Pārrobežu sadarbība

Pārrobežu sadarbība

Ļoti izdevīgi ir Latvijas uzņēmējiem ir sadarboties ar ārzemju sadarbības partneriem pakalpojumu un preču tirdzniecības jomās. LIAA regulāri rīko atbalsta pasākumus eksporta un starptautiskās uzņēmējdarbības veicināšanai, kam nepieciešams sekot līdzi LIAA tīmekļa vietnē. Sadarbībā ar ārvalstu uzņēmējiem ir ērti lietot Latvijā izveidoto drošu elektronisko parakstu.

Uzņēmumu starptautiskā sadarbība

Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu no 2014.-2020. gadam tiek īstenotas šādas pārrobežu sadarbības programmas:

 • Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma;
 • Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma;
 • Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG VA pārrobežu sadarbības programma;
 • INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma;
 • INTERREG EUROPE programma visai Eiropas Savienības teritorijai;
 • Pilsētvides attīstības programma URBACT III;
 • ESPON 2020 programma (Eiropas telpiskās plānošanas un teritoriālās kohēzijas novērojumu tīkls).

Gadījumā, ja Jums vai Jūsu uzņēmumam radušās problēmas kādā no ES valstīm, jo iestādes rīkojas neievērojot ES tiesību aktu noteikumus, nepieciešams vērsties SOLVIT dienestā, aizpildot formu jautājuma iesniegšanai “Tavs Eiropas padomdevējs” vai sūdzības iesniegšanai SOLVIT. 

Starptautiskie autopārvadājumi

Pasažieru un kravu starptautisko autopārvadājumu jomā VSIA “Autotransporta direkcija” īsteno vienotu valsts politiku un izsniedz attiecīgo pārvadājumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, nodrošinot vienlīdzīgus komercdarbības apstākļus un atbalstu starptautisko autopārvadājumu tirgus dalībniekiem.


Lai varētu veikt kravu un pasažieru komercpārvadājumus ārpus Latvijas teritorijas, komersantam vispirms ir jāsaņem šādi dokumenti:

 • licence – tā tiek izsniegta uz 10 gadiem, ja pārvadātājs atbilstoši ievēro sertificēta pārvadājumu vadītāja, uzņēmējdarbības veikšanas vietas, labas reputācijas un finansiālā stāvokļa prasības noteikumus;
 • licences kartīte, kas apliecina, ka pārvadātājs kā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir saņēmis licenci komercpārvadājumu veikšanai;
 • Eiropas Kopienas atļauja, kas tiek izsniegta komercpārvadājumu veikšanai Eiropas Savienības teritorijā, vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, ko komersants saņem komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā ar konkrētu transportlīdzekli;
 • Ja pārvadātājs likumīgi nodarbina transportlīdzekļa vadītāju, kurš nav ES dalībvalsts valstspiederīgais vai pastāvīgais iedzīvotājs, šādam autovadītājam ir nepieciešams atestāts komerciālo autopārvadājumuveikšanai ES teritorijā;
 • Savukārt, lai komersants varētu nodarboties ar bīstamo kravu pārvadājumiem, tam ir jānorīko speciāli sertificēts drošības konsultants, kurš rūpējas par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgo risku samazināšanu;
 • Tāpat sertifikāti ir nepieciešami iekšzemes un starptautisko pašpārvadājumu veicējiem, proti, lai varētu pārvadāt pasažierus vai kravas savām, ar ienākumu gūšanu nesaistītām vajadzībām.

Papildus minētajiem dokumentiem Latvijas autopārvadātājiem starptautisko kravu pārvadājumu veikšanai ir jāsaņem starptautiskajiem autopārvadājumiem paredzētās atļaujas, ja to paredz divpusējais starpvalstu nolīgums. Atļaujas var būt vienreizējas (pārvadājumiem starp Latviju un attiecīgo valstī, tranzītā cauri attiecīgajai valstij vai starp attiecīgo valsti un kādu trešo valsti), vai daudzpusējas jeb ETMK (Eiropas Transporta Ministru Konferences) atļaujas, kuras tiek izsniegtas saskaņā ar kvotu sistēmu kādā ETMK dalībvalstī reģistrētiem transporta uzņēmumiem pārvadājumu veikšanai starp ETMK dalībvalstīm un tranzītā caur vienu vai vairākām ETMK dalībvalstīm ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti kādā no ETMK dalībvalstīm. ETMK atļaujas var būt gan gada, gan īstermiņa (derīgas 30 dienas).


Savukārt komersantiem, kuri plāno pārvadāt pasažierus ārpus Latvijas teritorijas, jāsaņem maršrutu atļaujas pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem, vai arī braucienu formulāri pasažieru neregulāriem starptautiskiem pārvadājumiem.


Jāņem vērā, ka gan kravu, gan pasažieru autopārvadājumos izmantotiem transportlīdzekļiem (pirmo reizi reģistrētiem pēc 01.05.2006.) jābūt aprīkotiem ar digitālajiem tahogrāfiem. Komersantam, kurš ir iegādājies šādi aprīkotu transportlīdzekli, pirms tā ekspluatācijas uzsākšanas digitālajā tahogrāfā ir jāievieto uzņēmuma karte, tādējādi identificējot konkrēto transportlīdzekli atbilstoši uzņēmumam. Arī transportlīdzekļa vadītājam ir jāsaņem digitālā tahogrāfa vadītāja karte, kas identificē gan konkrēto autovadītāju, gan arī viņa darba un atpūtas laikus. Savukārt transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika kontroli veicošajām institūcijām tiek izsniegtas kontroles kartes, bet darbnīcu kartes izmanto atbilstoši akreditētas darbnīcas, lai veiktu digitālo tahogrāfu pārbaudi, uzstādīšanu, remontu, nomaiņu, kalibrēšanu un datu lejupielādi.


Sīkāka informācija par starptautiskajiem autopārvadājumiem nepieciešamajiem dokumentiem, prasībām to saņemšanai un cenām pieejama Autotransporta direkcijas tīmekļa vietnē.