Darbs, pensijas

Psiholoģiskā drošība

Mūsdienās arvien plašāk tiek runāts par darba vietas psiholoģisko klimatu. Bieži lietoti jēdzieni ir mobings un bosings. Ar mobingu tiek saprasts darbinieku psiholoģisks terors pret citu darbinieku (grupu), bet bosings ir darba devēja psiholoģisks terors pret darbinieku (grupu). Šādos gadījumos rīcība ir atkārtota, notiek ilgākā laika posmā un ir vērsta pret kādu konkrētu darbinieku vai to grupu.

Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Veselībai nekaitīgus un drošus darba apstākļus nosaka arī Darba likums.


Ja darbavietā saskaraties ar mobingu vai bosingu, tas nozīmē, ka Jūsu tiesības ir aizskartas un Jūs varat  iesniegt sūdzību uzņēmumā attiecīgi pilnvarotai personai vai darbinieku pārstāvjiem, kuri uzņēmumā iecelti izskatīt mobinga/bosinga lietas. Varat vērsties pēc palīdzības arodbiedrībā. Plašāk par darbinieku pārstāvjiem un arodbiedrībām lasiet apraksta sadaļā “Arodbiedrības”.


Vienlaikus jāizvērtē, vai nav pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizlieguma princips (skatīt apraksta sadaļu “Diskriminācijas aizliegums”).


Ja darbavietā saskaraties ar psiholoģisko teroru, atcerieties, ka atbilstoši Darba likuma 100. panta 5. daļai darbiniekam ir tiesības uzteikt darba līgumu (neievērojot 1 mēneša termiņu), pamatojot to ar svarīgu iemeslu, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības. Ja atbilstoši šiem noteikumiem Jūs uzteicat darba līgumu un darba devējs piekrīt, ka Jūsu norādītais iemesls ir svarīgs, darba devējam ir pienākums izmaksāt Jums atlaišanas pabalstu Darba likuma 112. panta noteiktajā apmērā.


Papildus Jums ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu.


Par savas personas neaizskaramības tiesībām Jūs varat saņemt konsultācijas Tiesībsarga birojā.

Scroll Up