Kā pārbaudīt, vai persona ir deklarēta Jums zināmajā adresē?

Kā pārbaudīt, vai persona ir deklarēta Jums zināmajā adresē?

Ja vēlaties pārbaudīt vai cita persona, kuras personas kods Jums zināms, ir deklarēta norādītajā adresē, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē. Šo e-pakalpojumu var izmantot arī komersanta pārstāvis, lai pārliecinātos, ka klients par sevi sniedzis patiesu informāciju.

 

Aiciniet izmantot šo pakalpojumu, piemēram, Jūsu darba devējam, kad Jūs lūdz iesniegt izziņu par aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi. Pārbaudes rezultātā tiks uzrādīts paziņojums, vai personai ir, vai nav, spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē.

Kā anulēt citas personas deklarēto dzīvesvietu?

Kā anulēt citas personas deklarēto dzīvesvietu?

Ja esat uzzinājis, ka Jūsu dzīvesvietas adresē vai Jums piederošā īpašumā  ir deklarējusies sveša persona, ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu iespējams anulēt, vēršoties ar iesniegumu pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā adrese atrodas. Iesniegumu pašvaldībā var iesniegt nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresētā persona (īpašnieka radinieks, pārvaldnieks vai īrnieks).


Pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts:

  • Vārds, uzvārds un personas kods personai, kurai vēlaties, lai pašvaldība anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietas adresi;
  • Adrese, kurā nelikumīgi deklarējusies persona;
  • Pamatojums, kādēļ vēlaties to darīt.

Kā pamatojumu var norādīt Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantā minēto:

  • Persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas (piemēram, nav radniecībā ar īpašnieku, vai nav noslēgts īres līgums);
  • Personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (piemēram, beidzies īres līgumā noteiktais termiņš).

Iesniegumu iespējams iesniegt pašvaldībā:

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestāde pieņems lēmumu par to, vai anulēt personas dzīvesvietu.

Dzīvesvietas anulēšana ir bez maksas.

Kā uzzināt, kuras personas ir deklarētas man piederošajā īpašumā?

Kā uzzināt, kuras personas ir deklarētas man piederošajā īpašumā?

Izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētas personasun iegūstiet informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kuras tajā ir deklarējušas savu dzīvesvietu.


Izmantojiet šo pakalpojumu jebkurā brīdī, ja rodas aizdomas, ka Jūsu īpašumā ir deklarētas svešas personas (piemēram, ja sākat saņemt svešai personai adresētas vēstules, vai komunālo pakalpojumu rēķinā ir norādīts lielāks deklarēto personu skaits, nekā tam būtu jābūt.


Ja esat iespējamais nekustamā īpašuma pircējs un šis īpašums Jums vēl nepieder, Jūs neesat tiesīgs apskatīt datus par īpašumā deklarētajām personām. Lai pirkuma brīdī pārliecinātos, ka īpašumā nav neviens deklarēts, palūdziet šo e-pakalpojumu izmantot dzīvokļa īpašniekam un uzrādīt Jums e-pakalpojumā iegūto rezultātu.

Kā paziņot dzīvesvietu ārvalstīs?

Kā paziņot dzīvesvietu ārvalstīs?

Ja Jūs esat Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību un Jūsu dzīvesvieta ir ārvalstīs, Jūsu pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu, savu nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā vai aizbildnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

  • 3 mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz patstāvīgu dzīvi ārvalstīs;
  • 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

 

Personai, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, ir pienākums paziņot PMLP par dzīvesvietas adresi ārvalstīs trīs darbadienu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi ārvalstīs vai ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņu.

 

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā Fizisko personu reģistrā tiek automātiski aizstātas ar jauno dzīvesvietas adresi. Vienlaicīgi personai nevar būt gan paziņotā dzīvesvietas adrese ārvalstī, gan deklarētās dzīvesvietas adrese Latvijā.

Par dzīvesvietas adresi ārvalstīs Jūs varat paziņot elektroniski, klātienē, pa pastu vai, izmantojot e-adresi.

Lai paziņotu par dzīvesvietu ārvalstī:

 

VAI

 

  • Aizpildiet noteikta parauga iesniegumu, iekļaujot tajā datus par sevi vai / un savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods), adresi ārvalstī un Jūsu e-pasta adresi saziņai. Šādu iesniegumu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz PMLP, izmantojot e-adresi, vai uz oficiālo e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv.

Noteiktas vai brīvas formas iesniegumu varat iesniegt klātienē, nosūtīt, izmantojot e-adresi, vai pa pastu jebkurai PMLP teritoriālai nodaļai, vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Sūtot iesniegumu pa pastu, jāpievieno personu apliecinoša dokumenta (pase, eID) kopija.

Ja vēlaties mainīt deklarētās dzīvesvietas adresi

Ja vēlaties mainīt deklarētās dzīvesvietas adresi

Mainot dzīvesvietu, Jums mēneša laikā ir jādeklarē jaunā dzīvesvietas adrese.

Iepriekš deklarēto dzīvesvietas adresi nav nepieciešams anulēt, jo Fizisko personu reģistrā iepriekš deklarētā dzīvesvietas adrese tiek automātiski aizstāta ar jauno dzīvesvietas adresi.


Vispirms varat pārbaudīt, kādā adresē šobrīd esat deklarēts, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā.

Deklarējiet savu, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu elektroniski Jums ērtā laikā, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana. 

Elektroniskā deklarēšanās ir bez maksas.


Ja vēlaties pārliecināties, cik droša ir Jūsu esošās vai plānotās dzīvesvietas teritorija,  varat iepazīties ar noziedzīgu nodarījumu statistiku Iekšlietu ministrijas Informācijas centra  Noziegumu kartē.

Kāda ir mana deklarētā dzīvesvieta?

Kāda ir mana deklarētā dzīvesvieta?

Ja Jums rodas nepieciešamība pārbaudīt, kādā adresē šobrīd esat deklarēts, izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā. Šo e-pakalpojumu varat izmantot arī gadījumā, ja ir kāda iestāde vai uzņēmums, kurā jāsniedz ziņas par Jūsu deklarētās dzīves vietas adresi.

 

Izmantojot e-pakalpojumu, Jūs uzzināsiet aktuālās ziņas Fizisko personu reģistrā (personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta dati, valstiskā piederība, tautība, laulātais, bērni un vecāki u.c.):

  • par sevi un saviem nepilngadīgajiem bērniem;
  • par aizbildnībā vai aizgādnībā esošajām personām.

 

Pakalpojuma rezultātā iegūsiet informatīva rakstura dokumentu (*.pdf formātā), kuru varēsiet izdrukāt vai saglabāt savā datorā.

Scroll Up