Darbs, pensijas

Sociālā apdrošināšana

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, paternitāti, bērna kopšanu, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi. Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu regulē likums Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas nosaka, kādiem sociālās apdrošināšanas veidiem persona ir pakļauta.

 

Sociāli apdrošinātām personām, kuras veic (vai par kurām darba devējs veic) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no saviem darba ienākumiem, iestājoties apdrošināšanas gadījumam un izpildoties pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem, ir tiesības saņemt attiecīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus – pensijas, pabalstus un atlīdzības. Tos izmaksā atkarībā no veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs.

 

Lai pārliecinātos par Jūsu darba devēju veikto sociālo iemaksu apmēriem, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”. Datus par darba devēja veiktajām sociālajām iemaksām iespējams aplūkot arī Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (VID EDS), izvēloties “Pārskati” – “Par nodokļu maksātāju sniegtās ziņas” – “Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”.

 

Jums kā sociāli apdrošinātai personai pienākas vairāku veidu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu atkarībā no dzīves situācijas. Piemēram, slimības gadījumā Jums pienākas slimības pabalsts. Šajā gadījumā Jums jābūt ārsta izsniegtai “Darbnespējas lapai (DNL)”. Lai pārbaudītu Jums izsniegtās DNL, portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e- pakalpojumu “Saņemtās Darbnespējas lapas”. Informāciju par atvērtajām vai noslēgtajām darbnespējas lapām iespējams aplūkot arī autorizējoties E-veselības portālā, sadaļā “Darbnespējas lapas”. Vairāk par darbnespēju lasiet dzīves situācijas aprakstā “Veselība darbavietā”.

 

Tāpat arī valsts sociālā apdrošināšana paredz personām, kuras ir cietušas nelaimes gadījumā darbā vai kurām konstatēta arodslimība, piešķirt slimības pabalstu, atlīdzību par darbspēju zaudējumu un papildu izdevumu kompensāciju (apdrošināšanas atlīdzība). Lai pieprasītu apdrošināšanas atlīdzību, Jums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz iesniegums apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanai. To pēc izvēles varat iesniegt vienai no VSAA nodaļām personīgi vai nosūtot pa pastu, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz iestādes e-pastu vai izmantojot e-adresi. Kopā ar iesniegumu arodslimības gadījumā jāiesniedz atzinums par arodslimību. Var būt nepieciešams iesniegt papildus dokumentus atsevišķu atlīdzību saņemšanai.

 

Informāciju par personai noteikto darbspēju zaudējuma pakāpi un invaliditāti VSAA elektroniskā formātā saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK). Ja vēlaties personīgi pārbaudīt savus datus, izmantojiet portālā Latvija.lv bezmaksas e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”.

 

Vairāk par invaliditātes formalitātēm iespējams lasīt dzīves situācijas aprakstā  “Invaliditātes noformēšana un ar invaliditāti saistītās formalitātes”.

 

Aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu VSAA elektroniskā formātā saņem no Valsts darba inspekcijas (VDI). Vairāk par rīcību sastopoties ar nelaimes gadījumiem darbavietā lasiet apraksta sadaļā “Droša un nekaitīga darba vide”.

Scroll Up