Uzņēmējdarbība

Negodprātīgas uzņēmējdarbības sekas

Veicot uzņēmējdarbību, svarīgi ievērot likumdošanā noteiktās prasības un ievērot tās. Godīga un veiksmīga uzņēmējdarbība ir lepnums pašam uzņēmējam un tā klientiem.

 

Varbūt kādam rodas jautājums – kā tas ir – būt godprātīgiem uzņēmējiem? Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir izstrādājis vairākus informatīvos materiālus, ar mērķi sekmēt godprātīgu komerciālo darbību, lai iekarotu tirgu un gūtu peļņu. Korupcija rada nopietnas morālas dabas un politiskas bažas, apdraud valsts pārvaldību un tautsaimniecības attīstību, kā arī izkropļo konkurences nosacījumus.

 

Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izstrādājis vadlīnijas godprātīgas uzņēmējdarbības īstenošanai kreditēšanas, elektronisko sakaru, e-komercijas un drošības jomās.

Kādi var būt uzņēmējdarbības pārkāpumi?

Nelegāli nodarbināti darbinieki. Stājoties darba attiecības ar darba devēju, pamatdokuments, kas regulē savstarpējās attiecības starp darbinieku un darba devēju, ir rakstveidā noslēgts darba līgums. Šim dokumentam darba attiecībās ir svarīga nozīme, jo tas nosaka pušu tiesības un pienākumus, no kuriem vienpusēji atkāpties nedrīkst (vienpusēji atkāpties drīkst tikai īpaši paredzētos gadījumos, piemēram, Darba likuma 100.panta (1) un (5) daļa 101.panta pirmā daļa).

 

Darba likums paredz, ka darba līgums slēdzams rakstveidā, tādēļ ikvienam darbiniekam, stājoties darba attiecībās, ir tiesības pieprasīt no darba devēja rakstveida darba līgumu un saņemt otru līguma eksemplāru.

 

Darba līgumu nosaka Darba likuma 40.pants “Darba līguma forma“.

 

Darba līgumu var iedalīt šādi:

  1. pēc darba samaksas sistēmas – akorda algas vai laika algas darba līgumi;
  2. pēc veicamā darba rakstura – darba līgumi par fiziska darba vai par garīga darba veikšanu;
  3. pēc nozares – izglītības jomā darba līgumi ar skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem, medicīnas jomā – ar ārstiem, medmāsām, jūrniecībā darba līgumi ar jūrniekiem, darba līgumi ar profesionāliem speciālistiem;
  4. pēc līguma termiņa – darba līgumi uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku;
  5. pēc darba laika ilguma – darba līgumā noteikts normālais darba laiks vai darba līgumā puses vienojušās par nepilnu darba laiku;
  6. amatu savienošanas kārtībā – darba līgums par blakus darbu, proti, par darbu ārpus pamatdarba laika pie cita darba devēja, vai par papildu darbu, proti, par darbu pie tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam, saņemot par to piemaksu.

 

Darbs kā līguma priekšmets ir sastopams arī vairākos citos civiltiesiskos līgumos, kas šaurākā nozīmē nav uzskatāmi par darba līgumiem, proti, graudniecības, pārvadājuma un uzņēmuma līgumā vai autoratlīdzības līgumā. Ar uzņēmuma līgumu saistītos jautājumus regulē Latvijas Republikas Civillikums, darba līguma jautājumus – Darba likums.

 

Aizliegtas vienošanās. Aizliegtas vienošanās Konkurences likuma izpratnē ir divu vai vairāku tirgus dalībnieku saskaņotas darbības, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana. Tirgus dalībniekiem (arī asociāciju, savienību u.c. apvienību ietvaros) ir aizliegts apmainīties ar komercinformāciju, tajā skaitā individuālo cenu un tarifu politiku, plāniem attiecībā uz dalību iepirkumos un citos konkursos, vienoties par tirgus sadali, ražošanas vai realizācijas ierobežošanu u.c. Aizliegtas vienošanās ar konkurentiem jeb karteļi par dalību iepirkumos ir viens no smagākajiem un biežāk atklātajiem konkurences tiesību pārkāpumiem Latvijā. Papildu informācija par aizliegtām vienošanām un sankcijām, par to īstenošanu pieejama Konkurences padomes tīmekļa vietnē.

 

Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Dominējošā stāvokļa esamība pats par sevi nav pārkāpums – aizliegta ir tā ļaunprātīga izmantošana. Dominējošā stāvoklī esošiem uzņēmumiem ir īpaša atbildība pret tā sadarbības partneriem, citiem tirgus dalībniekiem un klientiem. Šādiem uzņēmumiem ir aizliegts izvirzīt netaisnīgus nosacījumus, piemērot nevienādus noteikumus līdzvērtīgos darījumos ar dažādiem tirgus dalībniekiem, atteikties slēgt darījumus bez objektīva pamatojuma u.c.  

 

Papildu informācija par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pieejama Konkurences padomes tīmekļa vietnē.

 

Tirgus dalībnieku apvienošanās kontrole. Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, lielākie apvienošanās darījumi ir paziņojami Konkurences padomei. Iestāde var pieņemt trīs veida lēmumus – darījumu atļaut, atļaut ar saistošajiem nosacījumiem vai aizliegt. Ja uzņēmumi īsteno apvienošanos bez nepieciešamās paziņošanas iestādei vai pārkāpj KP lēmumā noteikto kārtību, Konkurences padome var piemērot naudas sodu līdz 3 % no apvienošanās dalībnieka pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. Tirgus dalībnieku apvienošanās noteikumi un paziņošanas kritēriji ir definēti Konkurences likuma 15.pantā.

 

Negodīga mazumtirdzniecības prakse iespējama pārtikas un nepārtikas nozarēs, un to regulē Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Likuma mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu abu pušu intereses. Konkurences padome kā atbildīgā institūcija par likuma normu ievērošanu ir izstrādājusi Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas vadlīnijas, kurās dots skaidrojums negodīgām komercpraksēm. 2021. gada 1. novembrī spēkā stāsies Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums, kura mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Tādējādi esošais Negodīgais mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums zaudēs savu spēku.

 

Reklāmas likuma pārkāpumi. Konkurences padome uzrauga reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja maldinoša vai negodīga salīdzinoša reklāma adresēta un aizskar tirgus dalībniekus un pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei. Papildu informācija pieejama Konkurences padomes tīmekļa vietnē.

 

Laicīgi nenomaksāti nodokļi. VID aicina visus nodokļu maksātājus (gan fiziskas, gan juridiskas personas) apzināties tiesiskās sekas, kas iestājas, neveicot savlaicīgu un pilnīgu nodokļu nomaksu. VID tīmekļa vietnē var atrast informāciju, kā atvieglot nodokļa parāda atmaksu. Ja VID ir aizdomas par “aplokšņu algas” maksāšanu, uzņēmējs VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saņem brīdinājuma paziņojumu. Kā rīkoties šajā gadījumā, aprakstīts VID tīmekļa vietnē. VID ir izstrādājis vadlīnijas un citus informatīvos materiālus par sodu un sankciju piemērošanu pārkāpuma gadījumos.

Scroll Up