Veselība

Obligātā veselības pārbaude

Periodiskās OVP nodarbinātajiem veic periodiski. To nosaka darba devējs, veicot darba vides riska novērtējumu. Vairāk par OVP lasiet Darba aizsardzības likumā un 2009.gada 10. marta Ministru kabineta noteikumos Nr.219. Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude.
 
Izdevumus, kas saistīti ar nodarbināto OVP, sedz darba devējs. Ja OVP veikta pirms darba tiesisko vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas, izdevumus pēc savstarpējas vienošanās apmaksā attiecīgā persona no saviem līdzekļiem vai darba devējs.
 

Ģimenes ārsta atzinums par darbinieka veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

Pastāv vēl cita veida OVP ar mērķi aizsargāt sabiedrības veselību, ko veic personām, kuras strādā darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Kopš 31.07.2018. prasība par personas medicīnas grāmatiņas nodrošināšanu darbiniekiem ir aizstāta ar ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu par personas atbilstību veikt darba pienākumus Nr. 027/u).
 
Turpmāk OVP jāveic darbiniekiem, kuri strādā vai atrodas mācību praksē darbos, kuros darbinieks ir regulārā tuvā kontaktā vai epizodiski tuvā kontaktā ar bērnu iekštelpās un veic darba pienākumus bērnu izglītības iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietā, bērnu nometnē, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē vai ārstniecības iestādē. OVP jāveic arī pārtikas nozarē strādājošajiem, kas nodarbināti kādā no pārtikas (t.sk. dzeramā ūdens) aprites posmiem, kuros ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku. Atkārtotas ikgadējas OVP jāveic tikai personām, kuras ir nodarbinātas darbos, esot tiešā kontaktā ar bērniem, ar mērķi veikt šo personu tuberkulozes skrīningu.
 
Darba devējs nedrīkst nodarbināt darbinieku, kurš ir inficējies ar kādu infekcijas slimību, jo šis darbinieks var radīt risku citu cilvēku veselībai. Precīzāku informāciju par darba devēja un darba ņēmēja pienākumiem, periodisko pārbaužu biežumu, apjomu un darbinieku grupām, kam šīs pārbaudes jāveic, lasiet 2018.gada 24. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.447.

Optiskie līdzekļi

Ja obligātajā veselības pārbaudē (OVP) tiek konstatēts, ka darbiniekam nepieciešami speciāli redzes korekcijas līdzekļi (brilles, kontaktlēcas), uzņēmumā jābūt izstrādātai kārtībai, kādā tie apmaksājami, saskaņā ar „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 12. un 14. punktu. Par redzes korekcijas līdzekļu nepieciešamību ārsts veic atzīmi OVP kartē.
 
Normatīvie akti nosaka, ka darba devējs speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, kontaktlēcu) iegādes kārtību nosaka darba kārtības noteikumos vai darba koplīgumā.

Obligātā vakcinācija, arodinfekcijas un potēšanas pase

Atkarība no darba specifikas, darbinieki ikdienā var tikt pakļauti palielinātam infekciju riskam. Šādos gadījumos jāpievērš uzmanība vakcinācijas nepieciešamībai un prasībām.
 
Darba devēja pienākums ir:

  • novērtēt inficēšanās risku darbavietā un skaidri informēt darbinieku par tiesībām un pienākumiem jautājumos, kas saistīti ar vakcināciju;
  • atbilstoši inficēšanās riskam nodrošināt darbiniekiem bezmaksas vakcināciju (arī atkārtotu) pret minētajām infekcijas slimībām;
  • kontrolēt darbinieku vakcināciju un pārbaudīt potēšanas pases;

Arodinfekcija ir infekcijas slimība, ar kuru cilvēks var inficēties, ja, pildot darba pienākumus, nonāk saskarē ar infekcijas slimību izraisītājiem vai pārnēsātājiem. Arodinfekcijas novēršanai darbiniekus obligāti vakcinē pret šādām infekcijas slimībām:

  • Pret B hepatītu;
  • Pret trakumsērgu;
  • Pret dzelteno drudzi;
  • Pret ērču encefalītu;

Ja darba devējs darbinieku nav nodrošinājis ar vakcinācijas saņemšanas iespēju, darbinieks ir tiesīgs atteikties no tādu darba pienākumu pildīšanas, kas viņu pakļauj inficēšanās riskam ar minētajām infekcijas slimībām.
 
Ja piederat pie obligāti vakcinējamo personu grupas, (Ministru kabineta noteikumu Nr. 330 33. – 37. punkts) Jūsu pienākums ir pēc darba devēja, Veselības inspekcijas un Valsts darba inspekcijas amatpersonu, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu pieprasījuma uzrādīt potēšanas pasi.

Scroll Up