Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Medības

Medības lielā mērā ietekmē gan dabas, gan cilvēku intereses, un šī nodarbe ir pakļauta regulējumam. Lai nodrošinātu dzīvnieku saglabāšanos dabā, ir noteikts medījamo dzīvnieku limits konkrētā laika periodā, kā arī dažādi citi medību ierobežojumi.

 

 

Galvenie medības reglamentējošie normatīvie akti ir Medību likums un Medību noteikumi. Lai kļūtu par mednieku un piedalītos medībās, Jums ir jāsaņem:

 • mednieka apliecība (dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu medību atļauju, mednieka sezonas karti, medību šaujamieroča iegādes atļauju un drīkstētu medīt Medību likumā un citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā);
 • medību atļauja (ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku);
 • mednieka sezonas karte (konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību šaujamieročiem un medību rīkiem);
 • medību šaujamieroča glabāšanas atļauja.

Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests (VMD) izsniedz personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā.

 

 

Mednieku eksāmenu var kārtot jebkurā no VMD virsmežniecībām. Ne vēlāk kā 5 dienas pirms eksāmena Jums attiecīgajā virsmežniecībā ir jāiesniedz iesniegums medību eksāmenam un jāsamaksā valsts nodeva par eksāmena kārtošanu. Iesniegumam jāpievieno apmācības kursa izziņas kopija, viena fotogrāfija (3×4 cm) un dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tā nav samaksāta VMD klātienē). Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu ar pielikumiem iespējams nosūtīt uz virsmežniecības e-adresi vai e-pastu.

 

 

Kad sekmīgi nokārtota eksāmena teorētiskā daļa, seko praktiskais pārbaudījums šautuvē – šaušana ar gludstobra medību ieroci (bisi).

 

 

Lai kļūtu par medību vadītāju, vispirms jāsaņem mednieka apliecība, un pēc tam VMD nepieciešams nokārtot medību vadītāja eksāmenu. Šo eksāmenu ir tiesības kārtot medniekiem ar 3 gadu stāžu. Medību vadītāja eksāmenam var sagatavoties patstāvīgi.

 

 

Tāpat kā pirms mednieka eksāmena kārtošanas, arī pirms medību vadītāja eksāmena kārtošanas VMD virsmežniecībai jāiesniedz iesniegums medību vadītāja eksāmenam (ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena). Iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3×4 cm) un dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tā nav samaksāta VMD). Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu ar pielikumiem iespējams nosūtīt uz virsmežniecības e-adresi vai e-pastu.

 

 

Eksāmenu grafiks attiecīgajam gadam, kā arī iesnieguma veidlapas pieejamas VMD tīmekļa vietnē.

 

 

Mednieku sezonas karte ir dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību šaujamieročiem un medību rīkiem. Mednieka sezonas karti ir iespējams saņemt klātienē, ierodoties VMD mežniecībā. Tāpat mednieka sezonas karti elektroniskā formā iespējams pieprasīt un saņemt elektroniskā formātā visās VMD mežniecībās. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

 1. Samaksājiet valsts nodevu;
 2. Elektroniski aizpildiet pieprasījumu;
 3. Pieprasījumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu un maksājuma uzdevumu elektroniskā veidā nosūtiet uz izvēlētās mežniecības e-pasta adresi vai e-adresi.

VMD pārbaudīs mednieku apliecības derīgumu un izsniegs mednieka sezonas karti 30 dienu laikā, nosūtot to elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai e-adresi.

 

 

Medīt ar medību šaujamieročiem drīkst mednieki, kuriem ir Valsts policijas iestādes izsniegta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja. Pirms pirmreizējas medību šaujamieroča iegādāšanās:

 1. Jums VMD jākārto praktiskais eksāmens šaušanā ar gludstobra medību šaujamieroci. Pēc 21 gada vecuma sasniegšanas un atsevišķa praktiskā eksāmena šaušanā nokārtošanas iespējams iegādāties garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci (karabīni).
 2. Lai pieteiktos eksāmenam, Jums ne vēlāk kā 5 dienas pirms paredzētā eksāmena ir jāiesniedz iesniegums VMD. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iespējams nosūtīt uz virsmežniecības e-adresi vai e-pastu. Eksāmenu grafiks attiecīgajam gadam un iesniegumu veidlapaspieejamas VMD tīmekļa vietnē.

Lai drīkstētu iegādāties, glabāt un izmantot medību šaujamieroci, Jums:

 1. Jāpabeidz pirmās palīdzības kursi.
 2. Savā deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā jāierīko noteiktām prasībām atbilstošs seifs vai metāla skapis (kaste) ieroču un munīcijas glabāšanai.

Plašāka informācija par šaujamieroču iegādāšanos, glabāšanu un apriti pieejama:

Medību šaujamieroča iegādāšanās vai glabāšanas atļaujas saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts policijā un samaksāt valsts nodevu.  Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu varat nosūtīt uz iestādes e-adresi vai oficiālo e-pastu. Plašāka informācija par  ieroču atļauju izsniegšanu fiziskajām personām pieejama portālā Latvija.lv.

 

 

Ja vēlaties pārbaudīt datus par Jums piešķirtajām ieroču turēšanas atļaujām, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude”.

 

 

Lai medību tiesību lietotājiem tiktu nodrošināta nepārtraukta pieeja informācijai par savu/saviem medību iecirkņiem, tiem ir iespēja noslēgt līgumu ar VMD „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu”. Līgumu iespējams sagatavot elektroniski un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Sākotnēji jānodrošina līguma projekta sagatavošana – medību tiesību lietotājam/pilnvarotai personai uz e-adresi vai e-pasta adresi mvr@vmd.gov.lv ir jānosūta informācija par VMD Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas līguma noslēgšanu elektroniskā formātā (veidne). Tālāk tiks nodrošināta līguma sagatavošana un parakstīšana. Par reģistra lietotāja tiesību piešķiršanu ir noteikta maksa kalendārā gada ietvaros atbilstoši VMD cenrādim. Pieejas tiesības paredz iespēju iesniegt tiešsaistē izmaiņas par medību iecirkņa platību, t.i., iesniegt informāciju par medību līgumiem ar meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, iegūt apkopojumu saraksta veidā par aktuālajiem medību līgumiem, apskatīt aktuālos medību līgumus kartē un lejupielādēt medību iecirkņa ģeogrāfiskos un tekstuālos datus.

 

 

VMD, pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas datiem, katru gadu nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās. Medījamo dzīvnieku sugas un medību termiņus nosaka Medību noteikumi.

 

 

Ja notikušas nelikumīgas medības, personas, kuras veic medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un medību kontroli, ir tiesīgas aizturēt personu un izņemt šaujamieročus, munīciju, medību rīkus un medību produkciju.

 

 

Ja esat kļuvis par liecinieku nelikumīgām medībām, ziņojiet par to VMD vai Valsts policijai.

Scroll Up