija.lv apmaksas sistēmu.

Ja esat meža īpašnieks, Jūs bez maksas, reizi gadā, varat saņemt no Valsts meža dienesta (VMD) aktuālu informāciju par Jūsu īpašumā esošu mežu – meža inventarizācijas datus, ja reizi 20 gados esat veicis meža inventarizāciju (datu iegūšanu par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā). Inventarizāciju veic sertificēti meža inventarizācijas veicēji pēc meža īpašnieka pasūtījuma. Lai saņemtu informāciju, Jums VMD mežniecībā, atbilstoši meža atrašanās vietas teritorijai, jāiesniedz iesniegums meža inventarizācijas datu saņemšanaiElektroniski parakstītu iesniegumu varat nosūtīt uz konkrētās mežniecības e-pasta adresi vai e-adresi, vai iesniegumu papīra formā – nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē. Rezultātā Jums tiks izsniegta meža inventarizācijas informācija  – rādītāju izdrukas vai ģeogrāfiskie un tekstuālie dati. Informāciju varēsiet saņemt elektroniski e-pastā, e-adresē vai papīra formātā, atkarībā no datu pieprasīšanas kanāla. Bet, ja vēlaties nepārtrauktu pieeju informācijai par saviem meža īpašumiem/valdījumiem, Jūs varat noslēgt līgumu ar VMD par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu. Pieejas tiesības Jums ļaus apskatīt meža inventarizācijas datus par Jūsu meža īpašumu, kā arī tos lejupielādēt.


Ja Jums pieder automašīna, informāciju par to, piemēram, transportlīdzekļa un tehniskās apskates datus, varat iegūt, izmantojot Ceļu satiksmes un drošības direkcijas e-pakalpojumus.


Ja Jūsu īpašumā ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāldaļas, individuāls uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība aktuālos datus par tiem varat pieprasīt, izmantojot e-pakalpojumu “Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnes“. Šajā e-pakalpojumā varat saņemt arī informāciju par laulāto mantisko attiecību līgumu, ja tādu esat noslēdzis ar savu laulāto un tas reģistrēts laulāto mantisko attiecību reģistrā.


Ja esat veicis uzkrājumus privātajos pensiju fondos, tad arī tos varat atstāt mantojumā. Par šo uzkrājumu apmēru Jums jāinteresējas komercbankā, apdrošināšanas sabiedrībā vai pie juridiskajām personām (tiesīgām veidot privātos fondus), kur esat veicis iemaksas. Tas pats attiecas arī uz cita veida bezskaidras naudas uzkrājumiem.

Testaments

Ja esat izlēmis, kam pēc nāves vēlaties atstāt savu mantu, kā arī, ja Jūsu vēlmes nesakrīt ar to, kā mantojuma sadali pēc cilvēka nāves paredz likums, tad piemērots risinājums pēdējās gribas noformēšanai ir testaments.


Testaments ir vienpusējs tiesisks darījums par mantinieka/u iecelšanu. Tam ir būtisks spēks, tomēr svarīgi zināt, ka Civillikums paredz arī neatņemamās daļas tiesīgos. Piemēram, ja Jums ir laulātais un bērni, taču visu savu mantu būsiet novēlējis draugiem, Civillikuma izpratnē laulātajam un bērniem tik un tā pienāksies likumiskā kārtībā paredzētā daļa no mantojuma vērtības.


Pēdējās gribas izteicējam ir iespējams noformēt publisku vai privātu testamentu.


Visdrošāk ir doties pie zvērināta notāra, lai sastādītu testamentu vai nodotu to glabāšanā. Civillikums pieļauj publiska testamenta sagatavošanu un privāta testamenta nodošanu glabāšanā arī bāriņtiesā, kura veic notariālās darbības. Zvērināta notāra sagatavotam, kā arī glabāšanā iesniegtam privātam testamentam ir publiska testamenta spēks. Tas gan nenozīmē, ka testamenta saturs ir publiski pieejams. Notariāli apliecināta testamenta saturs ir pieejams notāram un vajadzības gadījumā arī Jums kā mantojuma atstājējam. Bet, ja savu privāti uzrakstīto testamentu slēgtā aploksnē nododat glabājumā notāram, tā saturs būs zināms tikai Jums. Testamentu varat gan mainīt, gan atcelt. Testamentu varat grozīt pie jebkura notāra, ne tikai pie tā notāra, pie kura testamentu sākotnēji sastādījāt. Katrs nākamais testaments atceļ iepriekšējo.


Privātā testamenta forma ļauj Jums pašrocīgi sastādīt testamentu. Tomēr jāņem vērā, ka šādam testamentam ir jābūt rakstītam ar roku, nevis datorrakstā, kā arī jāpievērš uzmanība, lai testamentā iekļautie mantinieki ir identificējami (norādot personas datus un citu būtisku informāciju). Ja testamentu nodosiet glabāšanā notāram, tad vairs nebūs būtiski, vai testamenta saturs ir rakstīts pašrocīgi – tas var būt taisīts arī datorsalikumā.


Publiskais testaments* pēc tā apliecināšanas vai nodošanas glabājumā ir pieejams Testamentu reģistrā, no kura mirušā piederīgie, vēršoties Latvijas Zvērinātu notāru padomē, var saņemt ziņas par sastādītiem testamentiem – uzzināt, vai mirušais testamentu ir sastādījis. Šis pakalpojums pieejams, sazinoties ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes biroju pa tālr. (+371) 24202100 vai e-pastu info@latvijasnotars.lv.


* Publisks testaments (vai jebkurš dokuments, piemēram, arī pilnvara) nenozīmē, ka tas ir pieejams ikvienam. Par publisku dēvē tādu dokumentu, kas atšķirībā no privātā kārtā sagatavota dokumenta, t.sk. testamenta, ir publiski ticams un trešajām personām par tā īstumu nevar rasties šaubas. To nodrošina kompetentas personas (šajā gadījumā zvērināta notāra) paraksts, zīmoga nospiedums u.c. rekvizīti.


Ja Jums nepieciešami zvērināta notāra pakalpojumi, tos varat izmantot:

  • Tiešsaistē portālā Latvijasnotars.lv, vienojoties ar jebkuru notāru par virtuālās vizītes laiku videorežīmā un elektroniski parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu (nepieciešama personas apliecība (eID karte) ar PIN kodiem un viedkartes lasītājs vai mobilā lietotne eParaksts mobile);
  • Klātienē vēršoties pie zvērināta notāra – visu notāru biroju kontaktinformācija atrodama vietnes Latvijasnotars.lv sadaļā “Meklēt notāru”;
  • Uzaicinot zvērinātu notāru pie sevis, ja veselības stāvokļa vai kādu citu iemeslu dēļ neviena no iepriekšminētajām iespējām Jums nav pieejama.

Gadījumā, ja neatceraties, pie kura notāra esat veicis ar mantojuma atstāšanu saistītās darbības, identificējoties portālā Latvijasnotars.lv sadaļā “Manas darbības”, Jūs varat pārbaudīt, kādas darbības esat veicis pie zvērinātiem notāriem. Šis pakalpojums uzskaita veiktās darbības kopš 2006. gada 1. jūlija un ir pieejams bez maksas.

Mantojuma līgums

Ja Jūs kā pēdējās gribas izteicējs esat vienojies ar kādu no potenciālajiem mantiniekiem par mantas novēlēšanu tieši viņam pēc Jūsu nāves, tad piemērots risinājums ir mantojuma līgums. Tam ir prioritāte attiecībā pret testamentu, un vēlāk izveidots testaments mantojuma līgumu neatceļ.  Mantojuma līgumā Jūs arī nevarēsiet atstumt no mantojuma tos, kas ir neatņemamās daļas tiesīgie.


Līgumiskais mantinieks pēc mantojuma atklāšanās nevarēs mantojumu atraidīt, ja vien šāda tiesība viņam nebūs pielīgta pašā mantojuma līgumā.


Mantojuma līgumu noslēdz pie zvērināta notāra, kurš to reģistrēs arī Testamentu reģistrā. Notāra pakalpojumus varat ērti izmantot attālināti – tiešsaistē portālā Latvijasnotars.lv.


Ņemiet vērā, ka mantojuma līgumu vienpusēji atcelt nevarēsiet. Mantojuma atstājējam un mantiniekam savstarpēji jāvienojas, lai varētu grozīt līguma saturu vai līgumu atcelt.


Līdz ar līguma parakstīšanu Jūs vairs nevarēsiet brīvi rīkoties ar īpašumu, kuru būsiet novēlējis. Bet arī mantiniekam nebūs tūlītējas tiesības uz mantu, kamēr Jūs kā mantojuma atstājējs būsiet dzīvs. Līgums mantiniekam piešķir vienīgi nogaidu tiesības uz mantojumu. Ja mantojuma līgums attiecas uz nekustamo īpašumu, tad tas jāieraksta Zemesgrāmatā. Parasti ierakstu veic ar atzīmi, ka mantojuma atstājējs viņam piederošos nekustamos īpašumus var atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt tikai ar līgumiskā mantinieka piekrišanu.

Uztura līgums

Mantošanu pēc cilvēka nāves var ietekmēt arī uztura līgums.


Civillikums nosaka iespēju Jums noslēgt uztura līgumu ar kādu cilvēku, kurš uzņemas Jums palīdzēt ar uzturu. Parasti šajā gadījumā ar uzturu saprot ēdienu, mitekli, apģērbu un kopšanu. Ar uztura līgumu viena puse nodod otrai naudā vai graudā kādu mantisku vērtību, par ko otra puse tai dod uzturu, kamēr uztura ņēmējs dzīvo, ja vien par šā pienākuma ilgumu līgumā nav norunāts citādi. Piemēram, vectēvs var noslēgt uztura līgumu ar kādu radinieku, nosakot, ka apmaiņā pret uzturu un palīdzību radiniekam pēc vectēva nāves pienākas viņa māja.

Laulības līgums

Mantošanā saistošs ir arī starp laulātajiem noslēgts laulības līgums. Ja bijis noslēgts līgums par laulāto mantas kopību, tad mirušā dzīvesbiedram nav nekā citādi jāpierāda, ka puse no visas mantas un īpašumiem ir viņam piederoša daļa, kas tiks nodalīta no kopējā mantojuma.

Mantošana pēc likuma

Mantojuma tiesības regulē Civillikums. Tā normas mantošanā iesaistījiem būs saistošas gan, ja būsiet savu pēdējo gribu noformējis testamentā un/vai mantojuma līgumā, gan arī tad, ja to nebūsiet izdarījis.


Ja pēdējās gribas dokumentos no mantojuma būsiet izslēdzis neatņemamās daļas tiesīgos, piemēram, laulāto un bērnus, tad, lai aizstāvētu viņu tiesības, darbosies likuma spēks. Neatņemamās daļas tiesīgos var atstumt no neatņemamās daļas vienīgi pēc Civillikuma 427., 428. un 431. pantā paredzētiem, rīkojumā norādītiem un patiesībai atbilstošiem iemesliem. Ja savas dzīves laikā nebūsiet sastādījis ne testamentu, ne mantojuma līgumu, tad pēc Jūsu nāves mantojums tiks sadalīts likumiskajiem mantiniekiem, kuri atbilstoši likumam to mantos prioritārā secībā.

 

Mantošanas kārtībā izšķir 4 likumisko mantinieku šķiras:

  • pirmā šķira – visi mantojuma atstājēja pēc pakāpes tuvākie – lejupējie radinieki, proti, bērni. Gadījumā, ja kāds no bērniem būs miris pirms mantojuma atstājēja, tad šāda mirušā bērna vietā iestāsies viņa bērni, t.i. mantojuma atstājēja mazbērni. Mantot var arī ieņemts, bet mantojuma atklāšanās brīdī vēl nedzimis bērns;
  • otrā šķira – mantojuma atstājēja pēc pakāpes tuvākie augšupējie radinieki (vecāki, vecvecāki), kā arī mantojuma atstājēja īstie brāļi un māsas un pirms viņa mirušo īsto brāļu un māsu bērni;
  • trešā šķira – mantojuma atstājēja pusbrāļi un pusmāsas un pirms viņa mirušo pusbrāļu un pusmāsu bērni;
  • ceturtā šķira – manto pārējie pēc pakāpes tuvākie sānu radinieki.

Ja kāds no augstākas šķiras mantiniekiem izsaka gribu mantot, tad zemākas šķiras mantinieki nemanto.


Civillikums atsevišķi reglamentē laulāto mantojuma tiesības. Arī tad, ja mirušais laulātais nav atstājis testamentu vai mantojuma līgumu, likumiskajam laulātajam ir tiesības uz savu mantojuma daļu, kura ir atkarīga no tā, vai un cik mirušajam ir bērni. Laulātajam ir tiesības uz vienādu mantojuma daļu ar bērniem, ja mantojumu pieņem mazāk par 4 bērniem. Ja mantojumu pieņem vairāk par 4 bērniem, tad laulātajam pienākas ¼ no mantojuma. Laulātais vienmēr manto kopā ar pirmo šķiru. Bet, ja pirmās šķiras mantinieku nav vai tie mantot nevēlas – laulātais manto kopā ar otro vai trešo šķiru, piemēram, mirušā brāļiem, māsām vai viņu bērniem.

Scroll Up