Kā pieteikt jaundzimušo bērnudārzā?

Kā pieteikt jaundzimušo bērnudārzā?

Jaundzimušo pieteikšanu bērnudārzā nosaka katras pašvaldības kārtība. Lai bērnam būtu garantēta vieta bērnudārzā, reģistrāciju vēlams veikt pēc iespējas ātrāk. To var izdarīt:

Kādas formalitātes jākārto, ar bērnu ceļojot uz ārvalstīm?

Kādas formalitātes jākārto, ar bērnu ceļojot uz ārvalstīm?

Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu pasi, PMLP nodaļā iesniedz viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis, bērnam klātesot.


Lai bērns saņemtu pasi vai personas apliecību (eID karti), vienam no vecākiem jāiesniedz:

 • bērna iepriekšējā pase vai eID karte, ja pase vai eID karte ir bijusi;
 • bērna dzimšanas apliecība, ja pase vai eID karte nav bijusi.

Lai izvairītos no gaidīšanas rindā PMLP nodaļās, pieteiktu konkrētu apmeklējuma laiku un veiktu maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, var izmantot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.


Ja ir plānots ar bērnu īslaicīgi uzturēties citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Islandē vai Šveicē, piesakiet Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) saņemšanu. EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.


Lai pieteiktos EVAK, ērti izmantot Latvija.lv  e-pakalpojumu Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

Tāpat EVAK var pieteikt, identificējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv  (sadaļa “Iedzīvotājs” – “Ģimenes ārsts un EVAK” – “Mans EVAK”) un aizpildot pieteikuma veidlapu. Pieteiktā EVAK tiks nosūtīta pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi. EVAK var saņemt bez maksas un tā ir derīga trīs gadus.


Ceļojot uz ārzemēm, vēlams reģistrēties Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā, lai ārkārtas situāciju gadījumā saņemtu palīdzību.

Bet, uzturoties ārvalstīs ilgāk par sešiem mēnešiem, personas pienākums ir informēt valsti par jaunās dzīvesvietas adresi, reģistrējot to PMLP. Šādā gadījumā portālā Latvija.lv var izmantot e-pakalpojumu Iesniegums par dzīvesvietas deklarēšanu ārvalstīs.

Kādi nodokļu atvieglojumi pienākas sakarā ar bērna piedzimšanu?

Kādi nodokļu atvieglojumi pienākas sakarā ar bērna piedzimšanu?

Par nepilngadīgu bērnu uzturēšanu pienākas nodokļu atvieglojumi, tāpēc piesakiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) savu jaundzimušo bērniņu kā Jūsu apgādībā esošu personu.

 

Visātrāk un ērtāk to izdarīt, izmantojot elektronisko algas nodokļu grāmatiņu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS).
 
Izvēloties sadaļu “Algas nodokļu grāmatiņa”, tajā redzams, kādu darba vietu esat atzīmējis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, kā arī zemāk – informācija par Jūsu apgādājamajiem. Lai pieteiktu apgādājamo, spiediet uz ikonas “pievienot apgādājamo” un izpildiet tālāk prasītos soļus. Plašāka informācija skatāma šeit: Kur paziņot par apgādībā esošajām personām nodokļu atlaides saņemšanai.

Pašvaldību pabalsti

Pašvaldību pabalsti

Pastāv gadījumi, kad arī pašvaldība piešķir ar bērna piedzimšanu saistītus pabalstus.


Piemēram, Rīgas pašvaldībā vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šo pabalstu noformē Rīgas dzimtsarakstu nodaļas, reģistrējot bērna dzimšanu.


Vairāk par šāda veida pabalstiem jautājiet savā pašvaldībā.

Pārējie ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti

Pārējie ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti

Bērna piedzimšanas pabalsts.

 

Vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru piešķir:

 • vienam no vecākiem vai
 • aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildnībā līdz viena gada vecumam.

Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nepiešķir.

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Paternitātes pabalsts.

 

Pabalstu piešķir jaundzimušā bērna tēvam, ja viņš strādā vai arī, ja viņš ir pašnodarbināts. Paternitātes pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir un izmaksā par darba vietā piešķirtā atvaļinājuma 10 kalendārajām dienām.

 

Atvaļinājums jāizmanto līdz bērna 2 mēnešu vecumam. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Bērna kopšanas pabalsts.

 

Pabalstu par bērnu vecumā līdz diviem gadiem piešķir vienam no vecākiem vai citai personai, kura kopj bērnu (aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam).

 

Pabalstu piešķir no bērna piedzimšanas dienas, ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laika posmu. Tādā gadījumā pabalstu piešķir ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma.

 

Pabalsta piešķiršana nav atkarīga no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, proti, to piešķir gan strādājošām, gan nestrādājošām personām.

 

Pabalsts jāpieprasa  6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Vecāku pabalsts.

 

Vecāku pabalstu, ko dēvē arī par māmiņalgu, izmaksā vienam no vecākiem vai citai personai, kura kopj bērnu (aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam), kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Šo pabalstu var saņemt līdz bērna viena vai pusotra gadu vecumam.

 

Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts.

 

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta pieprasītāja algas, no kuras rēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas un no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma.

 

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no datuma, no kura pieprasa piešķirt vecāku pabalstu.

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

! Kad piedzimis bērns, ir iespēja iegūt informāciju par prognozējamo vecāku pabalsta apmēru. Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Ģimenes valsts pabalsts.

 

Pabalstu piešķir vienam no vecākiem vai citai personai (aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam), kura kopj un audzina bērnu no viena līdz 15 gadu vecumam. Ja bērns turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, pabalsts tiek izmaksāts līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu.

 

Papildu ģimenes valsts pabalstam, piešķir piemaksu, ja audzina 2 vai vairāk bērnus no viena gada līdz 20 gadiem un par šiem bērniem saņem ģimenes valsts pabalstu.

 

Par bērnu ar invaliditāti, kas jaunāks par 18 gadiem, tiek piešķirta piemaksa,  neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

 

Iesniegumu ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai var iesniegt uzreiz pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna gada vecuma sasniegšanas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

 

Vairāk informācijas par to – VSAA vietnē.

 

Pabalstu pieprasīšana.

 

Atceries! Visus ar bērna piedzimšanu saistītos pabalstus var pieprasīt vienlaicīgi, iesniedzot iesniegumus VSAA.
 
To var izdarīt:

Bērna dzīvesvietas reģistrēšana

Bērna dzīvesvietas reģistrēšana

Adrese, kura norādīta dzimšanas reģistra ierakstā, reģistrējot bērna dzimšanu, uzskatāma par deklarēto dzīvesvietu, ja vienlaikus ar dzimšanas reģistrācijas faktu ir noteikts bērna tiesiskais statuss.

 

Ja dzīvesvieta dzimšanas reģistra ieraksta izdarīšanas brīdī nav zināma un netiek deklarēta, tad pēc bērna dzimšanas reģistrēšanas vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim jāveic bērna dzīvesvietas deklarēšana.

 

Dzīvesvietas deklarēšana jāveic mēneša laikā, kopš bērns pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā. Tas ir obligāts pienākums, kuru visērtāk izpildīt, izmantojot e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
 
To var izdarīt arī klātienē tajā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvietas adrese. Par dzīvesvietas deklarācijas reģistrāciju klātienē ir jāveic samaksa, bet elektroniskā reģistrācija – bezmaksas.

Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis

Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis

Bērnam piešķir Latvijas pilsonību, ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis. Kad bērna dzimšana ir reģistrēta un viņš ir saņēmis personas kodu, viņam var noformēt Latvijas pasi.

 

Ja Latvijā dzimušam bērnam viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis, pēc  vecāku vēlēšanās bērns var iegūt arī otra vecāka valsts pilsonību.

Latvijas dzimtsarakstu nodaļas, reģistrējot dzimšanas faktu, var piešķirt tikai Latvijas pilsonību, ja tā pienākas. Pēc tam bērna vecāki var  bērnam nokārtot otra vecāka pilsonību.

 

Par otras valsts pilsonības noformēšanu vecākiem jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai Fizisko personu reģistrā varētu aktualizēt ziņas par bērna otru valstisko piederību. Minētā procedūra neietekmē bērna piederību Latvijas pilsoņu kopumam un tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš ir uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni.
 
Latvijas pilsoņa bērnam (līdz 18 gadiem) dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti.

Kā reģistrēt bērna piedzimšanu?

Kā reģistrēt bērna piedzimšanu?

Par bērna piedzimšanu ir jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta ilgāk par mēnesi, bērna mātei vai tēvam jāiesniedz paskaidrojums par nokavējuma apstākļiem. Bērna dzimšanas fakta reģistrāciju var veikt arī dzemdību iestādē, ja dzemdību iestādei ir izveidota sadarbība ar dzimtsarakstu nodaļu. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta dzimšanas apliecība.

 

Personas, kurām ir pienākums paziņot par bērna piedzimšanu:

 

 • bērna tēvam vai mātei;
 • ja bērna vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar paziņot par bērna piedzimšanu, pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir ārstniecības personai vai citai personai, kas bijusi klāt dzemdībās;
 • ja bērns piedzimis patversmē vai ieslodzījuma vietā, attiecīgās iestādes vadītājam ir pienākums par to rakstveidā paziņot;
 • ja par bērna piedzimšanu nav paziņojusi neviena no augstāk minētajām personām un pašvaldībai kļuvis zināms par bērna piedzimšanu, tai ir pienākums rakstveidā paziņot par to dzimtsarakstu nodaļai.

 

Lai veiktu jaundzimušā reģistrāciju:

 

 • jāuzrāda derīgs vecāka personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz ārstniecības iestādes izziņa par bērna piedzimšanu;
 • ja bērna vecāki nav noslēguši savstarpēju laulību, jāiesniedz paternitātes atzīšanas iesniegums (abi vecāki dzimtsarakstu nodaļā to var iesniegt gan reģistrējot bērna dzimšanas faktu, gan pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas, gan vēl pirms bērna piedzimšanas);
 • ja bērna vecāki ir savstarpējā laulībā, jaundzimušā reģistrāciju var veikt viens no vecākiem;
 • ja vecāki laulību ir noslēguši ārvalstīs un ziņas par noslēgto laulību nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, bērna vecākiem ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai aktualizētu ziņas par noslēgto laulību Fizisko personu reģistrā. Ārzemēs izsniegtam dokumentam ir jābūt legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tulkotam valsts valodā. Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts ES valstīs, EEK valstīs un Šveicē;
 • ja bērns ir dzimis laulībā vai pēc laulības šķiršanas nav pagājušas 306 dienas, par bērna tēvu tiek ierakstīts mātes laulātais vai bijušais laulātais – paternitātes pieņēmums;
 • ja bērna mātes laulātais vai bijušais laulātais nav bērna tēvs, dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu. Tas ir, bērna māte, bērna mātes laulātais vai bijušais laulātais un vīrietis, kurš sevi uzskata par bērna tēvu, iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, apliecinot, ka bērna tēvs nav mātes laulātais vai bijušais laulātais un lūdzot dzimšanas reģistrā kā bērna tēvu ierakstīt vīrieti, kurš sevi uzskata par bērna tēvu. Jāņem vērā, ka šo iesniegumu var iesniegt tikai pirms vai vienlaikus ar bērna dzimšanas fakta reģistrāciju. Ja bērna dzimšanas fakts jau ir reģistrēts un par bērna tēvu ir ierakstīts mātes laulātais vai bijušais laulātais, tad paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt tikai tiesā.

 

Lai pārbaudītu, vai dati par ārvalstīs reģistrēto laulību ir iekļauti Fizisko personu reģistrā un vai dati par jaundzimušo ir pareizi reģistrēti, varat izmantot e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā, kurā var pieprasīt un apskatīt datus par sevi vai saviem nepilngadīgajiem bērniem.

Kā izvēlēties bērna vārdu un kādu uzvārdu bērnam piešķirt?

Kā izvēlēties bērna vārdu un kādu uzvārdu bērnam piešķirt?

Tiesību akti nosaka, ka bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus un vārdam jāatbilst personvārdu rakstībai latviešu valodā noteiktajām prasībām. Oficiāla bērna vārda reģistrācija notiek reizē ar bērna dzimšanas reģistrāciju, kas jāveic viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

 

Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes (PMLP) Personvārdu datu bāzē, izmantojot meklētāja logu, varat iepazīties ar Latvijas Fizisko personu reģistrā reģistrētiem personvārdiem. Tā iespējams noskaidrot, cik daudz cilvēku ir reģistrēti ar konkrēto vārdu, apskatīties, kādi vārdu salikumi ir reģistrēti, kā arī iepazīties ar konkrētā vārda skaidrojumu. Vienlaikus jāņem vērā, ka Personvārdu datu bāzei ir vienīgi informatīva nozīme, tā kā tajā atrodami ne tikai Latvijas dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti personvārdi, kas ir atbilstoši personvārdu pareizrakstības nosacījumiem, bet arī ārvalstu personvārdi, kas primāri Fizisko personu reģistrā tiek norādīti latīņalfabētiskajā transliterācijā.

 

Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Tādējādi arī bērnam tiek piešķirts vecāku uzvārds. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, tad bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos piešķir tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecākiem par bērna vārdu un uzvārdu ir dažādi viedokļi un viņi nevar vienoties, tad vecāki var vērsties savas dzīvesvietas bāriņtiesā un lūgt, lai bērna vārdu un uzvārdu nosaka bāriņtiesa.

 

Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam nav iespējams piešķirt uzvārdu (dubultuzvārdu), kas veidots no abu vecāku uzvārdiem, ja vien šāds dubults uzvārds nav jau kādam no vecākiem.

Kā izvēlēties bērna ģimenes ārstu?

Kā izvēlēties bērna ģimenes ārstu?

Lai bērnam pēc piedzimšanas tiktu nodrošinātas paredzētās valsts apmaksātās profilaktiskās medicīniskās apskates un nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi, ir jāizvēlas viņam ģimenes ārsts vai pediatrs. Informāciju par dzīvesvietas tuvumā pieejamajiem ģimenes ārstiem var saņemt, vēršoties Nacionālajā veselības dienestā (NVD):

 • nosūtot ziņojumu NVD, izmantojot e-adresi;
 • zvanot pa tālruni 80001234;
 • sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz info@vmnvd.gov.lv (darba dienās plkst. 8.30 – 17.00).

Informācija par bērnu vakcinācijām, tai skaitā vakcinācijas kalendāru un valsts apmaksātajām vakcinācijām bērniem, atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē.

Scroll Up