Veselība

Negadījums darbavietā

Nelaimes gadījums darbā ir apdrošinātas personas veselībai nodarītais kaitējums vai nāve, ja to cēlonis ir vienas darbadienas (maiņas) laikā noticis ārkārtējs notikums, kas radies, pildot darba pienākumus, kā arī rīkojoties, lai glābtu jebkuru personu vai īpašumu un novērstu tiem draudošas briesmas.

Negadījuma reģistrēšana

Ja darbavietā ir noticis negadījums, darbiniekam:

  • jādodas pie ārsta, lai izmeklētu gūto traumu un izveidotu darbnespējas lapu, ja tas nepieciešams, informējot ārstu, ka negadījums noticis darbavietā un darba laikā;
  • jāpārliecinās, ka negadījums ticis oficiāli reģistrēts, un par to paziņots Valsts darba inspekcijai. To var izdarīt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā” portālā Latvija.lv.

Pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas varat saņemt VDI izmeklētā nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu elektroniski, izmantojot “Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana” portālā Latvija.lv. Pēc akta saņemšanas, Jūs varat pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību. Apdrošināšanas atlīdzība jāpieprasa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), iesniedzot iesniegumu. Aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu, ja tas noticis darba vides faktoru iedarbības rezultātā, VSAA elektroniskā formātā saņem no Valsts darba inspekcijas.

Pabalsti un atlīdzības, ja noticis nelaimes gadījums darbā

Darba devēja pienākums ir izmaksāt personai, kas cietusi nelaimes gadījumā darbā:

  • slimības naudu par pirmajām 10 kalendārajām dienām ne mazāk kā 80 procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas;
  • vienreizēju pabalstu vienas mēnešalgas apmērā, ja darba devēja vainas dēļ darba negadījuma rezultātā darbinieks ir guvis smagu miesas bojājumu.

Visos legāli noformēta darba gadījumos nodarbinātajam sociālo aizsardzību garantē valstī noteiktie likumi. Saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nodarbinātajam, kas cietis darbā notikušajā nelaimes gadījumā, piešķir:

  • Slimības pabalstu;
  • Atlīdzību par darbspēju zaudējumu;
  • Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu arodslimnieka nāves gadījumā;
  • Atlīdzību par papildus izdevumiem;
  • Apbedīšanas pabalstu.

Vairāk par apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību lasiet VSAA tīmekļa vietnē.

Scroll Up