Darbs, pensijas

Studentu nodarbināšana

Ja students ir pilngadīgs, tad uz nodarbinātu studentu attiecās visas tās pašas likumiskās prasības, kas uz citiem nodarbinātajiem (vairāk informācijas dzīves situācijā Darbs un nodokļi). Ja tiek strādāts praksē no izglītības iestādes, nepieciešams trīspusējs darba līgums, bet nepilngadīgām personām vajadzīga vecāku atļauja.

 

Ārzemniekam, kurš saņēmis ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar pilna laika studijām Latvijā akreditētā izglītības iestādē vai sakarā ar studentu apmaiņu, ir tiesības uz nodarbinātību līdz 20 stundām nedēļā.

Dzīvesgājuma apraksta (CV) izveide

Lai uzsāktu darba gaitas, pirmais, kas nepieciešams ir dzīves gājuma jeb CV (Curriculum Vitae) apraksts, jo tad potenciālais darba devējs var iepazīties ar kandidāta izglītību, iepriekšējo darba pieredzi un prasmēm.  Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas sagataves, kas jāaizpilda, lai reģistrētu savu CV NVA datu bāzē. CV paraugs ir atrodams arī tīmekļa vietnē http://www.karjerascentrs.lv.

Mācību prakses nodrošināšana un normatīvais regulējums

Kārtība, kādā organizējama profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu mācību prakse uzņēmumā, noteikta 2012. gada 20. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”.  Mācību prakse ir obligāta profesionālās izglītības sastāvdaļa un tajā ir iesaistītas 3 puses. Pirms mācību prakses uzsākšanas profesionālās izglītības iestādes pārstāvis, prakses vietas pārstāvis un praktikants (vai viņa likumīgais pārstāvis, ja praktikants ir nepilngadīgs) noslēdz trīspusēju līgumu par mācību praksi. Šajā līgumā jānosaka pušu saistības, prakses ilgums un līguma izbeigšanas nosacījumi. Līgums jāparaksta vismaz 3 eksemplāros – pa vienam eksemplāram katram līdzējam.

 

Mācību prakses veikšana pati par sevi nenosaka darba tiesisko attiecību nodibināšanas nepieciešamību starp uzņēmumu un praktikantu, līdz ar to mācību prakses veikšanai nav piemērojami Darba likuma noteikumi. Tomēr mācību prakses regulējumam ir noteiktas līdzības ar darba attiecībām, īpaši saistībā ar prakses vietas pienākumu nodrošināt praktikantam drošus un veselībai nekaitīgus prakses vides apstākļus un praktikanta pienākumu ievērot prakses vietas norādījumus prakses veikšanā.

 

Svarīgi ievērot, ka Darba aizsardzības likuma izpratnē praktikants prakses laikā ir uzskatāms par nodarbināto un attiecībā uz viņu ir ievērojamas šajā likumā noteiktās darba aizsardzības un drošības prasības.

 

Atrast darbu vai prakses vietu iespējams arī vietnē www.prakse.lv.

Vai praktikants var strādāt algotu darbu?

Ja praktikants uzņēmumā veic mācību praksi, tas neizslēdz darba attiecību nodibināšanu starp uzņēmumu un praktikantu. Proti, Darba likuma 44.panta 1.daļas 8.punktā paredzēts, ka par profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādes izglītojamā darbu, ja tas saistīts ar sagatavošanos darbībai noteiktā profesijā vai studiju virzienā, darba līgums var tikt noslēgts uz noteiktu laiku.

Scroll Up