Uzņēmējdarbība

Statistika

Uzņēmējdarbībā bieži nepieciešama dažāda veida statistika savas darbības plānošanai un strukturēšanai, ko var atrast Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datu bāzē. Atsevišķiem uzņēmumiem arī nepieciešams sniegt statistikas datus CSP, Latvijas Bankai u.c. Labklājības Ministrijai statistikas pārskatus iespējams iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu “Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana”. Vairāk par statistikas pārskatu iesniegšanu elektroniski var skatīt dzīves situācijā “Kur komersantam elektroniski iesniegt statistikas pārskatus”.

Uzņēmējdarbības veikšanai noderīga statistikas informācija

  • Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz nodokļu maksātāju iesniegto pārskatu un maksājumu uzskaites datiem, ir izveidojis nozaru statistikas tabulas. Tajās iekļauti šādi nozari raksturojoši rādītāji: nodokļu maksātāju statistika; nodrošinātie Valsts ieņēmumu dienesta administrētie kopbudžeta ieņēmumi; maksājumu parādi; nodokļu maksātāju pamatnodokļu slogs; saimnieciskās darbības rezultāti; vidējais darba devēju un nodarbināto skaits; nodarbinātajiem aprēķinātie darba ienākumi. Pieejama arī statistika par darbinieku atalgojumu no 2015.-2018.gadam atbilstoši profesiju kalkulatoram.
  • Iedzīvotāju statistika pieejama CSP datos un tā regulāri tiek papildināta ar aktuālajiem datiem par Latvijas iedzīvotāju skaitu un sadalījumu, tostarp reģionos, lielajās pilsētās un novados pēc vecuma, dzimuma, nacionālā sastāva, kā arī iedzīvotāju skaitu mazās teritorijās – ciemos un Rīgas apkaimēs.
  • Statistika par bezdarba līmeni Latvijā pieejama NVA tīmekļa vietnē, papildus te redzama arī informācija par tekošo reģistrēto bezdarba līmeni valstī un aprakstošu apkopojumu par nodarbinātības tendencēm, brīvo darba vietu skaitu, pieejami NVA veiktie pētījumi par darba tirgus tendencēm. Tāpat iespējams aplūkot darba tirgus pieprasījumu pēc profesijām dažādos laika periodos.
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) tīmekļa vietnē ir pieejama statistiskā informācija no Fizisko personu reģistra par Latvijas iedzīvotāju skaitu pašvaldībās un tā tiek nepārtraukti papildināta ar aktuālajiem datiem par Latvijas iedzīvotāju skaitu un sadalījumu pēc dažādiem kritērijiem. Aktuālie dati tiek apkopoti un publicēti divas reizes gadā.
  • Atvērto datu portāls, kur jebkura persona var skatīt informāciju, kuru publicē valsts iestādes vai organizācijas, kas pilda valsts funkcijas. Portālā ir pieejams datu katalogs, kurā tēmas ir sadalītas kategorijās, piemēram, ekonomika un uzņēmējdarbība, valsts pārvalde, zemkopība, pārtika un mežsaimniecība, u.c.
  • Reģionālās attīstības indikatoru modulis (RAIM), kurā ir pieejami sociālekonomiskie rādītāji, atsevišķu valsts teritoriju sociālās un ekonomiskās attīstības tendenču mērīšanai, un nozaru politiku īstenošanas instrumentu rādītāji, lai izvērtētu, kādu iespaidu uz valsts teritoriju attīstību atstāj nozaru politiku īstenošana un cik koordinēta tā ir. Papildu informāciju var skatīt šeit.
Scroll Up