Darbs, pensijas

Prakse un nodokļi

Lai praktikants oficiāli izietu praksi kādā uzņēmumā vai institūcijā, ir jānoslēdz prakses līgums. Likums nosaka divu veidu līgumus:

 

  1. pirms mācību prakses izglītības iestādes pārstāvis, prakses vietas pārstāvis un praktikants noslēdz trīspusēju līgumu par mācību praksi, kurā nosaka izglītības iestādes, prakses vietas un praktikanta tiesības un pienākumus, prakses ilgumu un līguma izbeigšanas nosacījumus. Ja praktikants ir nepilngadīga persona, viņa vietā līgumu par mācību praksi noslēdz praktikanta vecāks vai likumiskais pārstāvis;
  2. divpusējs prakses līgums starp praktikantu un prakses vietu, kas paredz savstarpējo norēķinu kārtību.

 

Likumā uzņēmumam nav noteikts pienākums praktikantam maksāt atlīdzību par prakses veikšanu. Tomēr, ja praktikants ar prakses vietu par to vienojas rakstveidā, šādu atlīdzību praktikantam var maksāt.

 

Praktikantam izmaksājamā atlīdzība ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī  no tās ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzņēmumam jāveic ieturējumi no praktikantam noteiktās atlīdzības, iemaksājot to budžetā. Noteiktos gadījumos praktikanta praksē gūtā atlīdzība – stipendija – netiek ietverta ar nodokli apliekamajā ienākumā.

Ar nodokli netiek apliktas stipendijas līdz 280 EUR mēnesī, ko prakses vieta izmaksā praktikantam, kas apgūst mācību programmu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.

Scroll Up