Mājoklis, pārcelšanās

Skola, augstskola

Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Citā valodā izglītību var iegūt privātās izglītības iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, ja tajās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas.

 

Vairāk par izglītības sistēmu Latvijā lasiet Nacionālās izglītības iespēju datubāzes tīmekļa vietnē. Noderīgu informāciju iebraucējiem meklējiet arī tīmekļa vietnē integration.lv.

Skola

Bērnu skolā piesaka ar vecāka (vai likumiskā pārstāvja) iesniegumu. Par to, kādu informāciju nepieciešams uzrādīt iesniegumā un kādi dokumenti jāuzrāda, bērnu piesakot skolā, lasiet Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

 

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz skolas oficiālo e-pastu vai e-adresi. Prioritāte uzņemšanai skolā var tikt dota tiem bērniem, kuri ir deklarējušies skolas rajonā un kuriem šajā skolā mācās brālis vai māsa.

Augstskolas

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību dod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē, kur var apgūt akadēmiskās vai profesionālās augstākās izglītības programmas.

 

Ja vidējās izglītības dokuments ir iegūts ārvalstīs, šis dokuments ir jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centram.

 

Vairāk par studiju izvēli un iespējām lasiet dzīves situācijā Studijas un mūžizglītība.

Scroll Up