Darbs, pensijas

Svarīgākie darbinieku pienākumi

Darbinieku pienākumi uzskaitīti Darba likuma 22. nodaļā un katram darbiniekam individuāli saistošie pienākumi darba devējam ir jāatrunā darba līgumā vai amata aprakstā pirms darba attiecību uzsākšanas.


Visbiežāk darba devēji līgumos iekļauj šādus darbinieku pienākumus:

  • Labi veikt tiešos darba pienākumus;
  • Pēc iespējas novērst šķēršļus, kas var kaitēt darbam uzņēmumā;
  • Veikt veselības pārbaudi;
  • Neizpaust darba devēja komercnoslēpums;
  • Ievērot darba aizsardzības noteikumus un instrukcijas.

Jāņem vērā, ka papildus Darba likumā un darba līgumā/amata aprakstā noteiktajiem darbinieku pienākumiem, darbiniekiem, atkarībā no to amata specifikas, var būt saistoši citi normatīvie akti, iekšējās kārtības noteikumi u.tml. Piemēram, Streiku likums atsevišķām amatu kategorijām nosaka ierobežotas tiesības streikot vai pavisam to aizliedz.

Scroll Up