Izglītība

Starptautiskās apmaiņas programmas

Ar informāciju par starptautiskām apmaiņas programmām, studiju un prakses mobilitātēm varat iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Studentiem“, kā arī savā izvēlētajā augstākās izglītības iestādē.

 Erasmus+ programma

 

Augstākās izglītības iestāžu studentiem ir iespēja piedalīties mācību mobilitātē. Šāda iespēja tiek nodrošināta Erasmus+ programmas ietvaros. Mobilitātes aktivitātes iedala studiju mobilitātē un prakses mobilitātē.

 

Par  konkrētu pieteikšanās kārtību studiju vai prakses mobilitātei ieteicams interesēties augstākās izglītības iestādē, kurā esat students.

 

Studiju mobilitāte sniedz iespēju studentiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstu vai partnervalstu augstskolām, ar kurām studenta augstākās izglītības iestādei noslēgts sadarbības līgums. Programmas mērķis ir sniegt studentiem vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, noteiktu laika periodu studējot ārvalstīs.

 

Prakses mobilitāte sniedz iespēju studentiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm vai partnervalstīm. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām, sniegt iespēju attīstīt studējošo prasmes (tajā skaitā valodas prasmes) un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu.

 

Vispārīgie nosacījumi mobilitātei:

 

 • mobilitātei Erasmus+ programmas ietvaros var pieteikties studenti, kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE);
 • studijās var doties studenti, sākot no otrā studiju gada;
 • augstskolu nesenajiem absolventiem mācību mobilitātes ietvaros prakse jāuzsāk un pilnībā jāīsteno ne vēlāk kā gada laikā pēc augstskolas absolvēšanas. Jāņem vērā, ka neseno absolventu praksei jāpiesakās pēdējā studiju gadā;
 • neseno absolventu prakse iespējama tikai Erasmus+ programmas dalībvalstīs;
 • mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai  saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā;
 • viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) studenta kopējais studiju un/vai prakses mobilitātes ilgums nevar pārsniegt 12 mēnešus.

Nordplus Augstākās izglītības programma

 

Ziemeļu un Baltijas reģiona augstākās izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu atbalsta Nordplus Augstākās izglītības programma, kas paredz arī studentu apmaiņas projektus. Detalizētāka informācija pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Nordplus augstākā izglītība“.

 

Programmas ietvaros studentiem tiek piedāvātas trīs veidu mobilitātes:

 

 • ilgtermiņa studentu mobilitāte – augstākās izglītības iestādēs studējošie (bakalaura un maģistra studiju programmas studenti) ar augstskolu starpniecību var saņemt stipendiju no 3 līdz 12 mēnešu ilgām pilna laika studijām vai praksei citā Ziemeļu reģionā vai Baltijas valstī;
 • īstermiņa studentu mobilitāte – augstākās izglītības iestādēs studējošie (bakalaura un maģistra studiju programmas studenti) ar augstskolu starpniecību var saņemt stipendiju 1 vai 2 mēnešu ilgām pilna laika studijām vai praksei citā Ziemeļu reģionā vai Baltijas valstī;
 • intensīvā mobilitāte – augstākās izglītības iestāžu studenti (bakalaura un maģistra studiju programmas studenti) var saņemt atbalstu īsa perioda (vismaz 1 nedēļas – piecu darba dienu) studijām.

Noderīga informācija studentam, atrodoties ārvalstīs

Studentiem, kuri dodas uz ārvalstīm, piemēram, mobilitātes ietvaros, tāpat kā ikvienam Latvijas iedzīvotajam, vēlams reģistrēt plānoto ceļojumu un turpmāko prombūtni Konsulārajā reģistrā, lai krīzes (dabas katastrofu, politisko nemieru, kara darbību utt.) gadījumā jebkurā no pasaules valstīm varētu ar personu sazināties un nodrošināt operatīvu nepieciešamās konsulārās palīdzības sniegšanu.

 

Reģistrācija Konsulārajā reģistrā ir brīvprātīga un bezmaksas. Reģistrēties var arī, atrodoties ārpus Latvijas. Konsulārajā reģistrā iekļautās ziņas ir konfidenciālas, pieejamas tikai konsulārajam dienestam un tiek izmantotas tikai krīžu gadījumos. Attālināti reģistrēties varat portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā”.

 

Studentiem, dodoties uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederāciju, noderīga ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Studentiem, dodoties studēt ārvalstīs vai mācību praksē, EVAK tiek izsniegta uz visu studiju/prakses laiku. Detalizētāka informācija par EVAK karti un kartes pieteikšanas procesu pieejama dzīves situācijas apraksta “Informācija par manu vai bērnu veselību” sadaļā “Ar veselību saistītie pakalpojumi, ja atrodaties ārvalstīs”. Pieteikt EVAK varat portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu  “Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”.

 

Atrodoties studiju vai prakses mobilitātē ārvalstīs, Jums noderīga var būt Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma Hugo.lv.

 

Platforma nodrošina:

 

 • tulkošanu latviešu, angļu un krievu valodā – platformā var augšupielādēt dokumentu, ko nepieciešams tulkot (arī PDF un PPT, XLS un citus teksta dokumentu formātus);
 • viena vārda tulkošanu ar sinonīmu iespējām (sasaiste ar termini.gov.lv), lai atrastu atbilstošāko vārdu.
Scroll Up