Uzņēmējdarbība

Muitas procedūras un maksājumi

Ja preces tiek ievestas Latvijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tām jāpiemēro pagaidu uzglabāšana vai attiecīga muitas procedūra.

 

Muitas formalitāšu kārtošanai uzņēmējam vispirms ir jāsaņem uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI numurs).

 

Lai varētu piemērot pagaidu uzglabāšanu vai konkrētu muitas procedūru, deklarētājs, vai tā pārstāvis muitā elektroniski iesniedz pagaidu uzglabāšanas vai muitas deklarāciju (atsevišķos gadījumos kopā ar pavaddokumentiem), izmantojot izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS). 


EMDAS pieslēdzas, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS). Lai uzņēmums kļūtu par EMDAS lietotāju, ir jāiesniedz Iesniegums par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju sarakstu noteikšanu


VID tīmekļa vietnē pieejama EMDAS lietotāja rokasgrāmata.

Laišana brīvā apgrozībā

Laišana brīvā apgrozībā ir muitas procedūra, kas precēm, kuras ievestas no ārpus Eiropas Savienības (ES) valstīm ļauj iegūt ES preču statusu un atļauju tirdzniecībai ES iekšējā tirgū.


Laišana brīvā apgrozībā ietver: 

  • ievedmuitas nodokļa un citu maksājumu (piemēram, antidempinga maksājums) iekasēšanu;
  • citu par preču importu maksājamo nodokļu iekasēšanu (pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis);
  • tirdzniecības politikas pasākumu, kā arī aizliegumu un ierobežojumu piemērošanu (piemēram, atļaujas un licences);
  • citu formalitāšu pabeigšanu (piemēram, veterinārā, fitosanitārā, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un citas kontroles un formalitātes).

Muitas deklarāciju procedūras – laišana brīvā apgrozībā piemērošanai iesniedz elektroniski EMDAS, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Detalizēta informācija par preču deklarēšanu un deklarāciju veidiem atrodama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.

Eksports

ES precēm, ko paredzēts izvest no ES muitas teritorijas vai uz īpaša nodokļu režīma teritorijām, piemēro eksporta procedūru – eksports un nepieciešams sagatavot un iesniegt eksporta deklarāciju. Preces, ko izved no Savienības muitas teritorijas, ir pakļautas muitas uzraudzībai un var tikt pakļautas muitas kontrolei.

 

Muitas deklarācijas procedūras – eksports piemērošanai iesniedz elektroniski EMDAS, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Detalizēta informācija par eksporta procedūru atrodama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.

 

Piemērojot eksporta procedūras, dažām pārtikas precēm un dzīvniekiem ir noteikti ierobežojumi vai aizliegumi (piemēram, atļaujas un licences).

 

Maksājumi

Muitas maksājumi ir muitas nodoklis (ievedmuita un izvedmuita), pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, kurus piemēro, preces importējot Latvijā.

 

Importējot preces no ārpussavienības jeb trešajām valstīm un laižot tās brīvā apgrozībā Latvijā, maksājams:

  • ievedmuitas nodoklis, piemērojot ES vienoti noteiktās muitas nodokļa likmes jeb Kopējo muitas tarifu, kā arī atsevišķos gadījumos citi ievešanas maksājumi, piemēram, antidempinga maksājums, kas par katru konkrēto gadījumu tiek noteikts ar atsevišķu regulu;
  • pievienotās vērtības nodoklis (PVN), piemērojot attiecīgai precei Pievienotās vērtības nodokļa likumā paredzēto likmi;
  • akcīzes nodoklis par akcīzes precēm, piemērojot attiecīgai precei likumā “Par akcīzes nodokli” paredzēto likmi.

Izvedmuitas nodoklis ES normatīvajos aktos ir paredzēts, bet nevienai precei nav noteikts. Līdz ar to, eksportējamās preces netiek apliktas ar muitas nodokli. Preču eksportam piemērojama PVN 0% likme.

 

PVN 0 % likmes apliecinošie dokumenti ir uzskaitīti PVN regulējošajos normatīvajos aktos.

Scroll Up