Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana iepirkumam

Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana iepirkumam

Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) sadaļā “E-konkursi”, šķirklī Iepirkumi varat aplūkot sistēmā pieejamo iepirkumu sarakstu.

 

Izmantojot iespēju “Detalizētā iepirkumu meklēšana”, pēc kritērijiem varat atlasīt Jūs interesējošos iepirkumus.

 

Lai iepirkumam veidotu piedāvājumu, Jums vispirms nepieciešams iepazīties ar iesniedzamajiem dokumentiem. Tos varat apskatīt arī kā neidentificēts lietotājs (viesa statusā), no saraksta izvēloties attiecīgo iepirkumu un izvēršamo bloku “Dokumenti (aktuālie)”.

 

Ja vēlaties saņemt aktuālo informāciju par iepirkumu, piemēram, savā e-pastā saņemt informāciju par grozījumiem iepirkumā, Jums nepieciešams reģistrēties kā iepirkumā ieinteresētajam piegādātājam.

 

Var būt gadījumi, kad pasūtītājs iepirkumu ir dalījis daļās, piedāvājuma sagatavošanas nosacījumos norādot, ka piedāvājums jāiesniedz visās noteiktajās daļās vai arī, pēc iespējas, atsevišķās daļās. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, Jums sistēmā ir jāizvēlas tās konkrētās, kurām iesniegsiet piedāvājumu, ņemot vērā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumus. Piemēram, daļās var būt sadalīts iepirkums kādām iekārtām, katru daļu veltot citai iekārtai un tai piemērojot savas atsevišķās prasības.

 

Lai iesniegtu piedāvājumu, norādiet datus par atbildīgo personu, piedāvājuma parakstītājuiesniedzējuapakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti iepirkuma līguma izpildē) un pievienojiet aizpildītus iepirkuma nolikumā norādītos dokumentus. Visbeidzot, parakstiet piedāvājumu (ar sistēmas parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu) un iesniedziet.

 

Ja vēlaties uzdot pasūtītājam jautājumus, tos varat iesniegt EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pasūtītāja atbildes būs redzamas šķirkļa “Dokumenti” blokā “Komisijas atbildes un skaidrojumi”.

 

Pasūtītājs definē konkrētas prasības iepirkuma pretendentiem. Piedāvājumu iesniegšana (iesniegšana EIS vai ārpus sistēmas) ir atkarīga no iepirkuma veida. Ja piedāvājumu iesniegšana paredzēta EIS, tad Jums kā pretendentam piedāvājuma sagatavošanas gaitā EIS ir jāievada atbilstošā informācija, aizpildot datu ievades formas un pievienojot datnes, kas sagatavotas atbilstoši lejupielādētām pasūtītāja sagatavotajām veidlapām.

 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pārliecinieties, vai esat aizpildījis visas prasītās datu formas un pievienojis nepieciešamos dokumentus. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, varat mainīt izvēli par to, kurām iepirkuma daļām iesniegsiet piedāvājumu.

 

Pēc datu ievades Jums ir jāveic noteiktas secīgas darbības – piedāvājuma pārbaude, parakstīšana (ar sistēmas parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu) un iesniegšana.

 

Ja parakstīšanai ir izvēlēts drošs elektroniskais paraksts, pēc piedāvājuma sagatavošanas un pārbaudes pārliecinieties, vai piedāvājuma apjoma datnes kopējais apjoms nepārsniedz sistēmas konfigurācijā noteikto apjomu – 25 MB.

 

Piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad secīgu darbību rezultātā piedāvājuma un tā daļu statuss tiek mainīts uz “Iesniegts”.

Lai labotu iesniegtā piedāvājuma datus, vispirms atsauciet piedāvājumu un parakstu. Piedāvājumu varat atsaukt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma atsaukšanas varēsiet parakstīt un iesniegt labotu piedāvājumu.