Lauksaimniecība un vide

Traktortehnikas reģistrācija un izziņu pieprasīšana

Ja vēlaties iegādāties traktortehniku un/vai traktortehnikas piekabi, vai tā nonākusi Jūsu īpašumā, tai jābūt reģistrētai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA).

 

Traktortehnikas reģistrāciju veic saskaņā ar 06.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”. Šo noteikumu 1.pielikumā minēta tā tehnika, ko nepieciešams reģistrēt valsts informācijas sistēmā „Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams).

Kā veikt traktortehnikas pirmreizējo reģistrāciju?

Ja iegādājaties ārvalstīs reģistrētu vai nereģistrētu jaunu vai lietotu traktortehniku vai tās piekabi, ir nepieciešams veikt īpašuma pirmreizējo tiesību nostiprināšanu Latvijas Republikā.

 

Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka pirmreizējās īpašuma tiesības, ir nepieciešams Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniegt iesniegumu par tehnikas vienības pirmreizējo reģistrāciju Latvijas Republikā un jāapmaksā pakalpojums. Iesniegumu var iesniegt, ierodoties klātienē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.

 

Pakalpojumus nodrošina tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

 

Pēc dokumentu iesniegšanas traktortehnika vai tās piekabe jāuzrāda Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) tehnisko datu salīdzināšanai. Tehnisko datu salīdzināšana var tikt veikta VTUA darbiniekiem ierodoties pie īpašnieka, vai īpašniekam tehniku nogādājot pie VTUA biroja.


Pēc reģistrācijas dokumentu izvērtēšanas un tehnisko datu salīdzināšanas, notiek īpašnieka, traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu reģistrācija valsts informācijas sistēmā „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams).

 

Reģistrējot traktoram vai piekabei tiek izsniegta traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība un valsts reģistrācijas numura zīme.

 

Plašāka informācija pieejama:

Kā veikt traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju?

Ja vēlaties veikt traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, pirkt, pārdot vai nodot citai personai sev piederošo traktortehniku vai tās piekabi, abām iesaistītajām pusēm jāvēršas VTUA ar prasību nodrošināt īpašnieka maiņas reģistrāciju uz abpusēja iesnieguma pamata, citos gadījumos, pamatojoties uz personas iesniegto īpašuma tiesību maiņas dokumentu (līgums, akts par nodošanu īpašumā, tiesas spriedums, rēķins-uzziņa u.c.) .

 

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju Jūs varat veikt VTUAklātienē iesniedzot:

 1. iesniegumu;
 2. reģistrācijas apliecību;
 3. pirkuma vai mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, maksājumu apstiprinošu dokumentu, kopā ar līgumu, mantojuma apliecību, tiesas nolēmuma norakstu par mantošanu).

Pakalpojumus nodrošina tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

 

Pēc dokumentu iesniegšanas VTUA, tiek veikta traktortehnikas vai piekabes tehnisko datu salīdzināšana klātienē. Tehnisko datu salīdzināšana var tikt veikta VTUA darbiniekiem ierodoties pie īpašnieka, vai īpašniekam tehniku nogādājot VTUA.

 

Plašāka informācija pieejama:

Kā var iegūt informāciju par savas traktortehnikas reģistrācijas datiem vai arī datus par savas traktortehnikas apliecību?

Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu (turpmāk – VTUA) saraksts pieejams zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē.

 

Izziņu no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” var saņemt fiziskas un juridiskas personas, ja tām ir tiesības saņemt vizpārpieejamo vai ierobežotas pieejamības informāciju.

 

Fiziska persona var saņemt tikai datus par savā īpašumā esošo traktortehniku. Ierobežotas pieejamības informācija (personas dati) tiek sniegta personām valsts funkciju un ar to saistīto uzdevumu nodrošināšanai.

 

Statistikas pārskatus no valsts informācijas sistēmas var saņemt jebkura persona.

 

Pakalpojums sniedz informāciju par valsts informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem – traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm, traktortehnikas un tās piekabes īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām), to vadītājiem, kā arī statistikas pārskatus.


Izziņu vai pārskatu var pieprasīt vairākos veidos:

  • Izziņu par sev piederošo traktortehniku var saņemt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu. Lai saņemtu šādu izziņu, personai ir jāreģistrējas Zemkopības ministrijas vienotajā elektroniskajā pakalpojumu sistēmā (EPS). Pamācība, kā kļūt par EPS lietotāju. Kad persona ir reģistrēta, jāpieslēdzas EPS sistēmai ar eParakstu, eID vai interneta bankas paroli, tālāk jāaizpilda prasītās norādes;
  • jāaizpilda iesniegumā prasītais informācijas (izziņas) pieprasīšanai no valsts informācijas sistēmas un jānosūta e-parakstīts uz e-adresi;
  • iesniegumu var iesniegt Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā vai arī tuvākajā vai ērtākajā VTUA birojā. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • jāaizpilda iesniegumā prasītais informācijas (izziņas)  pieprasīšanai no valsts informācijas sistēmas un jānosūta e-parakstīts uz pasts@vtua.gov.lv.
Samaksa par pakalpojumu veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, t.sk., e-pakalpojumā. Tēķinā tiek norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija.

Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmas par sev piederošo traktortehniku vai piekabi.


Tikai EPS lietotājam izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi izmaksās vislētāk, jo izziņu sagatavo sistēma elektroniskā veidā. Visās pārējās situācijās rēķins tiek sagatavots atbilstoši VTUA maksas pakalpojumu cenrādī norādītajām.


Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.


Izziņa e-pakalpojumā tiek sagatavota līdz ar e-pakalpojuma apmaksu EPD sistēmā, Izziņa ir izdrukājama.


Savukārt visās pārējās situācijās, tiklīdz Jūsu pieprasītā informācija ir sagatvota, saņemsiet rēķinu par pakalpojuma apmaksu, pēc tā apmaksas informācija tiks nosūtīta Jūsu norādītajā veidā.

 

Latvijas zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem


Skaidrojums – kā Latvijas zvērinātie tiesu izspildītāji un maksātnespējas administratori elektroniskā veidā var iegūt informāciju par fiziskai vai juridiskai personai piederošo traktortehniku vai tās piekabes vienībām no Valsts informācijas sistēmas.


Plašāka informācija pieejama:

Traktortehnikas vai tās piekabes aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”

Fiziska vai juridiska persona, atbilstoši normatīvajiem aktiem, vai ar likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu, traktortehnikai vai piekabei var uzlikt aizlieguma atzīmi (atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumus), kā arī noņemt šādu atzīmi.

Lai to izdarītu, ir nepieciešams Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniegt iesniegumu. Uz Tranportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iensieguma pamata (identificējot iesniedzēju) “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams) tiek veikta atzīmes uzlikšana.


Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams veikt pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Valsts tehniksās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis“.


Sev piederošai tehnikai aizlieguma atzīmi ir iespējams uzlikt elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS). Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu atradīsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.


Ja neizmantojat e-pakalpojumu, iesniegumu var iesniegt, parakstot un nosūtot:

Pakalpojumus nodrošina tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

Plašāka informācija pieejama:

Scroll Up