Uzņēmējdarbība

Sociālā uzņēmējdarbība

Sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sabiedrībai nozīmīgu sociālu problēmu risināšana un labvēlīgas sociālas ietekmes radīšana, kā rezultātā ieguvējs ir gan uzņēmums, gan sabiedrība. Sociālais uzņēmums darbojas tirgus konkurences apstākļos, uzņēmējdarbībai raksturīgā un inovatīvā veidā, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus.  


Latvijā sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veic saimniecisko darbību ar labvēlīgu sociālo ietekmi, piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana. Peļņa tiek no jauna investēta sociālā mērķa īstenošanā, nevis sadalīta īpašniekiem. Sociālā uzņēmuma statusu piešķir Labklājības ministrija.


Lai iegūtu sociālā uzņēmuma statusu:

  • esoša SIA iesniedz Uzņēmumu reģistram (UR) pieteikumu, lai statūti tiktu papildināti ar sociālo mērķi. Informācija par SIA statūtu izmaiņām pieejama UR tīmekļa vietnē;
  • jaundibināta SIA statūtos norāda sociālo mērķi un reģistrējas UR (vairāk par uzņēmuma dibināšanu lasiet dzīves situācijas aprakstā “Uzņēmējdarbības uzsākšana“).

Kad esat pieņēmuši lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu un sociālais mērķis iekļauts uzņēmuma statūtos, Labklājības ministrijā iesniedziet iesniegumu sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai (procesa apraksts).


Iesniegumu var iesniegt:

Iesniegumam nepieciešamie dokumenti un skaidrojumi atrodami Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.


Sociālo uzņēmumu statusa iesniegumi tiek izvērtēti Sociālo uzņēmumu komisijas sēdē, par ko komisija Labklājības ministrijai sagatavo atzinumu. Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumu COVID-19 izplatības ierobežošanai, Sociālo uzņēmumu komisijas sēdes notiek attālināti Zoom vidē. Jautājumi pretendentam tiek uzdoti rakstveidā.


Pēc sociālā statusa piešķiršanas uzņēmums tiks iekļauts Labklājības ministrijas pārziņa esošajā Sociālo uzņēmumu reģistrā.


Sociālā uzņēmuma ieguvumi un atbalsta instrumenti:

  • akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” programmas “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” finanšu atbalsts (grants) – pieejams programmai piešķirtā finansējuma ietvaros;
  • īpaši atvieglojumi (Uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes samazinājums) attiecībā uz atsevišķām ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu grupām;
  • pašvaldība ir tiesīga piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;
  • publiska persona (valsts vai pašvaldība) var nodot kustamo mantu bez atlīdzības sociālā uzņēmuma īpašumā;
  • publiska persona vai tās kapitālsabiedrība var nodot savu mantu sociālajam uzņēmumam bezatlīdzības lietošanā;
  • sociālais uzņēmums ir tiesīgs piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma pārvaldi un grāmatvedību, kā arī uzņēmuma pamatfunkcijām.

Atbalstu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem sniedz arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA), kas ir biedru organizācija ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, nodrošinot konsultācijas, radošās darbnīcas, organizējot seminārus, lekcijas un citus pasākumus.


Papildu informāciju par sociālo uzņēmējdarbību varat lasīt šajos resursos:

Scroll Up