Mājoklis, pārcelšanās

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem faktoriem. Taču, ne visus objektam noteiktos apgrūtinājumus ņem vērā vērtības aprēķinā – aprēķinot kadastrālo vērtību, ņem vērā tikai tādus apgrūtinājumus, kuri reģistrēti Kadastrā.

Ja ir zemāka kadastrālā vērtība, mazāks arī nekustamā īpašuma nodoklis. Pārliecināties par Kadastrā reģistrētajiem apgrūtinājumiem un to aizņemtajām platībām nekustamā īpašuma īpašnieks var izmantojot elektronisko pakalpojumu  “Mani dati kadastrā” portālā Latvija.lv.

Ceļa servitūti

Ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav citu piekļūšanas iespēju savam īpašumam, var reģistrēt apgrūtinājumu – ceļa servitūtu. Vairāk par ceļa servitūtu reģistrēšanu lasiet Valsts zemes dienesta (VZD) portāla sadaļā “Pakalpojumi zemes īpašniekiem”, tālāk “Datu reģistrācija”, kur sarakstā izvēlieties “Ceļa servitūta reģistrācija”.

Ir iespējams pieprasīt, lai VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā. Šim nolūkam izmantojiet maksas e-pakalpojumu portālā Latvija.lv “Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments”.

Sarkano līniju apgrūtinājums

Sarkanās līnijas norobežo ielas un gar tām esošo stādījumu, piemēram, koku, joslu, ietves, kā arī inženierkomunikāciju koridorus. Tā kā atbildība par sarkanajām līnijām uzticēta vietējām pašvaldībām, tas, kā ierobežotas nekustamā īpašuma lietošanas tiesības dažādās teritorijās, var atšķirties.  Aizsargjoslu likumā sarkanās līnijas definētas kā aizsargjoslas pilsētās un ciemos, kuras nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā. Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajam, ielu sarkanās līnijas platumu nosaka atbilstoši ielas kategorijai teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Informāciju par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumiem un detālplānojumiem var meklēt portāla Geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Scroll Up