Tiesību aizsardzība

Sodi par pašvaldības noteikumu neievērošanu

Administratīvo sodu par pašvaldības noteikumu pārkāpumiem, piemēram, nesakoptu īpašumu, mājdzīvnieka vešanu pastaigā bez pavadas, trokšņošanu utt. piemēro pašvaldības administratīvā komisija.

 

Ja esat saņēmis pašvaldības policijas protokolu par izdarītu pārkāpumu, administratīvo pārkāpumu protokolā jābūt norādei par vietu un laiku, kad Jums jāierodas uz lietas izskatīšanu komisijā. Ja šāda informācija protokolā nav norādīta, Jums uz deklarēto dzīvesvietu vai e-adresi tiks atsūtīts uzaicinājums uz lietas izskatīšanu, kā arī tiks lūgts sniegt skaidrojumus par pārkāpumu.

 

Pašvaldības administratīvā komisija pieņem lēmumu par soda apmēru un tā piemērošanu. Ja sodītā persona uzlikto sodu neizpilda, neapmaksā vai neapstrīd, administratīvā komisija nodod lietu parāda piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.

 

Saziņu ar pašvaldību vai iesaistītajām valsts iestādēm varat veikt elektroniski. To varat darīt, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz iestādes norādīto e-pasta adresi, vai izmantojot e-adresi, vai, ja vēlaties iesniegt iesniegumu vai sūdzību iestādei, elektroniski parakstītu dokumentu iestādei varat nosūtīt izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Scroll Up