Kur vērsties, ja radušās aizdomas, ka sniegtais pakalpojums/iegādātā prece var negatīvi ietekmēt veselību?

Kur vērsties, ja radušās aizdomas, ka sniegtais pakalpojums/iegādātā prece var negatīvi ietekmēt veselību?

Ja Jums ir aizdomas, ka pakalpojums neatbilst veselības nozares regulējumam, vērsieties Veselības inspekcijā.


Šajā gadījumā Jūs varat izmantot e-pakalpojumu “Iesniegums Veselības inspekcijai“.

Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski iesniegt iesniegumu vai atsauksmi par:

 • Higiēnas prasību ievērošanu – ja neapmierina higiēna (piemēram, tīrība, dezinfekcija) ārstniecības, sociālās aprūpes, izglītības un bērnu pieskatīšanas iestādēs, dienesta viesnīcās, kā arī pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos – frizētavās, publiskajās pirtīs, peldbaseinos, kosmētiskajos kabinetos, solārijos, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanas vietās;

Pirms skaistumkopšanas, solārija, tetovēšanas vai pīrsinga pakalpojuma saņemšanas, vai publiskās pirts vai peldbaseina apmeklējuma pārliecinieties, vai pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis par savu darbību Veselības inspekcijai.


 • Dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāti – ja neapmierina no publiskās dzeramā ūdens apgādes sistēmas piegādāta dzeramā ūdens kvalitāte, peldvietu ūdens kvalitāte;

Veselības inspekcija katru gadu peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim veic oficiālo peldvietu monitoringu un publicē rezultātus.


 • Ķīmiskām vielām/maisījumiem, kosmētikas līdzekļiem – ja ir jautājumi, piemēram, saistībā ar produkta sastāva, iepakojuma, marķējuma atbilstību normatīvo aktu prasībām, vai kosmētikas līdzeklis vai ķīmiskais maisījums radījis nelabvēlīgu ietekmi uz veselību;
 • Zāļu uzraudzību – piemēram, ja ir jautājumi par zāļu izsniegšanas kārtību aptiekās, zāļu reklāmu vai zāļu cenu;
 • Veselības aprūpi – ja, piemēram, radušās šaubas par nepareizu vai nekvalitatīvu izmeklēšanu vai ārstēšanu, jautājumi par obligātās veselības pārbaudes rezultātiem vai lēmumu par arodslimības noteikšanu.

Jautājumos par veselības aprūpi vispirms vērsieties ārstniecības iestādē, jo ikvienā ārstniecības iestādē kopš 2017. gada 1. oktobra ir izveidota pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma. Ja nepiekrītat ārstniecības iestādes sniegtajam skaidrojumam, vērsieties Veselības inspekcijā.


Veselības aprūpes pakalpojumus ir tiesīgas sniegt tikai Ārstniecības personu reģistrā iekļautās ārstniecības personas un ārstniecības iestādēs, kas reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas pārliecinieties, vai ārstniecības iestādes un/vai ārstniecība personas ir reģistrētas attiecīgajos reģistros.


Ja ārstniecības personas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai, vērsieties Ārstniecības riska fondā.


Iesnieguma veidlapas ir pieejamas portāla Latvija.lv Publisko pakalpojumu kataloga pakalpojuma “Iesniegums Ārstniecības riska fondam“ kartītē. Ja lūgsiet atlīdzināt arī ārstniecības izdevumus, kas radušies, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas, Veselības inspekcija Jums lūgs aizpildīt Ārstniecības izdevumu deklarāciju ar maksājumus apliecinošo dokumentu uzskaitījumu.


Nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcija Jums var pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus (piemēram, nesalasāms maksājuma dokuments (čeki), neskaidrs mantinieka statuss, utt.).


Iesniegums Ārstniecības riska fondā jāiesniedz ne vēlāk kā 2 gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā 3 gadu laikā no kaitējuma nodarīšanas dienas.


Ar iesniegumiem par veselības aprūpes kvalitāti (lai saņemtu detalizētu izvērtējumu) un Ārstniecības riska fondā ir tiesības vērsties:

 • pacientam, kura veselībai ir nodarīts kaitējums;
 • pacienta pārstāvim;
  • vienam no bērna vecākiem, ja pacients ir nepilngadīgs;
  • pilnvarotam pārstāvim, iesniedzot vai uzrādot Veselības inspekcijā pilnvaras oriģinālu;
  • pacienta mantiniekam, ja pacients ir miris, Veselības inspekcijā iesniedzot vai uzrādot apliecības par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecības oriģinālu (Ārstniecības riska fondam).

Jebkurus iesniegumus Veselības inspekcijai Jūs varat iesniegt:

Ja ir radušās aizdomas, ka pārtikas tirdzniecības vietā (veikalā, tirgū, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā) netiek ievērotas higiēnas prasības vai novēroti pārtikas produkti ar beigušos derīguma termiņu, kā arī nekvalitatīva pārtika, vai gadījumā, ja cilvēks ir saindējies ar pārtiku, informējiet Pārtikas un veterināro dienestu (PVD):

 • zvanot uz PVD uzticības tālruni 67027402. Tas ir automātiskais atbildētājs, kurā pēc signāla atskanēšanas, ir jāierunā sūdzība. Tā tiks reģistrēta, nosūtīta PVD reģionālajai pārvaldei, kuras uzraudzības teritorijā atrodas sūdzībā minētais objekts, un pārbaudīta;
 • sūtot ziņojumu iestādei, izmantojot e-adresi;
 • sūtot e-pasta vēstuli uz adresi pasts@pvd.gov.lv ;
 • rakstot un zvanot PVD Reģionālai pārvaldei.

Ja ir radušās aizdomas par darba tiesību vai darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, nav noslēgts rakstveida darba līgums vai netiek nodrošināti droši darba apstākļi:

Ja vēlaties vērsties pie kādas konkrētas valsts vai pašvaldības iestādes ar priekšlikumiem vai sūdzībām:

 • nosūtot iesniegumu iestādei, izmantojot e-adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • izmantojiet e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei“. Pakalpojumā izvēlieties Jums nepieciešamo iestādi un, izpildot prasītos soļus, sagatavojiet un iesniedziet iesniegumu.

Kur vērsties, ja neizdodas vienoties ar pārdevēju?

Kur vērsties, ja neizdodas vienoties ar pārdevēju?

Ja Jums rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, to vispirms risiniet pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski.

 • pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam 15 darbdienu laikā jāsniedz piekrišanu pildīt prasību vai rakstiski jāsniedz pamatotu atteikumu pildīt prasību;
 • ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nesniedz atbildi uz iesniegumu, uzskatāms, ka tas atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.

Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās izpildīt Jūsu prasījumu vai Jūs neapmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, Jums ir tiesības vērsties:

Kas nepieciešams, lai iesniegtu PTAC prasību par neatbilstošu pirkumu?

Kas nepieciešams, lai iesniegtu PTAC prasību par neatbilstošu pirkumu?

Lai iesniegtu prasību par neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, kurā iegādājāties preci vai pakalpojumu. Iesniegumā jāapraksta konstatētā problēma un jāpievieno čeka vai līguma kopija, kas apliecina preces vai pakalpojuma iegādi.

 

Pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam 15 darba dienu laikā ir pienākums sniegt atbildi. Atteikums ir jāpamato.

 

! Iegādājoties preci vai pakalpojumu, vienmēr saglabājiet darījumu apliecinošo dokumentu – pirkuma čeku!

 

Iesnieguma veidlapa, kas iesniedzama pārdevējam, atrodama Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) tīmekļa vietnē.

Kā iesniegt pieteikumu PTAC?

Ja par risinājumu preces vai pakalpojuma neatbilstības novēršanai neizdodas vienoties ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju:

 • aizpildiet iesnieguma veidlapu, kas iesniedzama PTAC;
 • parakstiet to ar drošu elektronisko parakstu;
 • pievienojiet skenētus dokumentus un citus pierādījumus, kas pamato strīda esamību (čeku vai līgumu, iesniegumu ar izteikto pretenziju pārdevējam, pārdevēja atbildi, fotogrāfijas u.c.).
 • nosūtiet uz PTAC, izmantojot e-adresi vai bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei“, vai uz elektronisko pasta adresi: pasts@ptac.gov.lv, vai  nosūtot dokumentus pa pastu.

Strīdu risināšanas process plašāk aprakstīts PTAC tīmekļa vietnē.

 

Ja Jums nav elektroniskā paraksta vai kādu citu iemeslu dēļ nevarat iesniegt pieteikumu elektroniski, to varat izdarīt klātienē PTAC.

Kad gaidīt atbildi no PTAC?

Pēc elektroniski iesniegta dokumenta saņemšanas, PTAC vienas darba dienas laikā Jūsu e-adresē vai uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīs paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

Savukārt PTAC atbilde uz iesniegumu par konkrēto jautājumu tiks sniegta četru mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas PTAC informēs patērētāju par iesnieguma izskatīšanu un veiktajām darbībām.

Kas tiks ņemts vērā, apstiprinot patērētāja prasību?

Kas tiks ņemts vērā, apstiprinot patērētāja prasību?

Pārdevējs izskatīs Jūsu pretenzijas un ņems vērā:

 • samazinot cenu vai atceļot pirkumu, preces nolietojumu vai labumu, ko Jūs esat guvis, lietojot preci;
 • preces defekta nozīmīgumu.

Savukārt, izvērtējot patērētāja pretenziju kopumā, atkarībā no pretenzijas būtības tiek ņemti vērā daudzi un dažādi faktori (piemēram, kad patērētājs ir vērsies pie pārdevēja, vai ir čeka kopija, vai un kāda ir bijusi sniegtā informācija, vai ir izsniegta instrukcija un vai tā ir bijusi atbilstoša u.c.

Ko patērētājs var pieprasīt?

Ko patērētājs var pieprasīt?

Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, Jums ir tiesības pārdevējam pieprasīt:

 • vispirms – lai bez maksas un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci pret līguma noteikumiem atbilstošu preci (puses var vienoties);
 • ja pārdevējam nav iespējas novērst neatbilstību (nodrošināt iztrūkstošo detaļu, salabot vai tml.) vai samainīt preci, tad Jums ir tiesības pārdevējam pieprasīt arī cenas samazinājumu vai naudas atmaksu*.

*Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

 

Ja saņemat neatbilstošu pakalpojumu:

 • arī šajā gadījumā Jums vispirms ir tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs bez maksas novērš neatbilstību. Ja tas nav iespējams, Jums ir tiesības uz cenas samazinājumu vai naudas atmaksu.

Kādā termiņā jāvēršas ar pretenziju par neatbilstošu preci vai pakalpojumu?

Kādā termiņā jāvēršas ar pretenziju par neatbilstošu preci vai pakalpojumu?

Gadījumā, ja atklājat preces vai pakalpojuma neatbilstību, Jums ir tiesības vērsties pie preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja divu gadu laikā no dienas, kad prece iegādāta vai saņemts pakalpojums. Prasījums preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam jāiesniedz divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājat preces vai pakalpojuma neatbilstību.


Svarīgi – pārliecinieties, ka Jums ir saglabājies pirkuma čeks!

Kādas ir kvalitatīvas jeb līguma noteikumiem atbilstošas preces un pakalpojumi?

Kādas ir kvalitatīvas jeb līguma noteikumiem atbilstošas preces un pakalpojumi?

Jebkura pirkuma izdarīšana nozīmē līguma noslēgšanu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Par darījumu apliecinošu dokumentu ir uzskatāms pirkuma čeks vai cits darījumu apliecinošs dokuments. Galvenais kvalitatīva pirkuma nosacījums ir, ka precei un pakalpojumam nedrīkst būt defektu, kas traucē to izmantot paredzētajam nolūkam. Tātad precēm un pakalpojumiem ir jābūt:

 • kvalitatīviem;
 • drošiem;
 • atbilstošiem marķējumā vai reklāmā sniegtajam aprakstam.

Prece vai pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu, ja:

 • pirkuma brīdī Jūs zinājāt vai nevarējāt nezināt par preces neatbilstību, piemēram, tirdzniecības vietā par konkrēto preci sniegta skaidra informācija, ka tai piemīt noteikts defekts;
 • neatbilstība radusies Jūsu piegādāto materiālu dēļ, piemēram, defekts radies precei, kas izgatavota no Jūsu materiāliem, to trūkumu dēļ;
 • parasta preces nolietošanās vai novalkāšanās nav uzskatāma par defektu;
 • prece izmantota, neievērojot lietošanas instrukciju, brīdinājumus.

Preces kvalitāti jeb atbilstību līguma noteikumiem nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Atcerieties! Lai izvirzītu prasību par līguma atcelšanu un naudas atmaksu, defekts nedrīkst būt maznozīmīgs, defektam ir būtiski jāietekmē Jūsu iespējas izmantot preci.

Kādos gadījumos ir pārkāptas patērētāja tiesības?

Kādos gadījumos ir pārkāptas patērētāja tiesības?

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:

 • nav nodrošināta iespēja saņemt Jums nepieciešamo informāciju par preci vai pakalpojumu un tā cenu;
 • ir pārdota nedroša un nekvalitatīva prece vai sniegts nedrošs vai nekvalitatīvs pakalpojums;
 • Pirkuma samaksa un mērvienība nav noteikta pareizi un Jums nav nodrošināta iespēja pārliecināties par tās pareizību;
 • Jums nav izsniegts pirkuma čeks – darījumu apliecinošs dokuments;
 • nav ievērota izvēles brīvība un izteiktā griba;
 • nav ievērots pušu vienlīdzības princips un līguma noteikumi ir netaisnīgi;
 • līgumsaistības nav pienācīgi izpildītas;
 • nav dota iespēja realizēt atteikuma tiesības, noslēgtā līguma atcelšanu vai citas likumiskās vai līgumiskās tiesības.

Kā pārliecināties, vai uzņēmums ir tiesīgs sniegt pakalpojumus un pārdot preces?

Kā pārliecināties, vai uzņēmums ir tiesīgs sniegt pakalpojumus un pārdot preces?

Pērkot preces un pakalpojumus, vēlamies būt droši, ka uzņēmumi darbojas atbilstoši likumiem, un ka tie godprātīgi izturēsies arī pret mums kā patērētajiem. Tāpēc ir e-pakalpojumi, kurus izmantojot, Jūs varat iegūt informāciju par pārdevēja komercdarbību, lai justos drošāk iegādājoties tā piedāvājumus. Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes meklētājā Jūs varat pārliecināties par uzņēmuma pastāvēšanu, kā arī redzēt, vai uzņēmumam nav uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process, kā arī nav darbības ierobežojumu un komercķīlas.


Ja vēlaties, varat pārbaudīt, vai uzņēmums nav VID Nodokļu parādnieku sarakstā. Valsts ieņēmumu dienests savā mājas lapā publicē sarakstu Excel formātā.


Tāpat ir pieejamas datu bāzes, kurās var pārbaudīt, vai uzņēmums ir tiesīgs tirgot konkrēta veida produkciju. PVD reģistros  varat pārbaudīt, vai uzņēmums ir ieguvis Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atļaujas savai darbībai, piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.


Savukārt, ja šaubāties par kādas ārstniecības iestādes darbību, pārbaudiet, vai tās ir reģistrētas Ārtniecības iestāžu reģistrā. Tāpat Veselības inspekcijas datubāzēs ir iespējams iegūt arī citu noderīgu informāciju, piemēram, par reģistrētām ārstniecības personām/ārstniecības atbalsta personām, skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem, bīstamo preču sarakstu u.c. Sadaļā Objektu darbības/pakalpojuma sniegšanas apturēšana ir iespējams iegūt informāciju par apturētām Veselības inspekcijas uzraudzībā esošam iestādēm, piemērām, par ārstniecības iestādēm, kā arī plašāku informāciju kādām prasībām jāatbilst izglītības iestādēm, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādēm, skaistumkopšanas saloniem, frizētavām, solārijiem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm.

Izziņas saņemšana no iestādes, kas atbildīga par attiecīgo pakalpojumu

Izziņas saņemšana no iestādes, kas atbildīga par attiecīgo pakalpojumu

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums  ir tiesības vērsties pie iestādes (datu pārziņa), lai no tās saņemtu informāciju, vai par Jums iestādē tiek apstrādāti personas dati.

 

Ja dati par Jums tiek apstrādāti, Jums ir tiesības tiem piekļūt, kā arī saņemt informāciju par apstrādāto datu apjomu un nolūku.

 

Lai saņemtu minēto informāciju, Jums jāvēršas iestādē ar iesniegumu.

 

Iesniegumu likums nosaka, ka iesniegumu varat iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteikts iesniegums, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē tiek noformēts rakstveidā un tā kopija izsniegta iesniedzējam.

 

Personas informācijas pieprasījuma veidlapas paraugs pieejams Datu valsts inspekcijas interneta vietnē. 

 

Iestādei atbilde uz iesniegumu jāsniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

 

Šāda veida informācijas pieprasīšana ir bez maksas, bet, ja personas pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, iestāde (pārzinis) var vai nu:

 • pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai arī
 • atteikties izpildīt pieprasījumu.
Scroll Up