Ģimene, bērni

Pārējie ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti

Lai pieteiktu ar bērna piedzimšanu saistītos pabalstus, ērti izmantot e-pakalpojumu E-iesniegums VSAA pakalpojumiem.

 

Kad bērns sasniedzis 8 dienu vecumu un saņēmis personas kodu, viens no bērna vecākiem var pieprasīt VSAA bērna piedzimšanas pabalstu. Tas ir vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna astotās dzīvības dienas. To iespējams iesniegt elektroniska dokumenta formā. Ja pieprasījums tiek sagatavots elektroniska dokumenta formā, tas jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu un jānosūta VSAA, izmantojot e-adresi vai uz e-pasta adresi edoc@vsaa.lv. Kā arī pieprasījumu var iesniegt klātienē VSAA nodaļās vai nosūtīt pa pastu.

 

Ja jaundzimušā bērna tēvs strādā algotu darbu un ir sociāli apdrošināts, viņš var saņemt paternitātes pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par piešķirtā atvaļinājuma 10 kalendārajām dienām (atvaļinājums jāizmanto līdz bērna 2 mēnešu vecumam). Jaundzimušā bērna tēvs pabalstu var pieteikt aizpildot E-iesniegumu VSAA pakalpojumiem. Vai arī nepieciešamos dokumentus (iesniegumu par pabalsta piešķiršanu; darba devēja apstiprinājumu par atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu) var iesniegt personiski vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VSAA nodaļā, nosūtīt pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt VSAA, izmantojot e-adresi, vai uz e-pastu edoc@vsaa.lv.

 

Bērna kopšanas pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski kopj un audzina bērnu līdz 2 gadu vecumam. Pabalstu piešķir no bērna piedzimšanas dienas, ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu. Tādā gadījumā pabalstu piešķir ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma.

Strādājošiem vecākiem, kuri pieprasa vecāku pabalstu, vienlaikus ar vecāku pabalstu piešķir arī bērna kopšanas pabalstu. Iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža.

To var izdarīt aizpildot E-iesniegumu VSAA pakalpojumiem. Vai arī nepieciešamos dokumentus var iesniegt personiski vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VSAA nodaļā, nosūtīt pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt VSAA, izmantojot e-adresivai uz e-pastu edoc@vsaa.lv.

 

Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir:

  • sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto);
  • personai, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto), bet tāda ir bijusi, iestājoties grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumam. Tātad, sakarā ar bērna dzimšanu ir bijusi grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā.

Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laikposmu.

 

Ģimenes valsts pabalstu var pieprasīt:

  • viens no bērna vecākiem;
  • bērna aizbildnis;
  • ar bāriņtiesas lēmumu noteiktais faktiskais bērna audzinātājs.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa 1 gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam.

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, pabalstu turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis nav stājies laulībā.

Papildu ģimenes valsts pabalstam, piešķir piemaksu pie šī pabalsta, ja audzina 2 vai vairāk bērnus no viena gada līdz 20 gadiem un par šiem bērniem saņem pabalstu.

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna gada vecuma sasniegšanas. To var izdarīt aizpildot E-iesniegumu VSAA pakalpojumiem. Vai arī nepieciešamos dokumentus var iesniegt personiski vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VSAA nodaļā, nosūtīt pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt VSAA, izmantojot e-adresi, vai uz e-pastu edoc@vsaa.lv.

Scroll Up