Tiesību aizsardzība

Pārrobežu mantošana

Gadījumā, ja mantojuma atstājējs un mantinieks dzīvojuši katrs savā valstī, mantojuma lietas uzsākšanas laikā ir aktuāls jautājums par to, kuras valsts tiesības mantojuma lietai tiks piemērotas.

 

Mantojuma lietu parasti izskata tā Eiropas Savienības (ES) valsts iestāde, kur atradās mantojuma atstājēja pēdējā dzīvesvieta. Vairumā gadījumu šī iestāde mantojuma lietā piemēros savas valsts tiesības.

 

Tomēr ES tiesību normas ļauj mantojuma atstājējam testamentā noteikt, lai mantojuma lietu kārto pēc viņa pilsonības valsts tiesībām, neatkarīgi no tā, vai tā ir ES dalībvalsts. Ja mantojuma atstājējam ir vairākas pilsonības, viņš var izvēlēties jebkuru no šīm valstīm.

 

Konkrētās valsts tiesību izvēli mantojuma atstājējam jāpauž skaidri un nepārprotami, norādot to testamentā vai atsevišķā deklarācijā.

 

Mantojumam piemērojamās tiesības noteiks visu īpašumu mantošanu neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas un tā, vai īpašums ir kustams vai nekustams.

 

Piemērs. Jūsu tēva brālis, kurš pēdējos dzīves gados dzīvojis Vācijā, Jums ir atstājis mantojumu, savu pēdējo gribu paužot testamentā. Vācijas iestādes varētu mantojuma lietu izskatīt atbilstoši Vācijas tiesībām, tomēr mantojuma atstājējs testamentā ir paudis vēlēšanos mantojumam piemērot savas pilsonības valsts tiesības, tādēļ mantojuma lieta tiks izskatīta atbilstoši Latvijas tiesībām.

 

ES noteikumi par mantošanu nedarbojas Dānijā, Īrijā un Lielbritānijā, jo šīs valstis nav pievienojušās attiecīgajai ES regulai. Ja mantinieki gribēs izskatīt mantojuma lietu šo valstu iestādēs, mantojuma atstājēja izvēle attiecībā uz to, kuras valsts tiesības piemērot, iespējams, netiks ņemta vērā. Mantošanai, visticamāk, tiks piemērots tas likums, uz kuru norādīs šo valstu nacionālās kolīzijas normas (nosaka, kuras valsts likums piemērojams risinot konkrētu tiesisko attiecību ar pārrobežu raksturu).

 

Mantojuma lietas izskatīšana, kurā mantojuma atstājējs dzīvojis ārpus ES, bet mantinieki dzīvo ES, katrā gadījumā ir vērtējama individuāli, jo tas, pēc kādas valsts tiesībām lietu izskatīs, atkarīgs no iesaistīto valstu kolīziju normām un no tām saistošajām starptautiskām vienošanām.

Scroll Up