Tiesību aizsardzība

Publiskās apspriešanas Jūsu dzīvesvietas tuvumā

Lai nodrošinātu, ka valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi ir sabiedrības interesēs, iedzīvotājiem tiek garantētas līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanas procesā. Gan valsts institūcijas, gan arī plānošanas reģioni un pašvaldības izstrādā un pieņem dažāda veida plānošanas dokumentus, kuros tiek noteikta konkrētas teritorijas vai nozares attīstības stratēģija, teritorijas izmantošana, būvniecības nosacījumi, dabas aizsardzības pasākumi vai arī risināti cita veida ar plānošanu darbību saistīti jautājumi.

 

Tādai lēmumu pieņemšanai, kurā tiek iesaistīta sabiedrība, ir noteikti termiņi, dokumenta autoriem ir jāsagatavo un jāpublisko attiecīga informācija, uzskates materiāli, jānodrošina sabiedrības līdzdalības iespējas, tai skaitā jāorganizē publiskās apspriešanas.

 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji izsaka savu viedokli, savukārt plānošanas speciālisti un valsts vai pašvaldības pārstāvji uzklausa minēto viedokli, bet tā iestrādāšana plānošanas dokumentā ir atkarīga no kopējās teritorijas attīstības koncepcijas un saskaņošanas ar citu interešu grupu viedokļiem.

 

Visbiežāk iedzīvotājus interesē tieši savas pašvaldības plānotā attīstība, tāpēc iepazīties ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, teritorijas plānojumu, lokālplānojumiem, detālplānojumiem, tematiskajiem plānojumiem u.c.) un redzēt, vai Jūs interesējošā pašvaldībā ir uzsākta kāda plānošanas dokumenta publiskā apspriešana, Jūs varat valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā GeoLatvija.lv:

 

 

Ja vēlaties iesniegt priekšlikumu, Jūs varat par publiskajā apspriešanā esošu plānošanas dokumentu iesniegt priekšlikumu elektroniski, turpat portālā GeoLatvija.lv.

 

 

Jūsu priekšlikums tiks izskatīts un Jūs saņemsiet atbildi.

 

Ja vēlaties būt lietas kursā par plānošanas aktualitātēm Jūs interesējošā teritorijā un saņemt paziņojumus e-pastā par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, publisko apspriešanu vai dokumenta spēkā stāšanos, pēc identificēšanās portālā GeoLatvija.lv sadaļā “Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai” iesniedziet pieteikumu šo paziņojumu saņemšanai. Norādiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumus. Kartē norādiet Jūs interesējošo teritorijas mērogu un atzīmējiet, par kāda līmeņa teritorijas attīstības plānošanu vēlaties saņemt informāciju un nospiediet pogu “Iesniegt”. Ja vēlaties saņemt informāciju par citām teritorijām, tai skaitā citām pašvaldībām, to varat izdarīt atkārtoti veicot pieteikšanos.

Scroll Up