Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības likvidācija

Mēdz būt dažādi iemesli uzņēmuma darbības likvidācijai. Uzņēmuma darbību var izbeigt:

  • ar dalībnieku lēmumu;
  • ar tiesas nolēmumu;
  • uzsākot bankrota procedūru;
  • izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja uzņēmums dibināts uz noteiktu termiņu);
  • sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja uzņēmums dibināts noteiktu mērķu sasniegšanai);
  • citos normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajos gadījumos.

 

Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Var tikt iecelts viens vai vairāki likvidatori. Pēc iecelšanas amatā likvidators iegūst visas valdes un padomes locekļa tiesības un veic likvidāciju (pārrauga parādu piedzīšanu, uzņēmuma mantas pārdošanu, kreditoru prasību apmierināšanu, kā arī atbild par likvidācijas dokumentu sagatavošanu).

 

Lēmums par darbības izbeigšanu un likvidatora iecelšanu jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR). UR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par uzņēmuma darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu, savukārt likvidators nosūta paziņojumu par uzņēmuma likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem uzņēmuma kreditoriem.

 

Ja uzņēmuma darbību izbeidz pamatojoties uz tiesas nolēmumu, lēmumu ieraksta izdarīšanai komercreģistrā nosūta tiesa, savukārt, ja uzņēmuma darbību izbeidz pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, lēmumu ieraksta izdarīšanai komercreģistrā nosūta nodokļu administrācija.

 

Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām uzņēmums sagatavo uzņēmuma likvidācijas sākuma finanšu pārskatu. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, uzņēmums sagatavo likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un uzņēmuma atlikušās mantas sadales plānu. Likvidācijas slēguma finanšu pārskatu sagatavo un iesniedz saskaņā ar likuma prasībām par gada pārskata sagatavošanu.

 

Likviditatoram jāpārliecinās, vai ir nokārtotas visas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) – nomaksāti nodokļi un iesniegtas visas nepieciešamās deklarācijas un pārskati. Pārskatus un deklarācijas var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Scroll Up