Uzņēmējdarbība

Parādu atgūšana no patērētājiem un atbildība par līgumsaistību neizpildi

Ja patērētājs nav izpildījis savas saistības, kreditora (t.i. – jebkurš komersants, kurš sniedz pakalpojumus vai pārdod preces patērētājam) vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pienākums ir rakstveidā paziņot parādniekam par parāda esamību un aicināt labprātīgi izpildīt kavētās maksājumu saistības. Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 7.pants nosaka, kādai informācijai šajā paziņojumā jābūt iekļautai. Lai paziņotu parādniekam (fiziskai personai) par parāda esamību, kreditoram ir iespēja izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu “Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” vai izmantot maksas pakalpojumu rakstveida paziņojuma pārsūtīšanai.


Parādus no patērētājiem var atgūt ārpustiesas ceļā vai tiesvedības ceļā.


Parādus no patērētājiem tiesvedības ceļā drīkst atgūt Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Civilprocesa likumu parādu atgūšana tiesvedības ceļā no patērētāja pieļaujama prasības tiesvedības kārtībā, saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā.


Parādus no patērētājiem ārpustiesas ceļā drīkst atgūt gan pats kreditors, gan licencēts parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējs. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs kreditora vārdā atgūt parādu no patērētājiem, ja tas ir reģistrējies kā komersants vai profesionālās darbības veicējs un saņēmis speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanai. Licences izsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), un licencēto parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams PTAC tīmekļa vietnē. Maksimālais parādu atgūšanas izdevumu apmērs, kuru parādu atguvējs var prasīt no patērētāja, ir 17,00 euro.


Kreditora un parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja, kā arī parādnieka tiesības un pienākumus parādu atgūšanas procesā nosaka Parādu ārpustiesas atgūšanas likums.


Plašāks apraksts par ārpustiesas parādu atgūšanu pieejams PTAC tīmekļa vietnē un Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā


Papildus minētajam, normatīvie akti nosaka vairākus ierobežojumus attiecībā uz līgumsodiem un nokavējuma procentu apmēru, kas piemērojami līgumos ar patērētāju un ņemami vērā parādu atgūšanas procesā. Proti, saskaņā ar Civillikumu līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no neatmaksātās pamatsummas, un līgumos, kur piedalās patērētājs, likumisko procentu apmērs nedrīkst pasniegt 6% gadā, turklāt par prettiesiskiem uzskatāmi līgumiskie procenti, kas ir nesamērīgi un neatbilstoši godīgai darījumu praksei. Arī patērētāju kreditēšanas jomā ierobežoti nokavējuma procenti – saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) tie nevar pārsniegt 36 procentpunktus virs aizņēmuma likmes gadā.

Scroll Up