Tiesiskās aizsardzības process

Tiesiskās aizsardzības process

Tiesiskās aizsardzības process ļauj parādniekam atjaunot savu spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. Parādniekam tiesiskās aizsardzības process nav obligāts un tādējādi nav pienākums par to iesniegt pieteikumu. Tas nepalīdzēs atjaunot maksātspēju, ja parādniekam nebūs skaidra plāna, kā restrukturizēt savu komercdarbību.

 

Procesa uzsākšanu var lūgt:

 

  • juridiskās personas,
  • personālsabiedrības,
  • individuālie komersanti,
  • ārvalstī reģistrētas personas, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā,
  • lauksaimniecības produktu ražotāji.

 

Procesa uzsākšanai jāiesniedz pieteikums tiesā. Tiesiskās aizsardzības process ir parādnieka brīvprātīga izvēle.

 

Tiesiskās aizsardzības procesa lietu, pamatojoties uz parādnieka pieteikumu, ierosina tiesa, izņemot gadījumos, ja:

 

 

Pēc tiesas lēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu:

 

  • tiek apturēta spriedumu izpildes lietvedība pret parādnieku;
  • nodrošinātais kreditors divus mēnešus pēc procesa ierosināšanas nedrīkst prasīt ieķīlātās parādnieka mantas pārdošanu;
  • kreditoriem ir aizliegts iesniegt parādnieka maksātnespējas procesa pieteikumu;
  • tiek apturēts līgumsoda un procentu, kas pārsniedz likumiskos un nokavējuma naudas, tostarp nodokļu prasījumu nokavējuma, pieaugums.

 

Lai tiesā iesniegtu tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, jāsamaksā valsts nodeva. Gadījumā, ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz otro reizi gada laikā, parādniekam papildus būs jāveic arī juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā.

 

Parādnieks divu mēnešu laikā (ir iespējams mēneša pagarinājums) izstrādā procesa pasākumu plānu maksātspējas atjaunošanai vai saglabāšanai, kuru nosūta saskaņošanai visiem kreditoriem. Plānu var izstrādāt parādnieks pats vai nolīgts speciālists – jurists, uzņēmums, kas sniedz ar maksātnespēju saistītus pakalpojumus vai finanšu un grāmatvedības speciālists. Ziņas par tiesiskās aizsardzības procesu būs pieejamas maksātnespējas reģistrā.

 

Parādnieka darbību atbilstoši plānam procesa laikā uzrauga no parādnieka neatkarīga persona, ko izvēlas kreditoru vairākums – tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona.

 

Gadījumā, ja parādnieks nepilda, vai nespēj izpildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, kā arī tad, ja parādnieks neievēro Maksātnespējas likumā noteiktos rīcības ierobežojumus, tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process. Savukārt, ja parādnieks izpilda plānu, rīcības ierobežojumi un šajā procesā piemērotās metodes izmantošana izbeidzas un parādnieks turpina saimniecisko darbību.

 

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process

 

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process ir tiesiskās aizsardzības procesa paveids, bet šajā gadījumā parādnieks jau pirms vēršanās tiesā izstrādā un saskaņo pasākumu plānu ar kreditoriem. Ar kreditoriem saskaņoto plānu parādnieks iesniedz tiesā vienlaikus ar pieteikumu par procesa uzsākšanu. Procesa uzsākšanu var lūgt juridiskās personas, personālsabiedrības, individuālais komersants, ārvalstī reģistrēta persona, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā, un lauksaimniecības produktu ražotājs. Šis process ir piemērots uzņēmumiem, kuru finansiālās problēmas neprasa nekavējošu risinājumu, un ir pietiekami daudz laika sagatavot procesa pasākumu plānu un saskaņot to ar kreditoriem pirms vēršanās tiesā.