Trauksmes celšana par pārkāpumiem

Trauksmes celšana par pārkāpumiem

Ja, veicot savus darba pienākumus vai dibinot darba attiecības, esat liecinieks kādai prettiesiskai vai citā veidā, Jūsu ieskatā, neatbilstošai rīcībai, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un uzskatāt, ka jūsu rīcībā ir patiesa informācija par iespējamu pārkāpumu, vērsieties pie sava darba devēja, lai pārkāpumu novērstu.  Ja rīcība no darba devēja neseko vai ja iekšēji nav iespējams novērst pārkāpumu, iesniedziet trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot kādu citu no zemāk  norādītajiem trauksmes celšanas mehānismiem.

Trauksmes cēlēja ziņojumam jāatbilst visām augstāk minētajām pazīmēm. Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums. Vienlaikus iestādēm, kurās vērsies trauksmes cēlējs, ir jānodrošina viņa konfidencialitāte un, lai to darītu, dati par trauksmes cēlēju tiek aizklāti un glabāti atsevišķi. Jūsu ziņojums atbildīgajā iestādē ir ierobežotas pieejamības informācija.

Situācijas, kad ceļ trauksmi, ir, piemēram, ja Jūsu ieskatā var notikt korupcija, tiek pārkāpti godīgas konkurences nosacījumi (uzņēmumi izveido karteli), ir apdraudēta sabiedrības veselība (piemēram, nekvalitatīva pārtika, ārstniecības iestādes darbinieku rīcība), būvniecības, darba drošības pārkāpumi, pārkāpumi publisko iepirkumu jomā.

Lai veicinātu ziņošanu par pārkāpumiem (trauksmes celšanu) un nodrošinātu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir pieņemts Trauksmes celšanas likums.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanai Jūs varat izmantot, kādu no trauksmes celšanas mehānismiem:

  • iekšējo trauksmes celšanas mehānismu – ikvienas publiskās iestādes un privātā sektora darba vietās, kurās ir vairāk nekā 50 darbinieku, izstrādāto kārtību, kura nodrošina darbiniekiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību;
  • pārkāpuma jautājumā vēršoties kompetentajā iestādē;
  • trauksmes cēlēju kontaktpunktu – Valsts kancelejā;
  • celt trauksmi ar biedrības vai nodibinājuma, piemēram, arodbiedrības atbalstu.

Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu darba devējam darbinieki ir jāinformē, uzsākot darba attiecības un darbavietā nodrošinot viegli pieejamu informāciju par šo sistēmu.

Ja objektīvu iemeslu dēļ trauksmi nevar celt darbā vai kompetentajā institūcijā, ja neviens neklausās vai arī nekas ilgstoši nemainās, varat celt trauksmi publiski. Ceļot trauksmi publiski, jāievēro likuma prasības.

Tīmekļa vietnē Trauksmescelejs.lv Jūs varat iegūt plašāku informāciju par trauksmes celšanu, iepazīties ar trauksmes celšanas iespējām dažādās iestādēs, kā arī elektroniski iesniegt trauksmes ziņojumu.

Ja trauksmes celšanas dēļ darba devējs pret Jums vai Jūsu radinieku vērsis kādas represijas, piemēram, atlaidis no darba, sodījis, nepamatoti pazeminājis amatā, Jums ir tiesības vērsties tiesā, pamatojot, ka darba devēja represiju iemesls ir Jūsu trauksmes ziņojums. Lai pēc iespējas sev atvieglotu tiesvedības procesu, meklējiet valsts juridisko palīdzību Juridiskās palīdzības administrācijā.