Mājoklis, pārcelšanās

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ir obligāts maksājums, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Ar NĪN apliek zemi, ēkas un telpu grupas, un to aprēķina pašvaldība no Valsts zemes dienesta (VZD) noteiktās

Jums piederoša īpašuma kadastrālo vērtību iespējams bez maksas noskaidrot Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā (Kadastrs.lv).

Lai ērti un ātri veiktu nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu par savu vai citai personai piederošu nekustamo īpašumu, kas ierakstīts Zemesgrāmatā, izmantojiet e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā Latvija.lv.

Scroll Up