Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju, atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām. Strādājot jebkurā profesijā, Jums būs jāsaskaras ar tehnoloģiju attīstību, kas no strādājošiem pieprasa sekot līdzi jaunajam, kā arī prasmi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Papildu mācības un kvalifikācijas celšana palīdzēs Jums kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū.


Par izglītību uzskata ne tikai akadēmiskas mācības – ikviens veids, kā tiekam pie dzīvē nepieciešamām zināšanām un prasmēm, ir uzskatāms par izglītošanos, savukārt jebkurā ceļā iegūtās zināšanas un prasmes – par iegūto izglītību.


Portālā muzizglitiba.lv pieejama interaktīva karte, kurā jūs atradīsiet informāciju par pieaugušo izglītības iespējām Latvijas novados un pilsētās. Apmeklējot kartē norādītās saites, būs iespējams uzzināt par iespējām konkrētās pašvaldībās, par profesijām un izglītības programmām, kuras pieejamas vistuvāk jūsu dzīvesvietai.

Pieaugušo izglītības programmas

Pieaugušo izglītības programmu katalogs ir pieejams Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID), sadaļās Profesionālās kvalifikācijas ieguve un Profesionālā pilnveide un kursi.


Lai veicinātu pieaugušo izglītību, valsts sniedz atbalstu dažādām pašvaldību organizētām izglītības programmām. Pašvaldībās pieejamas mācību programmas pieaugušajiem par visdažādākajām tēmām. Pilnu mācību programmu sarakstu aktuālajā pieteikšanās kārtā apskatiet Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnē.


Mācību izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, atlikušais ir līdzmaksājums, kuru jāveic mācību dalībniekam vai arī dalībnieka darba devējam (mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu).


Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

80 Latvijas pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, pie kuriem iedzīvotāji var vērsties, lai saņemtu informatīvu konsultāciju par piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu un tā saņemšanas kārtību, kā arī par pieteikšanos mācībām vai kompetences novērtēšanai. Koordinatoru kontaktinformācija pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnē.


Par pieaugušo izglītības iespēju klāstu Jūsu dzīvesvietai atbilstošajā pašvaldībā vērts interesēties atsevišķi, jo katrā pašvaldībā tas var būt atšķirīgs, piemēram – Rīgas iedzīvotājiem Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra tīmekļa vietnē pieejams saraksts ar pašvaldības organizētām un līdzfinansētām nodarbībām ikvienam no 18 gadu vecuma.

  • Pieaugušo izglītības,
  • profesionālās pilnveides,
  • pedagogu profesionālās kompetences pilnveides un
  • interešu izglītības

programmas piedāvā arī augstskolas, piemēram – Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija u.c.

Mācību iespējas dažādām pieaugušo grupām

Izglītības programmas pieaugušajiem īsteno pašvaldību mācību centri, profesionālās izglītības iestādes, augstskolu mūžizglītības nodaļas, privātie izglītības sniedzēji un nevalstiskās organizācijas.

Dažādi jautājumi

Kā pārliecināties, ka pēc pieaugušo izglītības programmas apguves tiks piešķirta kvalifikācija?

 

Ir vairāki pieaugušo izglītības programmu veidi: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Kvalifikāciju piešķir tikai pēc profesionālās tālākizglītības programmas apguves. Sekmīgu profesionālās tālākizglītības programmas apguvi apliecina valsts izsniegts izglītības dokuments. Par profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi apliecību izsniedz izglītības iestāde. Profesionālās tālākizglītības programmas raksturo mācību stundu skaits – 480 stundas otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un 960 stundas trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

(Pamatojums: Izglītības likums un Profesionālās izglītības likums)


Vai ir iespēja iegūt kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ja profesija apgūta praksē?

 

Tas ir iespējams, to sauc par neformālās izglītības atzīšanu.  Lai apliecinātu kvalifikāciju, ir jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens attiecīgā profesijā. Vairāk lasiet Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē.


Kā pieaugušais var iegūt pamatizglītību vai vidējo izglītību, ja tas nepieciešams turpmākai profesijas apguvei?

 

Pamatizglītību vai vidējo izglītību pieaugušie var iegūt, mācoties vakara (maiņu) vidusskolās. Informācija par skolām pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē, sadaļā “Vispārizglītojošo skolu kontaktinformācija”.


Pamata vai vidējo izglītību pieaugušie var iegūt arī eksterņa statusā pašizglītības veidā, viena mācību gada laikā izglītības iestādē apgūstot valsts pamatizglītības vai vispārējās izglītības standarta prasībām noteikto mācību priekšmeta (kursa) saturu vai tā daļu.


Tālmācības programmas īsteno daudzas izglītības iestādes, kā, piemēram, Rīgas 84.vidusskola, Brocēnu vidusskola un privātās izglītības iestādes – Rīgas Tālmācības vidusskola, Rīgas 1. Tālmācības vidusskola un citas.


Kādas ir iespējas iegūt plašāku informāciju par pieaugušo izglītību Latvijā un ārvalstīs?

 

Šādu informāciju var iegūt Eiropas pieaugušo izglītības platformā EPALE. Izglītības un zinātnes ministrija regulāri papildina informāciju platformas Latvijas sadaļā.